Verbod varend ontgassen voor binnenvaart-tankschepen

In de provincie Noord-Holland geldt sinds 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen.

Voor welke stoffen geldt het verbod?

Het verbod geldt voor het ontgassen van benzeen (UN 1114) en stoffen met UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 indien deze meer dan 10% benzeen bevatten. Deze maatregel draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Alternatieven voor het ontgassen

Voor het ontgassen zijn de volgende alternatieven beschikbaar:

  • Dedicatievaart. Hierbij wordt een binnentankschip geladen met dezelfde lading en is ontgassen (in principe) niet nodig.
  • Compatibel varen.  Als de nieuwe lading van een binnentankschip compatibel is met de vorige lading is ontgassen (in principe) niet nodig. De restladingdampen zijn in dat geval niet negatief van invloed op de kwaliteit van de nieuwe lading.
  • Ontgassen door middel van een ontgassingsinstallatie waarbij de dampen verantwoord worden verwerkt. Het is voor dampverwerkers mogelijk om bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een ontheffing aan te vragen voor bedrijfsmatig ontgassen buiten een inrichting (openbare kade). Port of Amsterdam zet zich in op het aanbieden van locaties voor mobiele ontgassingsinstallaties.

Beleidsregel ‘stilliggend ontgassen binnentankschepen buiten een inrichting'

Op 21 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland de beleidsregel ‘stilliggend ontgassen binnentankschepen buiten een inrichting’ vastgesteld. Met deze beleidsregel wordt beoogd om de bijkomende negatieve milieugevolgen van het stilliggend ontgassen te reguleren. De beleidsregel draagt bij aan een gezondere leefomgeving en is uitgewerkt door de OD NZKG in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam.

De beleidsregel geeft inzicht waar een aanvraag voor een ontheffing aan moet voldoen. Een aantal kenmerken van de beleidsregel zijn:

•       de beleidsregel is opgesteld voor het gebied ‘Westpoort Amsterdam’;

•       de beleidsregel is opgesteld voor mobiele ontgassingsinstallaties, aan een openbare kade, dus buiten een inrichting;

•       een ontheffing kan worden verleend door OD NZKG, namens Gedeputeerde Staten;

•       een ontheffingsaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan B&W Amsterdam, B&W Velsen, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Kennemerland, IL&T, Inspectie SZW, Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB);

•       de ontheffing heeft een geldigheidsduur van twee jaar;

•       er zijn operationele voorschriften opgenomen in de beleidsregel;

•       er zijn meldings- en rapportagevereisten opgenomen in de beleidsregel;

•       er zijn weigeringsgronden opgenomen in de beleidsregel;

•       het blijft altijd mogelijk om een vergunning te verlenen voor een ontgassingsinstallatie binnen een inrichting.

Vergunning

Naast een ontheffing op basis van de beleidsregel is tevens een vergunning van het college van Amsterdam noodzakelijk op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 (RHN 2019). De RHN 2019 bepaalt dat een mobiele ontgasvoorziening alleen dampen van ladingrestanten van een tankschip mag ontvangen als zij beschikt over een vergunning van het college. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij Port Office per mail portoffice@portofamsterdam.com

Handhaving

  1. Beleidsregel stilliggend ontgassen buiten een inrichting:

  a. de OD NZKG voor de ontheffing voor alle zaken die zich op de wal plaats vinden;

  b. de Inspectie Leefomgeving en Transport en de havenmeester van Amsterdam voor het ADN;

  c. de directeur CNB voor alle zaken op basis van de RHN 2019.

 

  1. Varend ontgassen

Overtredingen van het verbod kunnen zowel met administratieve controles als door fysieke controles op een binnenvaartschip worden vastgesteld. Bij een overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd.

In Noord-Holland werken de volgende partijen samen om toezicht en handhaving van het verbod in het Noordzeekanaalgebied vorm te geven:

  • Provincie
  • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  • Politie
  • Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
  • Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam

Overgangsfase handhaving

Er geldt een overgangsfase totdat een ontgassingsfaciliteit in Amsterdam operationeel is. Dat houdt in dat klanten gedurende deze periode worden geïnformeerd.

Na ingebruikname van een ontgassingsfaciliteit volgen er sancties op het varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Port of Amsterdam houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het verbod en de beleidsregel vind je op de website van de provincie Noord-Holland.