Je bent hier: Home Ontdek Duurzame haven
Duurzaamheid

Duurzame haven

Het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 vraagt om versnelling van de energietransitie. Dat biedt nieuwe kansen voor de haven zoals duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het produceren en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Duurzaamheid

De duurzame haven

We kiezen voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook dat we ons tot het uiterste inspannen om fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken: een grote haven met een kleine voetafdruk.

Download duurzaamheidsplan (pdf)

 

Duurzaamheidsthema's

We hebben 5 duurzaamheidsthema’s gedefinieerd. De 5 duurzaamheidsthema’s beslaan al onze directe en indirecte bedrijfsvoering, waarbij we streven naar een minimale impact op mens en milieu. Het verminderen van impact zal op sommige plekken in de haven doorslaan naar een positieve bijdrage, zoals tijdelijk natuur bijdraagt aan de biodiversiteit in de havenregio.

Energie

Energietransitie en circulaire economie

De noodzaak van energietransitie biedt ruimte voor nieuwe kansen die de Amsterdamse haven graag optimaal wil benutten. Denk aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Milieu

Milieu en leefomgeving

De Metropoolregio Amsterdam is één van de dichtstbevolkte plekken ter wereld en zal de komende tijd verder toenemen. Een goede relatie met de omgeving is ons heel wat waard. Mede daarom streven we naar een minimale dan wel het uitbannen van druk op het milieu als gevolg van geluid, stof, geur en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Schone scheepvaart

Schone en veilige scheepvaart

Jaarlijks bezoeken meer dan 5.000 schepen de Amsterdamse haven en 7.000 schepen het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De scheepvaart heeft een aanzienlijke impact op milieu, gezondheid en klimaat; de scheepvaart zal schoner moeten gaan opereren om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te kunnen geven op de logistieke behoeften en op de (internationale) regelgeving die zich ook nu lijkt te versnellen.

Eén van de middelen die wij in de Amsterdamse haven inzetten om schonere scheepvaart te stimuleren en aan te trekken, zijn kortingen op onze havengelden wanneer schepen het ESI of GreenAward certificaat hebben. Dit certificaat houdt in dat het schip lagere emissies uitstoot waarmee het een minder impact heeft op het milieu.

Werk en kennis

Werk en kennis

De haven is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Het NZKG is goed voor ruim 35.000 aan directe arbeidsplaatsen en biedt in totaal voor meer dan 68.000 arbeidsplaatsen in de regio. Door het aantrekken van kennis en innovatieve bedrijven in combinatie met een verbetering in de bereikbaarheid en sociale veiligheid, blijft de Amsterdamse haven een regio met veel baanmogelijkheden.

Handelsketen

Verantwoorde handelsketens

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten waar internationale ladingstromen worden op- en overgeslagen. Ladingstromen zoals kolen, mineralen en cacao maar ook relatief nieuwe ladingstromen die door de ontwikkeling van de biobased en circulaire economie in opkomst zijn. Sommige van deze ladingstromen zijn afkomstig uit landen waar de productie gepaard gaat met milieuschade, slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden of schending van mensenrechten of waar de handhaving en het toezicht door de lokale regering te wensen overlaten. Het nemen van verantwoordelijkheid op dit gebied is een van de kernwaarden van Port of Amsterdam.

Meer over ketenverantwoordelijkheid

Port of Amsterdam heeft in 2018 zijn visie op ketenverantwoordelijkheid ontwikkeld en vastgelegd in het document Lading met een ‘extra’ lading’.

Deze visie is goedgekeurd door de directie en passen we ook toe in onze eigen bedrijfsvoering. Aan klanten en lokale en nationale overheden hebben wij afgelopen december onze visie ‘Lading met een ‘extra’ lading’ gepresenteerd en zijn we in gesprek gegaan over onze rol en invloed in de keten. In 2019 zullen we dit een vervolg geven en met een brede groep stakeholders verder praten over de invulling van onze ketenaanpak. Port of Amsterdam heeft ervoor gekozen om ook in Nederland draagvlak en samenwerking te zoeken met de andere zeehavens. Zo is op initiatief van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam onderzoek verricht naar de relevantie van OESO-richtlijnen voor zeehavens, de wijze waarop deze richtlijnen kunnen worden nageleefd en het handelingsperspectief van zeehavens.

Duurzaamheid

Alles over duurzaamheid

Doen jullie ook iets aan sociale arbeidsparticipatie?

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio. Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen. Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren. Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

In hoeverre onderzoeken jullie de reputatie van de haven bij stakeholders?

Sinds 2015 meten we elke twee jaar, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie. Ons streven is een score van ≥ 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.

Barometer reputatie
Meten jullie de impact van jullie initiatieven?

Ja, want meten is weten. We starten met het meten van het totale energieverbruik in de haven. Dit willen we omlaag brengen door energiebesparingen te realiseren. Met branchevereniging ORAM onderzoeken we proposities die besparende maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten. Onze gezamenlijke inspanningen maken we inzichtelijk door ieder jaar onze impact op het gebied van lucht, water, stof, geur en geluid te meten. Daarnaast meten we het aantal klachten en peilen de omgevingstevredenheid. Die laatste willen we op termijn serieuzer oppakken.

Loopt de natuur in en rondom de haven gevaar door de groeiambitie van Port of Amsterdam?

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en flora- en faunasoorten. Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van Nieuwe grote Zeesluis en Lichteren, nemen we mitigerende maatregelen.

Werkt Port of Amsterdam samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid?

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, het maken van duurzaamheidsrapportages en dilemma’s rondom ladingstromen. Zo kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren. In 2015 vernieuwden we onze intentieverklaring, waarin onze samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van duurzaamheid specifiek werd benoemd.

Hoe weert de Amsterdamse haven ladingstromen die in verband worden gebracht met schending van mensenrechten?

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen en de verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de handelsketens. We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel en zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren te verkleinen. We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen. Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Op deze manier werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Neem contact met ons op


Linda van Waveren

Linda van Waveren

Programmamanager MVO

+31 6 836 44 959
linda.van.waveren@portofamsterdam.com