U bent hier: Home Ontdek Duurzame haven
Duurzaamheid

Duurzame haven

Wij pakken - én voelen - onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de opgave van het Nederlandse klimaatakkoord. Zo willen wij een efficiënte en duurzame haven realiseren die steeds slimmer, sneller en schoner werkt. We hebben een belangrijke rol in de energietransitie. En we zetten ons in voor schonere scheepvaart en een havengebied waar ook plek is voor natuur.

Duurzame haven

De duurzame haven

We kiezen voor duurzame ontwikkeling, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk en stabiel, met een goede marktpositie en met veel aandacht voor het milieu, onze directe omgeving en de maatschappij.

Dat betekent ook dat we ons tot inspannen om fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken. Een grootse haven met een minimale voetafdruk.

Download duurzaamheidsplan (pdf)

 

Duurzaamheidsthema's

We hebben vijf duurzaamheidsthema’s gedefinieerd. Deze thema’s beslaan onze directe en indirecte bedrijfsvoering. Daarbij focussen we op het toevoegen van waarde en positieve impact op mens en milieu. We zijn ons ervan bewust dat niet alles wat wij doen een positieve impact heeft. Op sommige vlakken is het mitigeren van ongewenste impact een eerste stap.

Invulling geven aan deze vijf thema’s doen wij niet alleen. Elke afdeling en collega binnen Port of Amsterdam is cruciaal en kan het verschil maken. Wij zoeken de verbinding op, werken samen en stimuleren collega’s om te gaan voor duurzaamheid.

Energie opwekken

Energietransitie en circulaire economie

De noodzaak van energietransitie biedt ruimte voor nieuwe kansen die de Amsterdamse haven graag optimaal wil benutten. Denk aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het verwerken van recyclebare grondstoffen.

Meer over energietransitie

Meer over circulaire economie

Milieu leefomgeving

Milieu en leefomgeving

De Metropoolregio Amsterdam is één van de dichtstbevolkte plekken ter wereld. De regio zal de komende tijd verder toenemen. Een goede relatie met de omgeving is ons heel wat waard.

Mede daarom streven we naar een minimale druk op het milieu als gevolg van geluid, stof, geur en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Leefbaarheid in de haven

Schone scheepvaart

Schone en veilige scheepvaart

In 2019 bezochten 5.081 schepen de Amsterdamse haven. De scheepvaart heeft een aanzienlijke impact op milieu, gezondheid en klimaat. De scheepvaart zal schoner moeten gaan opereren. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst een duurzaam antwoord geven op logistieke behoeften en (internationale) regelgeving.

Eén van de middelen die wij in de haven inzetten om schonere scheepvaart te stimuleren, is korting op het havengeld als schepen het ESI of Green Award certificaat hebben. Dit certificaat houdt in dat het schip lagere emissies uitstoot en zo minder impact heeft op het milieu.

Meer over Schone Scheepvaart

Kennis en informatie

Werk en kennis

De haven is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Het Noordzeekanaalgebied biedt meer dan 68.000 arbeidsplaatsen in de regio.

Door het aantrekken van kennis en innovatieve bedrijven in combinatie met een verbeterde bereikbaarheid en sociale veiligheid, blijft de Amsterdamse haven een regio met veel baanmogelijkheden.

Amsterdam vaart

Verantwoorde handelsketens

Al 750 jaar is Amsterdam een internationale haven en handelscentrum. Een logistiek knooppunt, waar grondstoffen en producten uit de hele wereld samenkomen voor opslag, overslag, bewerking en doorvoer. Winning, verbouwing, productie, vervoer en/of gebruik van grondstoffen en goederen, kan gepaard gaan met een negatieve invloed op milieu, ecosystemen, leefomgeving of arbeidsomstandigheden. Daarom willen wij de verduurzaming van deze ketens stimuleren. Dit streven hebben we verankerd ons ons vestigings- en inkoopbeleid, en beïnvloeden we door participatie in multi-stakeholder initiatieven en actieve samenwerking met ketenpartners en in de haven gevestigde bedrijven.

Lees onze visie, ambitie en aanpak voor verduurzaming handelsketens

Change Inc. en Port of Amsterdam

Change Inc is een platform dat staat voor verandering. Al meerdere jaren zijn wij partner van Change Inc. Want wij geloven in een krachtige beweging van toekomstmakers. Iedere dag laat een team van journalisten zien hoe de toekomst vandaag al vorm krijgt. Wil je alles weten over de ontwikkelingen in duurzaamheid?

Bezoek de website van Change Inc.

Change Inc

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

Alles over duurzaamheid

Meten jullie de impact van jullie initiatieven?

Ja, want meten is weten. We meten steeds meer maatschappelijke indicatoren. Dit doen we omdat we hier ook steeds meer op sturen en steeds meer belang aan hechten. We willen een toekomstbestendige haven voor de regio zijn.

Ook willen we steeds meer openheid geven over onze maatschappelijke impact en onze inspanningen. Zo rapporteren we jaarlijks conform GRI en doen we sinds 2019 vrijwillig mee met de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast het steeds transparanter communiceren starten we binnenkort met het meten van de totale uitstoot in het havengebied. Al enkele jaren monitoren we geuroverlast door middel van eNoses in het havengebied. De impact van uitstoot en geur willen we reduceren om zo te zorgen dat ook wij een waardevolle bijdrage leveren aan het behalen van het klimaatakkoord.

Verder onderzoeken we met branchevereniging ORAM proposities die energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten.

Loopt de natuur in en rondom de haven gevaar door de groeiambitie van Port of Amsterdam?

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd.

Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van de nieuwe zeesluis, nemen we maatregelen zodat de natuur zo min mogelijk hinder ondervindt van onze activiteiten.

Ook zetten we ons in voor meer biodiversiteit in het havengebied door specifieke projecten zoals de aanleg van zwaluwwanden, vispaaiplaatsen en paddenpoelen.

In hoeverre onderzoeken jullie de reputatie van de haven bij stakeholders?

Sinds 2015 meten we elke twee jaar onze reputatie via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ons streven is een score van minimaal 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt uitgevoerd naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.

Werkt Port of Amsterdam samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid?

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Port of Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, digitalisering en het maken van duurzaamheidsrapportages. Zo creëren we meer draagvlak en kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren.

Ook werken we intensief samen met de overige Nederlandse zeehavens en voeren we structureel duurzaamheidsoverleg. Onder andere op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Hiervoor hebben we zelfs een prijs gewonnen.

Hoe weert de Amsterdamse haven ladingstromen die in verband worden gebracht met schending van mensenrechten?

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen. De verwachtingen zijn hoog als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de verschillende handelsketens.

We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel. We zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren, te verkleinen.

We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen.

Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Zo werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Doen jullie ook iets aan sociale arbeidsparticipatie?

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen.

Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren. En we werken samen met JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren.

Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

Wat we doen voor de stad

 

De haven van Amsterdam is ook de haven vóór Amsterdam. Ontdek wat we doen om van Amsterdam een leefbare, bereikbare, circulaire en klimaatneutrale stad te maken.

De haven werkt voor Amsterdam

De haven werkt voor Amsterdam

Neem contact met ons op

Linda van Waveren
Linda van Waveren

Programmamanager MVO

+31 20 523 45 00
linda.van.waveren@portofamsterdam.com