Je bent hier: Home Ontdek Duurzame haven
Duurzaamheid

Duurzame haven

Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om versnelling van de energietransitie. Dat biedt nieuwe kansen voor de haven. Denk aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het produceren en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Duurzaamheid

De duurzame haven

We kiezen voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij.

Dat betekent ook dat we ons tot het uiterste inspannen om fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken. Een grote haven met een kleine voetafdruk.

Download duurzaamheidsplan (pdf)

 

Duurzaamheidsthema's

We hebben vijf duurzaamheidsthema’s gedefinieerd. Deze thema’s beslaan al onze directe en indirecte bedrijfsvoering. Daarbij streven we naar een minimale impact op mens en milieu. Het verminderen van impact zal op sommige plekken in de haven doorslaan naar een positieve bijdrage, zoals natuur bijdraagt aan de biodiversiteit in de havenregio.

Energie

Energietransitie en circulaire economie

De noodzaak van energietransitie biedt ruimte voor nieuwe kansen die de Amsterdamse haven graag optimaal wil benutten. Denk aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Meer over energietransitie

Meer over circulaire economie

Milieu

Milieu en leefomgeving

De Metropoolregio Amsterdam is één van de dichtstbevolkte plekken ter wereld. De regio zal de komende tijd verder toenemen. Een goede relatie met de omgeving is ons heel wat waard.

Mede daarom streven we naar een minimale druk op het milieu als gevolg van geluid, stof, geur en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Leefbaarheid in de haven

Schone scheepvaart

Schone en veilige scheepvaart

Jaarlijks bezoeken meer dan 5.000 schepen de Amsterdamse haven en 7.000 schepen het Noordzeekanaalgebied. De scheepvaart heeft een aanzienlijke impact op milieu, gezondheid en klimaat. De scheepvaart zal schoner moeten gaan opereren om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te kunnen geven op de logistieke behoeften en op de (internationale) regelgeving.

Eén van de middelen die wij in de haven inzetten om schonere scheepvaart te stimuleren, is kortingen op het havengeld als schepen het ESI of Green Award certificaat hebben. Dit certificaat houdt in dat het schip lagere emissies uitstoot en zo minder impact heeft op het milieu.

Werk en kennis

Werk en kennis

De haven is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Het Noordzeekanaalgebied is goed voor ruim 35.000 aan directe arbeidsplaatsen. In totaal biedt het meer dan 68.000 arbeidsplaatsen in de regio.

Door het aantrekken van kennis en innovatieve bedrijven in combinatie met een verbeterde bereikbaarheid en sociale veiligheid, blijft de Amsterdamse haven een regio met veel baanmogelijkheden.

Handelsketen

Verantwoorde handelsketens

De Amsterdamse havenregio is een van ’s werelds belangrijkste logistieke knooppunten waar internationale ladingstromen worden op- en overgeslagen.

Ladingstromen zoals kolen, mineralen en cacao, maar ook relatief nieuwe ladingstromen die door de ontwikkeling van de biobased en circulaire economie in opkomst zijn.

Sommige van deze ladingstromen zijn afkomstig uit landen waar de productie gepaard gaat met milieuschade, slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden of schending van mensenrechten of waar de handhaving en het toezicht door de lokale regering te wensen overlaten. Het nemen van verantwoordelijkheid op dit gebied is een van de kernwaarden van Port of Amsterdam.

We hebben onze visie op ketenverantwoordelijkheid ontwikkeld en vastgelegd in het document Lading met een 'extra' lading. Deze visie passen we ook toe in onze eigen bedrijfsvoering.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

Alles over duurzaamheid

Doen jullie ook iets aan sociale arbeidsparticipatie?

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen.

Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren.

Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

Meten jullie de impact van jullie initiatieven?

Ja, want meten is weten.

We starten met het meten van het totale energieverbruik in de haven. Dit willen we omlaag brengen door energiebesparingen te realiseren. Met branchevereniging ORAM onderzoeken we proposities die besparende maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten.

Onze gezamenlijke inspanningen maken we inzichtelijk door ieder jaar onze impact op het gebied van lucht, water, stof, geur en geluid te meten. Daarnaast meten we het aantal klachten en peilen de omgevingstevredenheid.

Loopt de natuur in en rondom de haven gevaar door de groeiambitie van Port of Amsterdam?

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en plant- en diersoorten. Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van de nieuwe zeesluis, nemen we mitigerende maatregelen.

Werkt Port of Amsterdam samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid?

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Port of Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, het maken van duurzaamheidsrapportages en dilemma’s rondom ladingstromen. Zo kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren.

Hoe weert de Amsterdamse haven ladingstromen die in verband worden gebracht met schending van mensenrechten?

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen. De verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de handelsketens.

We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel. We zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren, te verkleinen. We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen.

Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Op deze manier werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Neem contact met ons op


Linda van Waveren

Linda van Waveren

Programmamanager MVO

+31 6 836 44 959
linda.van.waveren@portofamsterdam.com