U bent hier:
Header image

Duurzame haven

Duurzame waarde toevoegen

Onze ambitie is om duurzame waarde toe te voegen door initiatief te nemen, te implementeren en te blijven doorzetten. Om zo bij te dragen aan lokale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen we op drie niveaus

  • Organisatie
  • Haven
  • Keten

Organisatie

We verkleinen onze voetafdruk en investeren in goed werkgeverschap. Zo zetten we in op CO2 verlaging van onze eigen organisatie, bijvoorbeeld door onze eigen vaartuigen op schonere brandstoffen te laten varen. Ook werken we samen met Pantar, een leer-werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en met Emma at Work. Dit is een stichting die jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking helpt om werk te vinden.

duurzame vloot
schone haven

Haven

We werken aan een schone, toekomstbestendige haven en leefbare omgeving. Dat doen we bijvoorbeeld door schone scheepvaart te stimuleren, klanten en bedrijven in de haven te ondersteunen in de transitie naar schone energie en duurzame brandstoffen en de biodiversiteit in het havengebied te vergroten.

Keten

We zijn een betrokken ketenpartner en voelen ons verantwoordelijk voor de directe en indirect havenactiviteiten op mens en milieu, wereldwijd. Daarom stimuleren we een verantwoordelijke en duurzame keten. Bijvoorbeeld door dit op te nemen in een vestigingskader voor nieuwe bedrijven of klanten die uit willen breiden. Ook doen we onderzoek naar de herkomst van ladingsstromen, zoals cacao.

keten
strategie voorlopen

Strategie

Duurzaamheid is verweven in onze bedrijfsvoering en een belangrijk hoofdthema van onze strategie 2021 – 2025: voorlopen in de transitie naar een duurzame samenleving.

Belangrijke duurzaamheidsthema's

Leefbaarheid

Havenactiviteiten gaan gepaard met geluid, geur, licht en stof. We nemen verschillende maatregelen om dit soort overlast te tegen te gaan en werken samen met klanten aan innovatieve oplossingen. Ook zetten we ons in om de biodiversiteit in het havengebied te behouden en vergroten.

Circulaire economie

De haven speelt een belangrijke rol in het realiseren van de circulaire economie in Amsterdam. In de haven zijn veel circulaire partijen gevestigd die afval, zoals plastics maar ook schroot of oude sportvelden, een nieuw leven geven. We verbinden vraag en aanbod van reststromen en bieden start-ups en scale-ups de mogelijkheid om via cross-overs verbinding te maken met andere (circulaire en biobased) initiatieven industrieën.

Energietransitie

De Amsterdamse haven is van oudsher een energiehaven. Dat willen we blijven. Daarom stimuleren we de transitie naar een post-fossiele haven en schalen we duurzame energieproductie en opslag van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, op. Ook zetten we in op een forse verlaging van de CO2 uitstoot van de haven en van onze organisatie. 

Schone scheepvaart

Schone scheepvaart speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere samenleving. In onze Visie Schone Scheepvaart stellen we onder andere doelen voor het reduceren van de uitstoot van CO2. Verder moet in 2030 de zeecruise aan de kade emissievrij zijn en in 2050 moet alle scheepvaart in de Amsterdamse haven emissievrij zijn.

ketenverduurzaming lading amsterdamse haven

Verantwoorde handelsketens

Al 750 jaar is Amsterdam een internationale haven en handelscentrum. Een logistiek knooppunt, waar grondstoffen en producten uit de hele wereld samenkomen voor opslag, overslag, bewerking en doorvoer. Winning, verbouwing, productie, vervoer en/of gebruik van grondstoffen en goederen, kan gepaard gaan met een negatieve invloed op milieu, ecosystemen, leefomgeving of arbeidsomstandigheden. Daarom willen wij de verduurzaming van deze ketens stimuleren. Dit streven hebben we verankerd ons ons vestigings- en inkoopbeleid, en beïnvloeden we door participatie in multi-stakeholder initiatieven en actieve samenwerking met ketenpartners en in de haven gevestigde bedrijven.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

Alles over duurzaamheid

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Port of Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, digitalisering en het maken van duurzaamheidsrapportages. Zo creëren we meer draagvlak en kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren.

Ook werken we intensief samen met de overige Nederlandse zeehavens en voeren we structureel duurzaamheidsoverleg. Onder andere op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Hiervoor hebben we zelfs een prijs gewonnen.

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen. De verwachtingen zijn hoog als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de verschillende handelsketens.

We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel. We zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren, te verkleinen.

We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen.

Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Zo werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen.

Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren. En we werken samen met JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren.

Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

Ja, want meten is weten. We meten steeds meer maatschappelijke indicatoren. Dit doen we omdat we hier ook steeds meer op sturen en steeds meer belang aan hechten. We willen een toekomstbestendige haven voor de regio zijn.

Ook willen we steeds meer openheid geven over onze maatschappelijke impact en onze inspanningen. Zo rapporteren we jaarlijks conform GRI en doen we sinds 2019 vrijwillig mee met de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Naast het steeds transparanter communiceren starten we binnenkort met het meten van de totale uitstoot in het havengebied. Al enkele jaren monitoren we geuroverlast door middel van eNoses in het havengebied. De impact van uitstoot en geur willen we reduceren om zo te zorgen dat ook wij een waardevolle bijdrage leveren aan het behalen van het klimaatakkoord.

Verder onderzoeken we met branchevereniging ORAM proposities die energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten.

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd.

Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van de nieuwe zeesluis, nemen we maatregelen zodat de natuur zo min mogelijk hinder ondervindt van onze activiteiten.

Ook zetten we ons in voor meer biodiversiteit in het havengebied door specifieke projecten zoals de aanleg van zwaluwwanden, vispaaiplaatsen en paddenpoelen.

Sinds 2015 meten we elke twee jaar onze reputatie via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ons streven is een score van minimaal 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten. 

Het reputatieonderzoek wordt uitgevoerd naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.