Vergunningen en ontheffingen Zeevaart

Heb je een vergunning of ontheffing nodig, of kun je volstaan met een melding? Je doet je aanvraag makkelijk en snel online via ons meldportaal.

My Port Applications

Applications: makkelijk en snel online aanvragen doen

Voordelen van Applications
Met Applications, ons meldportaal voor aanvragen, zijn jouw formulieren al ingevuld met de bij ons bekende gegevens van jouw reis. Denk aan bezoeknummer, scheepsnaam, ligplaats en IMO nummer. Ook kun je zelf de status van jouw aanvragen en meldingen bekijken. Zo kun jij makkelijker en sneller werken.

Direct Applications gebruiken
Om Applications te gebruiken log je in MyPort in. Geen account? Geen probleem. Die kun je ook in MyPort aanmaken. Wil je meer weten over Applications? Bekijk dan ook ons webinar. In 20 minuten ontdek je alles over MyPort en Applications.

Login bij MyPort Bekijk webinar

Online aanvragen bij incidenteel bezoek

Kom je zelden in de Amsterdamse haven en wil je een aanvraag of melding doen? Dan kun je volstaan met de formulieren hieronder. Als je regelmatig(er) onze haven bezoekt, adviseren we je Applications te gebruiken.

Voor bijzondere transporten heb je vooraf toestemming nodig. Bij wie je toestemming moet vragen, hangt af van waar je gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)

TIP: Gebruik het vooringevulde formulier op MyPort via Applications.

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaalt of je transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen
 • Zeegaande pontons (Aanwijzingsbesluit 2021/54)
Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

 

Open het formulier Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

Open het Rijkswaterstaat loket

Artikel 1.21 Bijzondere transporten

 1. Als een bijzonder transport wordt beschouwd het verplaatsen op de vaarweg:
  1. van een schip of een samenstel dat niet voldoet aan artikel 1.06;
  2. van een drijvende inrichting of van een drijvend voorwerp, tenzij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken.
 2. Een bijzonder transport vaart niet dan met een vergunning van de bevoegde autoriteit. Aan een vergunning kunnen door de bevoegde autoriteit voorwaarden worden verbonden.
 3. Voor een bijzonder transport wordt een schipper aangewezen. Met artikel 1.02 wordt rekening gehouden.

 

Meer informatie in het binnenvaartpolitiereglement

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Bunkeren en debunkeren

Zo werkt de melding:

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. De melding moet gedaan worden door de bunkeraar, minimaal 24 uur van tevoren. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor debunkeren moet je een aanvraag doen.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Boord-boord overslag


TIP: Gebruik het vooringevulde formulier op MyPort via Applications.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de melding:

1. Deze melding dient plaats te vinden indien er overslag vloeibare gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk plaats vindt op:
 • Afrikahaven - afmeerpalen
 • Amerikahaven - wacht- en overslagpalen
 • Hornhaven - boei 2.
2. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 12 uur voor aanvang van de overslag. Na deze melding kan begonnen worden met de activiteiten.

3. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:
1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kan begonnen worden met de activiteiten.
2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur de aanvraag minimaal 3 werkdagen van te voren per e-mail naar GSM@portofamsterdam.com.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Afhankelijk van je situatie moet je een vooraanmelding doen of om toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

Je hebt geen toestemming nodig als:

 • door een gasdeskundige het door de havenmeester vastgestelde formulier ‘verklaring gasdeskundige’ is afgegeven
 • het geladen is of wordt met losgestorte bulklading in vaste vorm
 • alle overige tanks, met uitzondering van bunkertanks, en ruimten vrij zijn van brandbare vloeistoffen met een vlampunt dat hoger ligt of gelijk is aan 55 graden Celsius of residuen
 • er geen schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden van gevaarlijke stoffen, en
 • de tanks die niet direct aan laadruimen grenzen, en brandbare ladingresiduen bevatten een inerte atmosfeer hebben; of een atmosfeer maximaal 20% van de laagste explosiegrens brandbare dampen bevat.

 

Een openbare ligplaats reserveren

 

Toestemming of vooraanmelding nodig

TIP: Gebruik het vooringevulde formulier op MyPort via Applications.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor het gebruik van spudpalen heeft de directeur CNB een beleidsregel opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in het gebruik van spudpalen in Rijkswateren en niet-Rijkswateren. Ook is er een onderscheid voor het doen van een melding als je spudpalen wil gebruiken tussen Amsterdam en de havens van Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

 

Voor de beleidsregel: zie het basijn van oktober 2022.

 

In deze pdf lees je meer over het gebruik van spudpalen.

 

Gebruik van spudpalen in Rijkswateren
Voor het gebruik van spudpalen in Rijkswateren dien je toestemming aan te vragen op basis van het Binnenvaart Politie Reglement. De aanvraag voor het gebruik van spudpalen dien je minimaal vier weken voorafgaand het gebruik van spudpalen in te dienen.

 

Gebruik van spudpalen in niet-Rijkswateren
Voor het gebruik van spudpalen in niet-Rijkswateren dien je een melding te doen op basis van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019. De melding dient vier werkdagen voorafgaand aan het gebruik van spudpalen ingediend te worden.

 

Open het formulier

 

Meer informatie in de regionale havenverordening

 

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor het varen in het zeehavengebied Amsterdam-IJmond geldt een loodsplicht. Meer over de loodsplicht lees je in het Loodsplichtbesluit 2021 en de Loodsplichtregeling 2021.

Let op: met ingang van 1 januari 2021 is het loodsplichtbesluit 1995 vervallen en zijn de loodsplichtregeling en het loodsplichtbesluit van 2021 van kracht. Ook is het Register kleine zeeschepen niet meer geldig. Wil je daar alvast meer over weten? Lees dan de informatiegids PEC's.

Is je schip 75 meter lang of korter?

Je bent vrijgesteld van loodsplicht als je schip 75 meter lang of korter is (lengte over alles), als:

 • het geen zeeschip met gevaarlijke lading betreft

Is je schip langer dan 75 meter?

Er geldt een loodsplicht.

Wanneer kom je in aanmerking voor een vrijstelling?

 • het schip met een lengte over alles tot en met 130 meter  een verplaatsing maakt binnen een havenbekken in een zeehavengebied of een gedeelte daarvan, zonder daarbij de hoofdvaarweg binnen dat zeehavengebied te bevaren,
 • er een kapitein of eerste stuurman met een geldig pilot exemption certificate (PEC) aan boord is,
 • het een werkschip betreft met een maximale lengte van 150m, mits een kapitein naar het oordeel van de bevoegde autoriteit voldoende bekend is met de plaatselijke omstandigheden en communicatieprocedures,
 • van een zeeschip, voor zover het geen zeeschip met gevaarlijke lading betreft, dat een verplaatsing maakt langs dezelfde kade of een soortgelijke korte verplaatsing maakt binnen een scheepvaartweg.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregeling voor de kapiteins en 1e stuurlieden van schepen die in het Register kleine zeeschepen opgenomen waren. Zij kunnen tot 1 juli 2021 een aanvraag bij de bevoegd autoriteit doen (zie link aanvraagformulier) voor een ‘tijdelijke PEC kleine zeeschepen’ indien zij het havengebied Amsterdam-IJmond tenminste 1x in 2019 of 2020 hebben aangelopen.

Als de aanvraag positief wordt beoordeeld, krijgen zij per ommegaande deze PEC (met inachtneming van de verwerkingstermijn) toegestuurd zonder verdere opleiding of kosten. Een tijdelijke PEC kleine zeeschepen is geldig voor het gehele zeehavengebied en verloopt op 1 januari 2031.

Door de vele aanvragen moet rekening worden gehouden met een uitloop van de verwerkingstermijn, tot die tijd geldt vrijstelling van loodsplicht mits aan de voorwaarden voor de aanvraag wordt voldaan.

Stond uw schip niet ingeschreven in het Register kleine zeeschepen maar voldoet het wel aan de definitie voor een klein zeeschip? Dan kunt u een PEC kleine zeeschepen aanvragen. De voorwaarden hiervoor vindt u o.a. in de infogids. Voor deze PEC geldt een vrijstelling van loodsplicht voor het gehele zeehavengebied.

Vraag een PEC verklaring aan

Wanneer je met een schip met de volgende afmetingen de Noordersluis IJmuiden wilt passeren en/of wilt varen op het Noordzeekanaal dien je een ontheffing aan te vragen:

 • meetbriefbreedte > 42,0m en ≤ 45,0m
 • grootste diepgang > 13,10m en ≤13,75m (diepgang in zeewater, oostgaand)
 • grootste diepgang > 13,40m en ≤ 14,05m (diepgang in zoetwater, westgaand)
 • grootste lengte > 325,0m en ≤ 350,0m.

Zijn de afmetingen van het schip groter dan genoemde dan wordt het schip niet toegelaten in de Zeesluis IJmuiden, Noordersluis IJmuiden en/of het Noordzeekanaal. Voor meer informatie zie de volgende Basijnen:

Ontheffingsregels passage Zeesluis IJmuiden

Ontheffingssregels passage Noordersluis IJmuiden

Regels passage ontheffingschepen op het Noordzeekanaal

Ontheffing nodig of aanvragen.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Buiten kantoortijden zijn wij bereikbaar op 020-5234600 (keuze 1 - VTS Coördinator).

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.
 

Meer informatie is te vinden in: beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal.

Open het formulier

Wil je ISPS-plichtige zeeschepen op je havenfaciliteit ontvangen?

Dan heb je een certificaat havenbeveiliging nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het aanvraagformulier veiligheidsbeoordeling minimaal 6 maanden voor gewenste certificering en voeg alle relevante documenten toe.

2. Van de burgemeester van je gemeente krijg je een besluit met de veiligheidsbeoordeling.

3. Met de veiligheidsbeoordeling stel je een beveiligingsplan op of pas je een bestaand plan aan.

Meer informatie

 

Een beveiligingsincident op je terminal (denk aan het doorknippen van een hek) moet je zo snel mogelijk melden aan de plaatselijke politie. Als je merkt dat je faciliteit niet meer kan handelen volgens de procedures in je beveiligingsplan, meld je dat aan de toezichthouders Port Security via 020 5234 802

 

Voor deze activiteiten heb je toestemming nodig.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Voor al deze activiteiten heb je toestemming nodig of moet je een melding doen.

Oliehavengebied of niet (Bekijk de kaart)

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.5 RHN 2019. Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoonnummer 020-523 46 00 keuze 2.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

De uit te voeren reparatie dient qua aard en duur te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4.5 RHN 2019. Begin en einde van de activiteit dient gemeld te worden op VHF 14 of telefoonnummer 020-523 46 00 keuze 2.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

 

Niet benoemde aanvragen

TIP: Gebruik het vooringevulde formulier op MyPort via Applications.

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 3 werkdagen van te voren.

Als je telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen je aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Open het formulier Meer informatie in de regionale havenverordening

Contact

Staat de activiteit die je zoekt er niet bij of heb je vragen? Neem contact op met Divisie Havenmeester, Portoffice​.

Telefoonnummer: +31 20 523 46 00, keuze 2 (24 uur per dag bereikbaar)
E-mail: portoffice@portofamsterdam.com