Drones

Drones in het Amsterdamse havengebied

Port of Amsterdam stimuleert en faciliteert waar mogelijk opkomende technologieën zoals de ontwikkeling en inzet van drones. Op deze pagina is alle informatie te vinden rondom het gebruik en voorwaarden voor inzet van zowel varende als vliegende drones.

Drone Havengebied

Varende en vliegende drones

Onder drones verstaat Port of Amsterdam zowel de onbemande vliegende, als de varende en duikende varianten. We volgen de ontwikkelingen en richten ons op drie verschillende rollen:

  1. Gebruiker. Als havenbedrijf verkennen we actief de mogelijkheden die drones in onze eigen operaties kunnen betekenen.
  2. Netwerkpartner. Als spin in het web helpt het havenbedrijf waar mogelijk de bedrijven in het havengebied met de inzet van drones, bijvoorbeeld door de actuele stand van zaken rondom wet- en regelgeving te communiceren.
  3. Havenbedrijf. Als nautisch autoriteit zoeken we actief naar de balans tussen toegevoegde waarde en veilige en verantwoorde inzet van drones. Voor vliegende drones zijn ILT en LVNL nog steeds de belangrijkste partner, voor varende drones gaat Port of Amsterdam zelf over de vergunningverlening.
Drones

Waarom inzetten op drones?

Drones in de lucht, en op en onder het water, zijn al langer niet meer weg te denken uit onze wereld. Het staat vrijwel vast dat het aantal drones alleen maar zal toenemen. De vooruitgang in de techniek en toepassingen gaat snel, en tegelijkertijd is ook de wet en regelgeving aan verandering onderhevig. Port of Amsterdam zet zich in om het gebruik van drones zoveel mogelijk te stimuleren, maar ook om dit tegelijkertijd zo veilig en verantwoord mogelijk te laten gebeuren.

Op dit moment zien we langzaam de toepassingen in de haven groeien. Met name inspecties van infrastructuur en andere objecten in de haven loopt hierin voorop. Denk aan het 3D inscannen van gebouwen en pijpleidingen, het opsporen van warmtelekken in daken, het inmeten van bulklading, of het inspecteren van voor mensen moeilijk bereikbare ruimtes zoals scheepsballasttanks.

Maar ook metingen aan luchtkwaliteit, inzet bij calamiteiten, of inzet als een extra paar ogen voor toezicht zijn voorbeelden van hoe drones het werk in de haven in de toekomst zullen veranderen. Drones zullen bijdragen aan een haven die efficiënter, sneller, en veiliger opereert.

Vliegende drone

Varende drones

Varende drones kunnen in de haven voor verschillende taken worden ingezet, zoals het inscannen van de bodem (hydrografie), het doen van metingen aan waterkwaliteit, of de inspectie van moeilijk te bereiken locaties zoals onder steigers en kades. Ook Port of Amsterdam experimenteert met varende en duikende drones, en heeft in een pilot in 2019 deels verkend wat de impact van deze technologie op de eigen nautische operaties kunnen zijn.

Wetgeving varende drones

Evenals de wetgeving voor vliegende drones, is deze voor varende en duikende drones ook constant aan het ontwikkelen. Voor het varen met (semi/autonome) varende drones is een vergunning nodig, die in het Centraal Nautisch Beheergebied (CNB, waaronder ook de haven Amsterdam valt) door Port of Amsterdam wordt verleend.

Aanvraag vergunning varende drone

Eind 2018 is er door Ministerie Infrastructuur en Waterstaat deze vergunningprocedure vastgesteld in een beleidsregel (in te zien via deze link). Hierin is onder meer vastgelegd aan welke eisen een vergunningaanvraag moet voldoen. Via de website van het Smart Shipping Loket kan meer informatie worden bekeken en een aanvraag worden gestart. Deze aanvraag komt vanzelf bij Port of Amsterdam terecht. Zorg dat je de aanvraag op tijd indient, de verwerking kan maximaal 8 weken duren.

Wil je een vergunning voor een varende drone aanvragen? Klik hier.

Testzone Port of Amsterdam

Voor varende en duikende drones is sinds 2017 een testzone in de Amsterdamse Moezelhaven beschikbaar. Hier kunnen innovatieve bedrijven nieuwe modellen in de praktijk uitproberen en demonstreren. De testzone is gesitueerd achter innovatie-hub Prodock.

Prodock is dé innovatie-hub van de Amsterdamse haven. Met het openstellen van deze testzone, willen we drone-innovators en bedrijven die geïnteresseerd zijn in drone-toepassingen bij elkaar brengen.

Drones havengebied

Vliegende drones

Net als voor varende drones ziet Port of Amsterdam ook veel kansen en toepassingen voor vliegende drones in onze haven, zowel in onze eigen operaties als die van de bedrijven in en rondom het havengebied.

EU-wetgeving

Sinds 1 januari 2021 geldt landelijk de nieuwe EU-wetgeving voor vliegende drones. Deze wetgeving bepaald met welk type drone waar gevlogen mag worden, en aan welke voorwaarden hiervoor voldaan moet worden. Port of Amsterdam heeft als havenautoriteit geen officiële rol in deze wetgeving of de uitgifte van vergunningen. Meer informatie over de nieuwe wetgeving is te vinden op de websites van de Rijksoverheid  en van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nieuwe zonering

Een van de veranderingen in de nieuwe wetgeving is de indeling van het luchtruim in zones die aangeven welk type dronevluchten uitgevoerd mogen worden. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  1. Categorie Open. Inzet van alle type drones is toegestaan. Los van regelgeving geen aparte toestemming nodig.
  2. Categorie Specifiek. Inzet van grotere drones is toegestaan onder voorbehoud van afstemming met en toestemming van ILT.
  3. Categorie Gecertificeerd. De zwaarste categorie drones/zone waarvoor dezelfde regelgeving geldt als de reguliere bemande luchtvaart.

Type dronevluchten in havengebied

Het havengebied van Amsterdam (zijnde Westpoort) is in de nieuwe zoneringsmaatregel, samen met andere havengebieden geclassificeerd voor de categorieën Specifiek en Gecertificeerd. Dit betekent dat er niet zonder toestemming en/of vergunning van ILT in de haven gevlogen mag worden; de Open categorie dronevluchten is niet toegestaan. Daarnaast speelt ook de CTR van Schiphol nog een rol voor dronevluchten in het westelijk havengebied. Via deze link is in kaartvorm te zien waar welke zoneringen gelden. Het is aan te raden deze te raadplegen alvorens een dronevlucht aan te vragen.

Drone open
Drone specifiek
Drone certified
Drones

Aanvraag vliegende drone

Port of Amsterdam heeft geen officiële rol in het toekennen van vergunningen en/of toestemming voor het vliegen met drones in de haven, deze taak ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Op de website van ILT is alle informatie te vinden over wet- en regelgeving, en hoe toestemming voor een dronevlucht aan te vragen.

Wil je een vergunning voor een vliegende drone aanvragen? Klik hier.

Aankondiging dronevlucht

Evengoed stelt Port of Amsterdam het voor het toezicht van onze Divisie Havenmeester op prijs als dronevluchten wel worden aangekondigd via ons Port Office. Stuur een e-mail met een korte toelichting aan portoffice@portofamsterdam.com.

Vlieggebied drones

Op de kaart hieronder zie je het vlieggebied van drones, uitsluitend voor het Amsterdamse Havengebied. Buiten de rode en oranje zone (zoals bij IJmuiden) gelden de standaard wet- en regelgeving opgelegd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aangevuld met de lokale wetgeving die geldt voor de lokale helikopterlandplaatsen ter plekke.

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen over drones

Alles over drones

Moet Port of Amsterdam goedkeuring geven als ik wil vliegen met een drone?

Op dit moment legt Havenbedrijf Amsterdam NV geen aanvullende beperkingen op aan het vliegen met drones in ons havengebied, bovenop de bestaande wet- en regelgeving vanuit Ministerie en LVNL.

Om de veiligheid te borgen wordt wel melding gemaakt van waargenomen drones in het Amsterdamse havengebied.

Waar mag met een drone gevlogen worden boven de haven?

De kaart op deze pagina geeft globaal aan in welke gebieden welke regelgeving van toepassing is. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

In de binnenring van de Schiphol CTR is vliegen verboden. In de buitenring is vliegen beperkt toegestaan onder strenge voorwaarden en in overleg met LVNL. Buiten de CTR gelden de standaard wet- en regelgeving voor het vliegen met drones in Nederland.

Meer informatie

Waar vind ik meer informatie over het vliegen met drones?

Op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport is de meeste informatie over het vliegen met drones te vinden.

Waar mag met een varende drone/USV gevaren worden in de haven?

Het waterperceel achter Prodock aan de Moezelhavenweg is opengesteld als testzone voor varende drones. Lees meer over de te volgen procedures

Direct contact met onze experts

Voor vragen, wensen of meer informatie over drones.

Joost Zuidema
Joost Zuidema

Projectmanager Strategie & Innovatie

+31 6 409 05 886
joost.zuidema@portofamsterdam.com