Schone Scheepvaart

Port of Amsterdam is in 2030 een duurzame energiehaven die sterk verbonden is met de omgeving. Naast banen, welvaart en groene energie draagt de haven zorg voor een schoon leefklimaat, waarin de industrie en de scheepvaart op een verantwoorde en duurzame wijze kunnen bestaan naast een stedelijke woonomgeving.

baken schone scheepvaart

Visie Schone Scheepvaart

 

Schone scheepvaart is één van de pijlers van die duurzame haven; zonder haven géén scheepvaart en vice versa. Daarom werken we aan een Visie Schone Scheepvaart, met strategische doelstellingen en een programma tot 2025. Deze visie in december 2021 afgerond. In dit interview geven Henri van der Weide en Peter Alkema, beiden adviseur bij Divisie Havenmeester, al een preview van de visie en vertellen ze hoe zij de transitie willen versnellen.

Daarnaast wordt er in deze visie een doorkijk gegeven naar 2050. Het doel van deze visie is om de emissies van de scheepvaart in de haven versneld te reduceren tot emissie neutraal in 2050. We kunnen dit echter niet alleen en hebben zowel de scheepvaart zelf als ook andere havens daarvoor nodig. Als meerdere havens schone scheepvaart faciliteren en stimuleren, versnelt dit ook de implementatie van nieuwe en schonere technologieën aan boord. Met deze visie heeft Port of Amsterdam een voortrekkersrol.

Lees het interview met Henri & Peter over de nieuwe visie

LNG

Visie Schone Scheepvaart: 3 pijlers

 

Maritime Energy Carriers (MEC)

Doel: duurzame maritieme energiedragers aanbieden in de haven en scheepvaart beïnvloeden om ze te gebruiken.

Draagt bij aan:

  • De realisatie van Port of Amsterdam als Multi Fuel Port door veilige, efficiënte en milieuvriendelijke overslag van nieuwe emissie neutrale brandstoffen, zoals waterstof, en op waterstof gebaseerde synthetische brandstoffen (methanol en in de toekomst misschien ammoniak) aan te bieden in de Amsterdamse haven;
  • Green Lanes waarin schepen de gewenste emissie neutrale brandstof kunnen bunkeren.

 

Port Emission Reduction Technologies (PERT)

Doel: haventechnologie, waaronder walstroom, optimaal inzetten om scheepsemissies te reduceren.

Draagt bij aan:

  • Verbetering van de lokale luchtkwaliteit;
  • Geluidvermindering in de bebouwde omgeving;
  • Terugdringen van de CO2-uitstoot vanuit de metropoolregio Amsterdam.

 

Port Call Optimization ​(PCO)

Doel: emissie reduceren met efficiënte scheepvaartafhandelingsprocessen door het optimaliseren van de afhandeling van de scheepvaart.

Draagt bij aan:​

  • Een ononderbroken passage met minder wachttijden en manoeuvreerbewegingen;​
  • Een kortere verblijfsduur in de haven voor de geplande havenactiviteiten;
  • Een eventueel langere verblijfsduur in de haven duurzamer maken;
  • Optimale sluisplanning realiseren
strategie2025

PoA vervult voorbeeldfunctie

 

Port of Amsterdam vervult voor alle pijlers een voorbeeldfunctie. Dit brengen we in de praktijk door bijvoorbeeld de eigen vloot zo snel mogelijk te verduurzamen, door dienstverleners in de haven te helpen optimaal te verduurzamen en door demonstratieprojecten uit te voeren in samenwerking met ons netwerk.

Getting to Zero Coalition

Port of Amsterdam heeft zich aangesloten bij de Getting to Zero Coalition, een coalitie van meer dan 150 bedrijven in de maritieme industrie met als doel de luchtemissies van de scheepvaart versneld te verlagen door (met name) het gebruik van nieuwe schone brandstoffen.
Port of Amsterdam vindt dat het verduurzamen van de scheepvaart via de International Maritime Organisation (IMO) veel te traag verloopt. De scheepvaart valt niet onder het klimaatakkoord van Parijs (max 1,5 graden opwarming van de aarde) en de huidige IMO-ambities dragen hier dan ook onvoldoende aan bij.