Schepen in de Amsterdamse haven

Samen werken we aan terugdringing van roetuitstoot door schepen in het Noordzeekanaalgebied

In het veelzijdige Noorzeekanaalgebied wonen, werken en recreëren mensen. Daarom willen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam de hinder die er soms door scheepvaart ontstaat, graag beperken.

Samen werken wij aan het terugdringen van roetuitstoot door schepen in het gebied. Dit doen we door schippers en kapiteins goed voor te lichten over geldende regels, maar ook door gericht toezicht en waar nodig te handhaven. Zo zetten we een belangrijke stap richting betere (lokale) leef- en luchtkwaliteit.

Roettabel

De Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023 zijn de ‘huisregels’ voor het water in het hele gebied, van 1 kilometer buiten de kust van IJmuiden tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam. In deze havenverordening van dit gebied is recentelijk artikel 4.1a opgenomen. Dat artikel moet verontreiniging, hinder en overlast door schepen beperken. Voor roetuitstoot geldt: hoe heftiger de uitstoot, hoe korter deze mag duren. Als basis voor toezicht en handhaving is een roettabel ontwikkeld die de verschillende typen uitstoot afzet tegen de duur ervan:

Roetuitstoot tabel

 

Mogelijke consequenties

Op basis van deze tabel kan er voorgelicht, gewaarschuwd of gehandhaafd worden. In het geval van handhaving kunnen straf- of bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd. Port of Amsterdam en de betrokken Omgevingsdiensten werken zo aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

 

ODIJmond houdt toezicht op naleving van de Havenverordening

Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) ziet namens de gemeente toe op de naleving van de voorschriften uit de Havenverordening. Dat zijn voorschriften met betrekking tot milieu, veiligheid en ordening. ODIJmond kijkt bijvoorbeeld of een schip goed is afgemeerd en veilig te betreden is. Ook kijken we of werkzaamheden veilig worden uitgevoerd en dat daarbij niet te veel geluid vrijkomt, bijvoorbeeld in de nacht.

 

* Handhavingsacties zijn op basis van artikel 4.1 RHN 2023 (onderdeel a). De verplichting om de regels na te leven en de strafbaarheidstelling staan in paragraaf 9 van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2023