Werkgelegenheid Amsterdamse haven

Haven in 2021 minder afhankelijk van fossiele lading

In het jaar 2021 kreeg de Amsterdamse haven opnieuw te maken met de gevolgen van de energietransitie en de coronapandemie. De overslag daalde, maar de resultaten stegen daarentegen. De totale omzet in non-fossiele lading steeg en daarmee werd de haven minder afhankelijk van fossiele lading.

Belangrijkste resultaten

De omzet is in 2021 met drie procent gegroeid naar € 163,1 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor (€ 158,4 miljoen). Het geïnde zeehavengeld over 2021 bedroeg € 53 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2020 (ruim € 54 miljoen). Het binnenhavengeld steeg tot ruim € 7 miljoen tegen bijna € 6,5 miljoen over 2020. Tot slot kwamen de inkomsten uit pachtovereenkomsten op ruim € 97 miljoen tegen € 92 miljoen in het jaar daarvoor. Het resultaat kwam in 2021 uit op € 52,9 miljoen tegen € 51,7 miljoen het jaar daarvoor. Hoewel de omzet nog niet op het niveau is van voor de coronapandemie, bieden de jaarcijfers een goed perspectief voor de komende jaren. Het jaarverslag 2021 is hier te lezen.

Overslag

De totale overslag in het havengebied is in 2021 iets lager dan verwacht en bedroeg 71,3 miljoen ton tegen 74,3 miljoen ton over 2020. De overslag in olieproducten daalde met 13 procent tot 35,7 miljoen ton. Deze afgenomen vraag naar brandstoffen is mede het gevolg van de energietransitie. Ook de coronacrisis werkte door in de cijfers. De overslag in kolen steeg daarentegen met 41 procent in 2021 tot 10,4 miljoen ton, veroorzaakt door de hoge gasprijs. Deze stijging verandert niets aan de doelstelling om in 2030 een kolenvrije haven te zijn. Ook de non-fossiele omzet is gestegen. Zo steeg de overslag in containers met 25 procent. Omdat de toegevoegde waarde van de haven in meer zit dan alleen de overslagcijfers, is besloten om deze in het vervolg met de jaarresultaten te publiceren.

Gronduitgifte

De haven heeft te maken met ruimtegebrek, zowel fysieke- als milieuruimte voor de industrie. Wij zijn daardoor kritisch op uitgifte van grond. We onderzoeken grondiger dan voorheen in hoeverre de vestiging van een potentiële klant past in onze strategie en of zo'n vestiging bijdraagt aan het bestaande ecosysteem van bedrijven in onze haven. Als dat niet het geval is, dan gaat de vestiging niet door. In 2021 is 18,9 ha uitgegeven.

Mijlpalen

In 2021 zijn verschillende mijlpalen bereikt. Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar zaten in verschillende samenwerkingsverbanden zoals de Hydrogen Hub Amsterdam NZKG. De deelnemende organisaties in het Noordzeekanaalgebied willen de transitie naar de waterstofeconomie versnellen, bijvoorbeeld met de aanleg van een internationale waterstofbackbone.

Begin januari opende Samskip een containerlijndienst naar Ierland, waarmee het intermodale shortsea-netwerk vanuit Amsterdam verder is uitgebreid. De ondernemingen Vollers en Commodity Center Netherlands openden in de haven warehouses, met name voor op- en overslag van cacao en nam Overslag Bedrijf Amsterdam (OBA) stuwadoorsbedrijf IGMA Bulk Terminal over. Deze overname stelt OBA in staat sneller over te schakelen op andere ladingsoorten dan steenkool, waaronder agribulk.

In juni werd duidelijk dat Gidara Energy een biobrandstoffenfabriek in onze haven gaat vestigen. In de fabriek wordt afval dat voorheen niet recyclebaar was, straks omgezet in hernieuwbare methanol.

In september opende Koning Willem-Alexander de eerste Nederlandse bio-LNG-installatie. Renewi zamelt organisch materiaal in en zet dit om in biogas. Vervolgens verwerkt Nordsol het biogas tot bio-LNG, waarna Shell dit via LNG-tankstations levert aan zijn klanten.

Samenwerken

Het voortouw nemen, is de titel van de strategie die het havenbedrijf tot 2025 volgt. 2021 was het eerste jaar van de nieuwe strategie. De eerste resultaten zijn hier te lezen. Om het voortouw te kunnen nemen, trekken we steeds intensiever op met de stad en de regio. De haven speelt een cruciale rol bij het oplossen van complexe vraagstukken die zich voordoen in de metropoolregio Amsterdam zoals op het gebied van elektriciteitscongestie. Door de versnelling van de energietransitie en de daarmee gepaard gaande vraag naar elektriciteit is het havengebied sneller dan verwacht in congestie geraakt. Het gevolg is dat we mogelijk geen nieuwe bedrijven kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Samen met de gemeente Amsterdam, Liander en TenneT onderzoeken we hoe we kunnen bijdragen aan oplossingen voor de korte en lange termijn.

Vooruitzichten

Port of Amsterdam blijft de komende jaren werken aan de uitvoering van het Strategisch Plan 2021-2025. Daarin staat de verdere ontwikkeling naar een duurzame haven centraal. Zorgwekkend is de onverwachte en dramatische escalatie van de Oekraïne-crisis, ruim een maand vóór publicatie van het jaarverslag. De precieze gevolgen daarvan voor de haven zijn voor 2022 niet te geven, maar staan niet in verhouding tot de humanitaire crisis die is ontstaan. Voor de overslagcijfers en de bijbehorende omzet verwacht Port of Amsterdam vooralsnog geen grote wijzigingen.

Bekijk het jaarverslag