Inzamel overeenkomst afsluiten met Port of Amsterdam

baken HAP

Om een overeenkomst met Port of Amsterdam ad te sluiten dient u zich aan te melden voor de zogenaamde Open House. Deze Open House betreft het aanmelden voor de inzameling en verwerking van annex I, IV, V en VI scheepsafvalstoffen in het Noordzeekanaalgebied, waarop het kostendekkingssysteem (100% kostendekkingssysteem Annex V en minimaal 30% kostendekkingssysteem Annex I, VI en VI) van toepassing is.

Alleen partijen waar een overeenkomst mee is gesloten conform de open house komen in aanmerking voor het factureren van de gemaakte kosten m.b.t. inzameling conform het kostendekkingssysteem zoals opgenomen in het Haven afval plan.

Vragen stellen

U heeft als aanbieder de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen kunnen uitsluitend via e-mail aan Inkoop@Portofamsterdam.com worden gesteld.

Aanmeldformulier

1. Aanmeldingsleidraad en overige bijlagen
Bijgevoegd treft u de aanmeldingsleidraad inclusief bijlagen behorende bij deze aanbesteding. Door deze vraag met een 'Ja' te beantwoorden, bevestigt u akkoord te gaan met de inhoud van alle bijgevoegde documenten.
Ja, ik ga akkoord.
2. Inschrijving in handelsregister
Aanmelder is ingeschreven bij een handels- of beroepsregister met de voor de opdracht benodigde bedrijfsactiviteiten.

In te dienen: voor bovenstaande eis dient aanmelder een verklaring in, van niet ouder dan 6 maanden, waaruit blijkt dat de onderneming, volgens de eisen die gelden in het land waarin de onderneming is gevestigd, is ingeschreven in het nationale beroeps- of handelsregister, dan wel een gelijkluidende verklaring onder attest onder ede te verstrekken. Binnen Nederland vervult een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel deze functie.
Toegestane bestandstypes: jpg, jpeg, pdf, doc, docx. Max. 5 MB.
3. Toepassing Uniform Europees Aanbestedingsdocument
PoA maakt gebruik van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (verder: UEA). In de UEA zijn de van toepassing zijnde gronden (uitsluitingscriteria en minimumeisen) gemarkeerd d.m.v. checkboxes. Door het invullen en ondertekenen van deze UEA verklaart gegadigde dat gemarkeerde uitsluitingscriteria niet op hem van toepassing zijn en dat hij voldoet aan de gestelde selectiecriteria. Als de inhoud van bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de beschrijving wordt gesteld, dan wordt de gegadigde uitgesloten van verdere deelneming in de aanbestedingsprocedure.
Toegestane bestandstypes: jpg, jpeg, pdf, doc, docx. Max. 5 MB.
4. Wet milieubeheer
Aanmelder beschikt over een Vergunning gebaseerd op de Wet milieubeheer c.a. en het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bio). De Aanmelder staat cfm. Het Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaar, handelaars en bemiddelaars vermeld op de VHIB-lijst.

In te dienen: een geldige vergunning en afschrift van de vermelding op de VHIB-lijst aan te leveren.
Toegestane bestandstypes: jpg, jpeg, pdf, doc, docx. Max. 5 MB.
5. Veiligheid
Aanmelder dient aantoonbaar te voldoen aan geldende nationale en internationale wet- en regelgeving (ARBO-wet, Wet voorkoming verontreiniging door schepen, veiligheidsvoorschriften in de haven en de afvalstoffenwet).

Indienen bewijs bij inschrijvingVoor bovenstaande eis dient aanmelder een door de directie ondertekende veiligheidsplan, veiligheidsprotocollen, certificaten en/of ander bewijsmateriaal aan te leveren.
Toegestane bestandstypes: jpg, jpeg, pdf, doc, docx. Max. 5 MB.
6. Ontbindende voorwaarde: HOV-vergunning
Na het succesvol afronden van de aanmelding bij de Open House zal er met aanmelder een overeenkomst worden afgesloten voor het regelen van de financiële vergoeding ten behoeve van het inzamelen van scheepafvalstoffen. Voordat de overeenkomst tussen aanmelder en havenbedrijf daadwerkelijk wordt afgesloten dient aanmelder in het bezit te zijn van een geldige en goedgekeurde HOV-vergunning voor de betreffende regio.

Indien er geen HOV-vergunning wordt verstrekt zal de overeenkomst worden ontbonden.

In te dienen door inschrijver: een geldige en goedgekeurde HOV-vergunning voor de relevante regio.

LET OP! dit is dus geen eis. Aan deze bijzondere uitvoeringsvoorwaarde hoeft u pas te voldoen na afronding van de Open House aanmelding.
Toegestane bestandstypes: jpg, jpeg, pdf, doc, docx. Max. 5 MB.
7. Overeenkomst inzameling
Bijgevoegd treft u de overeenkomst die gehanteerd zal worden na afronding van de open house. Zodra de procedure voor toelating succesvol is afgerond zal Port of Amsterdam deze overeenkomst met u aangaan. Door deze vraag met een 'Ja' te beantwoorden, bevestigt u akkoord te gaan met de inhoud van alle bijgevoegde documenten.
Ja, akkoord
8. Afvallijst met prijzenoverzicht
In de bijlage treft u de afvallijst met tarieven (voor HAP 2023) waar deze overeenkomst op betrekking zal hebben die Havenbedrijf Amsterdam als wederpartij bij de overeenkomst met de havenontvangstvoorzieningen zal uitkeren. In de bijlagememo treft u een nadere toelichting op de tarieven van het HAP 2023. Door deze vraag met een 'Ja' te beantwoorden, bevestigt u akkoord te gaan met de inhoud van alle bijgevoegde documenten.
Ja, ik ben akkoord