Duurzaamheid: toekomstbestendige haven voor klanten en omgeving

Linda van Waveren

Het Klimaatakkoord van Parijs vraagt om versnelling van de energietransitie. Dat biedt nieuwe kansen voor de haven. Zoals duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het produceren van recyclebare grondstoffen. Natuurlijk werken we ook aan verlaging van onze eigen CO2-voetafdruk en verkleinen we milieueffecten op de omgeving. Én wij voelen ons verantwoordelijk voor de negatieve impact van goederen die onze haven passeren. Samen met internationale spelers, andere havens, overheden en ngo’s stimuleren wij daarom een eerlijke en verantwoorde handelsketen. Een uitdagende klus.


Linda van Waveren, contactpersoon voor duurzaamheid, werkt als manager mvo bij Havenbedrijf Amsterdam.

Updates nieuwe grote zeesluis  Volg de updates >> 713 anderen doen dit al.

Laatste nieuws

Solar Toast in PRODOCK

Op woensdag 20 september zijn de 87 zonnepanelen op het dak van ons pand PRODOCK aan de Moezelhavenweg officieel in gebruik genomen.
Prodock zonnepanelen

Zon in de haven

Wel eens gedacht aan zonnepanelen op het dak van uw bedrijf? Het is nu de tijd om dit te overwegen, want zonne-energie is tegenwoordig voordelig en eenvoudig: vanwege de SDE+ subsidie, de nieuwe mogelijkheden voor doorleveren van stroom en vanwege...

Synple haalt €1,1 mln op om lege kilometers te voorkomen

Mainport Innovation Fund II en Newion zetten in op het reduceren van lege vrachtkilometers en investeren gezamenlijk in online transport platform Synple
GreenPort

Havenbedrijf Amsterdam gastheer GreenPort Congress 10-13 oktober

Door te ontdekken, delen en samen te werken zal het GreenPort Congress in Amsterdam resulteren in ontwikkeling van duurzaamheid bij havens wereldwijd.
Windplannen

Streep door windplannen haven, optimisme blijft

De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in het afwijzen van vergunningsaanvragen voor vier windmolenplannen in het Amsterdamse havengebied. Een streep door de rekening van Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente...
Circular Challenge

Amsterdam Circular Challenges

Ben je of ken je een startup in de circulaire economie? CleanCapital Amsterdam biedt je tal van commerciële kansen!

De initiatieven die we sinds 2015 namen:

Verantwoorde keten
We staan niet alleen in ons streven naar een verantwoorde keten. Door samenwerkingsverbanden te intensiveren, vergroten we onze impact. We stimuleren klanten, toeleveranciers en afnemers om samen te werken aan transparantie over ladingen.
Meer...

Samen met de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) stellen we ons op als verbindende partij. Dilemma’s bespreken we met ketenpartners en stakeholders via Leaders for Nature (het bedrijvennetwerk van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), met leden als het Wereld Natuur Fonds, de Ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken en Havenbedrijf Rotterdam). Om een bijdrage te leveren aan betere omstandigheden in kolenmijnen zijn we lid van Bettercoal.


Duurzaam inkoopbeleid

We werken we aan een duurzaam inkoopbeleid met als thema’s Co2, circulair inkopen en social return, waarin we naast prijs kijken naar de effecten van onze inkoop op milieu en maatschappij.


Duurzaamheid

De Amsterdamse haven is een van de grootste energiehavens van Europa. Vanwege de milieueffecten van de haven op de omgeving en van fossiele brandstoffen op het klimaat, kiezen we voor Duurzame groei (pdf). Zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens.


Duurzame gebiedsontwikkeling

De haven moet een veilig gebied blijven met ruimte om te werken met gevaarlijke stoffen, geur en geluid. Altijd met veilige afstand tot de omgeving en met minimale overlast. In de gebiedsvisie beschrijven we waar grote investeringen of herstructureringen nodig zijn.

Waarom we duurzaamheid belangrijk vinden

We houden ons aan de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Alle voorstellen en plannen met betrekking tot milieu-ruimtelijke inrichting bekijken we daarom vanuit economisch én MVO-perspectief. In en buiten de haven neemt onze invloed af maar neemt de impact van maatregelen toe. Juist daarom vinden we het belangrijk om ook buiten de haven een bijdrage te leveren. Samenwerking is daarbij essentieel. We hebben al veel ondernomen: van het verduurzamen van onze bedrijfsvoering tot het stimuleren van een schonere scheepvaart. We werken op drie niveaus aan verduurzaming:

  1. eigen organisatie
  2. havengebied
  3. keten

Onze doelen

 

 

 

 

Praat mee

Op bijeenkomsten:
Ontvang als eerste een
uitnodiging via email »

Laat ons u voorlichten

 
  • Stel al uw vragen
  • Leg uw plan of oplossing voor
  • Nodig ons uit om te presenteren
Linda van Waveren

Linda van Waveren

Programmamanager MVO
Tel: +31 6 836 44 959
E-mail: linda.van.waveren@portofamsterdam.nl

Meest gestelde vragen

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, het maken van duurzaamheidsrapportages en dilemma’s rondom ladingstromen. Zo kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren. In 2015 vernieuwden we onze intentieverklaring, waarin onze samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van duurzaamheid specifiek werd benoemd.

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen en de verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de handelsketens. We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel en zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren te verkleinen. We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen. Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Op deze manier werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Een gezonde organisatie bestaat uit gezonde medewerkers. Daarom bieden we verschillende regelingen aan om vitaal te blijven. Zo faciliteren we trainingen en workshops op het gebied van levensstijl, beweging en voeding en testen we de deskbike als dynamische werkplek. Ons beleid leidt al jaren tot een daling van het verzuimpercentage. In 2015 daalde het opnieuw naar 2,3% (van 3,4% in 2014). Dit ligt sterk onder het landelijk gemiddelde. In 2016 werd onze medewerkerstevredenheid gewaardeerd met een 7,3 (versus een 7,4 in 2014).

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio. Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen. Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren. Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

De opinie van onze stakeholders is zeer van belang voor ons beleid en onze operatie. Wij organiseren diverse ronde tafels en dialogen met onze verschillende stakeholders. Sinds 2015 meten we, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie bij 6 stakeholdergroepen: partners, leveranciers, overheidsrelaties, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en media. We streven naar minimaal een goede tot uitstekende reputatie: tussen 71 en 90 punten op score van 100. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. De stakeholdergroep ‘klanten’ toetsen we via het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek en de stakeholdergroep ‘medewerkers’ toetsen we via het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ja, want meten is weten. We starten met het meten van het totale energieverbruik in de haven. Dit willen we omlaag brengen door energiebesparingen te realiseren. Met branchevereniging ORAM onderzoeken we proposities die besparende maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten. Onze gezamenlijke inspanningen maken we inzichtelijk door ieder jaar onze impact op het gebied van lucht, water, stof, geur en geluid te meten. Daarnaast meten we het aantal klachten en peilen de omgevingstevredenheid. Die laatste willen we op termijn serieuzer oppakken.

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en flora- en faunasoorten. Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van Nieuwe grote Zeesluis en Lichteren, nemen we mitigerende maatregelen.