Duurzaamheid

Het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 vraagt om versnelling van de energietransitie. Dat biedt nieuwe kansen voor de haven zoals duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het produceren en verwerken van recyclebare grondstoffen.

 

Vind uw antwoorden snel:

De Duurzame Haven
Infographic
Duurzaamheidsthema`s
De initiatieven tot nu toe
Onze doelen
Neem contact met ons op
Meest gestelde vragen

 

 

 

Updates nieuwe grote zeesluis  Volg de updates >> 783 anderen doen dit al.

duurzaam

De Duurzame Haven

We kiezen voor duurzame groei, zodat we in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook dat we ons tot het uiterste inspannen om fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken: een grote haven met een kleine voetafdruk.

Meer weten over ons duurzaamheidsprogramma?
Meer weten over onze presentatie?

thema

Duurzaamheidsthema's


 • Energietransitie en
  circulaire economie

 • Milieu en
  leefomgeving

 • Schone en veilige
  scheepvaart

 • Werk en kennis
   

 • Verantwoorde
  handelsketens

We hebben 5 duurzaamheidsthema’s gedefinieerd. De 5 duurzaamheidsthema’s beslaan al onze directe en indirecte bedrijfsvoering, waarbij we streven naar een minimale impact op mens en milieu. Het verminderen van impact zal op sommige plekken in de haven doorslaan naar een positieve bijdrage, zoals tijdelijk natuur bijdraagt aan de biodiversiteit in de havenregio. Klap het venster uit voor een toelichting op de duurzaamheidsthema`s.
 

Energietransitie en circulaire economie

De noodzaak van energietransitie biedt ruimte voor nieuwe kansen die de Amsterdamse haven graag optimaal wil benutten. Denk aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Milieu en leefomgeving

De Metropoolregio Amsterdam is één van de dichtstbevolkte plekken ter wereld en zal de komende tijd verder toenemen. Een goede relatie met de omgeving is ons heel wat waard. Mede daarom streven we naar een minimale dan wel het uitbannen van druk op het milieu als gevolg van geluid, stof, geur en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Schone en veilige scheepvaart

In 2016 bezochten 4.748 schepen de Amsterdamse haven en 6.982 schepen het Noordzeekanaalgebied (NZKG). De scheepvaart heeft een aanzienlijke impact op milieu, gezondheid en klimaat;  de scheepvaart zal schoner moeten gaan opereren om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te kunnen geven op de logistieke behoeften en op de (internationale) regelgeving die zich ook nu lijkt te versnellen.

Eén van de middelen die wij in de Amsterdamse haven inzetten om schonere scheepvaart te stimuleren en aan te trekken zijn kortingen op onze havengelden wanneer schepen het ESI of GreenAward certificaat hebben. Dit certificaat houdt in dat het schip lagere emissies uitstoot waarmee het een minder impact heeft op het milieu.

Werk en kennis

De haven is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Het NZKG was in 2015 goed voor ruim 34.400 aan directe arbeidsplaatsen en bood in totaal voor meer dan 67.300 arbeidsplaatsen in de regio. Door het aantrekken van kennis en innovatieve bedrijven in combinatie met een verbetering in de bereikbaarheid en sociale veiligheid, blijft de Amsterdamse haven een regio met veel baanmogelijkheden.

Verantwoorde handelsketens

Als duurzame haven en ketenpartner hebben we de verantwoordelijkheid om te sturen op een structurele verduurzaming van handelsketens en het managen van incidenten in de keten. Samen met het havenbedrijfsleven, andere havens, overheden en ngo’s stimuleren wij daarom een eerlijke en verantwoorde handelsketen.

Zo zijn we als Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) geassocieerd lid bij het internationale initiatief: Bettercoal. Bettercoal controleert aan de hand van assessments de kolenmijnen wereldwijd en brengt waar dat nodig is een verbeteringsproces in gang. Energiemaatschappijen werken samen met Bettercoal, havens, overslag- en mijnbedrijven naar een verduurzaming van de kolenketen.

initiatieven

De initiatieven die we sinds 2015 namen

Verantwoorde handelsketens

We staan niet alleen in ons streven naar een verantwoorde handelsketens. Door samen te werken met andere havens, het havenbedrijfsleven, overheden en ngo’s vergroten we onze impact.

Lees meer...

We initiëren gesprekken met en tussen deze partijen over gevoelige onderwerpen en dilemma’s zoals de arbeidsomstandigheden in de Colombiaanse kolenmijnen.
In samenwerking met de andere zeehavens binnen de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) onderzoeken we momenteel op welke wijze zeehavens de OESO richtlijnen kunnen implementeren. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)-richtlijnen zijn MVO-normen voor internationaal ondernemen. Hierin staat wat de Nederlandse overheid samen met 45 andere landen van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van: informatieverstrekking en transparantie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en bijvoorbeeld corruptie.

Duurzaam inkoopbeleid

Een duurzame haven begint bij onszelf. Door onze bedrijfsvoering te verduurzamen en te investeren in goed werkgeverschap, geven we het goede voorbeeld.

Lees meer...

Het inrichten van duurzaam inkopen vormt daarom een belangrijk en uitdagend speerpunt vanaf 2017.
Duurzaam inkopen is meer dan alleen het toepassen van criteria in het inkoop- of aanbestedingsproces, maar gaat ook om de keuzes in de bedrijfsvoering die worden vertaald naar de in te kopen werken, leveringen en/of diensten. Leidende thema’s binnen ons duurzaam inkoopbeleid zijn CO2, circulair inkopen en social return. In 2017 zijn een aantal inkooptrajecten als pilot gestart. Als Havenbedrijf hebben we in 2021 als einddoel om 100% duurzaam in te kopen.

Zon en Windenergie

De komende jaren maken we grote stappen in de productie en opslag van zonne- en windenergie. We stevenen af op ruim 100.000 m2 zonnepanelen en een groei van 65 MW naar 81MW windenergie in de haven. 

Lees meer...

We maken investeringen op eigen locaties, maar zoeken ook naar klanten en partners die willen meewerken aan een lokale energiemarktplaats. Hierdoor koppelen we vraag en aanbod van duurzame energie direct aan klanten in de haven.

GreenPort Congress, Amsterdam

Het Havenbedrijf Amsterdam was trotse gastheer van dit 4-daagse evenement, met ruim 150 internationale deelnemers uit het havendomein.

Lees meer...

Het GreenPort Congress geldt als één van de belangrijkste congressen van de havensector in relatie tot duurzame ontwikkelingen. Een congres waarin alle belangrijke nationale en internationale belanghebbenden van (zee)havens zich laten inspireren door best practices in de duurzame havenontwikkeling met elkaar te delen.
We tonen als gastheer van het GreenPort Congress duurzaam leiderschap. Het was dé mogelijkheid om een internationaal gezelschap te laten zien dat we in de Amsterdamse haven vooruitstrevend en innovatief zijn op o.a. verduurzaming, energietransitie en in partnerships. Het congres en de deelneming heeft onze positie als duurzame haven versterkt, waarbij bestaande partnerships zijn aangehaald en nieuwe zijn ontstaan.
doelen

Onze doelen

contact

Neem contact met ons op

Linda van Waveren, contactpersoon voor duurzaamheid, werkt als manager mvo bij Havenbedrijf Amsterdam.

Linda van Waveren

Linda van Waveren

Programmamanager MVO
Tel: +31 6 836 44 959
E-mail: linda.van.waveren@portofamsterdam.nl

vragen

Meest gestelde vragen

Ja, we werken nauw samen met andere havens op het gebied van duurzaamheid. We delen met Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld kennis over ontgassingsinstallaties, luchtkwaliteit, het maken van duurzaamheidsrapportages en dilemma’s rondom ladingstromen. Zo kunnen we belangrijke ontwikkelingen sneller doorvoeren. In 2015 vernieuwden we onze intentieverklaring, waarin onze samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam op het gebied van duurzaamheid specifiek werd benoemd.

De samenleving wordt kritischer op de herkomst van goederen en de verwachtingen zijn hooggespannen als het gaat om onze invloed op het verduurzamen van de handelsketens. We delen het gevoel van urgentie voor schone en veilige handel en zien de noodzaak om de negatieve maatschappelijke impact van producten die onze haven passeren te verkleinen. We voelen ons verantwoordelijk en betrokken, maar zijn realistisch: het zwaartepunt van onze invloed ligt binnen de Amsterdamse havenregio. Hier kunnen we goed gedrag, eerlijke en verantwoorde handel belonen en onwenselijke praktijken ontmoedigen. Daarbij werken we samen met andere havens, via de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), European Seaports Organization (ESPO) en IAPH en in brancheorganisaties. We werken met klanten en overheden aan lobby en agendasetting in samenwerkingsverbanden en internationale netwerken. Op deze manier werken we samen aan een duurzame, verantwoorde en veilige keten.

Ja, we vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen in de regio. Zo werkt onze afdeling Infra en Beheer samen met Pantar, een werk-leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Pantar bieden we werk aan en begeleiden we ongeveer 3000 inwoners van Amsterdam en Diemen. Ons kantoor en onze haven zijn werk-leerlocaties voor jongeren van Emma at Work en School2Work. Ook kijken we hoe we mbo-stages in de organisatie kunnen stimuleren. Met deze initiatieven maken we arbeidsparticipatie mogelijk voor jongeren en volwassenen met een beperking of sociale problematiek. Door te werken aan hun zelfredzaamheid, krijgen ze meer kansen in de maatschappij.

Sinds 2015 meten we elke twee jaar, via een onafhankelijk onderzoeksbureau, onze reputatie. Ons streven is een score van ≥ 71 punten (op 100) voor alle stakeholdergroepen. In 2015 behaalden we een score tussen de 56 en 89 op de Reputatiebarometer®. In 2017 lagen de scores tussen de 56 en 91 punten.

Het reputatieonderzoek wordt naast het periodieke klanttevredenheidsonderzoek, vaarweggebruikersonderzoek en medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het geeft ons een totaaloverzicht vanuit breed stakeholderperspectief.
 

Barometer_reputatie_2017

Ja, want meten is weten. We starten met het meten van het totale energieverbruik in de haven. Dit willen we omlaag brengen door energiebesparingen te realiseren. Met branchevereniging ORAM onderzoeken we proposities die besparende maatregelen als het plaatsen van zonnepanelen interessanter maken voor klanten. Onze gezamenlijke inspanningen maken we inzichtelijk door ieder jaar onze impact op het gebied van lucht, water, stof, geur en geluid te meten. Daarnaast meten we het aantal klachten en peilen de omgevingstevredenheid. Die laatste willen we op termijn serieuzer oppakken.

Nee. Onze haven wordt omgeven door Natura 2000-gebieden, zoals de Noordzeekustzone en de Oostvaardersplassen. Deze gebieden worden beschermd vanwege hun biodiversiteit en flora- en faunasoorten. Een groei van de haven betekent meer scheepvaart en mogelijk meer emissies en drukte. In havenprojecten die grenzen aan Natura2000-gebieden, zoals de bouw van Nieuwe grote Zeesluis en Lichteren, nemen we mitigerende maatregelen.