Het Centraal Nautisch Beheer

Begin jaren negentig besloten de havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad om samen te werken als één loket voor de scheepvaart. Dit resulteerde in 1994 in de oprichting van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB).

Taken en bevoegdheden

Het wettelijk kader van dit samenwerkingsverband is de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, die is vastgesteld door de vier gemeenteraden. Recent is deze geactualiseerd en gewijzigd vastgesteld (maart 2018). Hierin is de samenwerking geregeld op het gebied van het nautisch beheer. Het CNB heeft als taak om een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen. Ook het Rijk heeft een taak in het scheepvaartverkeersmanagement in het Noordzeekanaal. Hiervoor heeft het een mandaat gegeven aan de directeur van het CNB. De uitvoering ervan heeft het CNB belegd bij de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam. Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden (inclusief de IJ-geul 24 mijl) tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de havenbekkens die daarop uitkomen.

Bestuur

Het bestuur van het CNB bestaat uit de ‘havenwethouders’ van de vier gemeenten. De voorzitter van het CNB is de wethouder Haven van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is er een adviesraad CNB met daarin een gezamenlijke vertegenwoordiger van Zeehaven IJmuiden NV en Tata Steel (de twee private havens in het Noordzeekanaalgebied) en een vertegenwoorduger van Rijkswaterstaat. Het CNB heeft een directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de CNB-taken. Dit is de havenmeester van de gemeente Amsterdam. Het CNB heeft een eigen jaarrekening en begroting. Deze staan onder financieel toezicht van de provincie Noord-Holland.

Bestuursoverleg

Minimaal twee keer per jaar komt het bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied bij elkaar voor overleg. Voorafgaand aan het overleg kunt u hier de agenda vinden. Na het overleg publiceren wij ook de besluiten die zijn genomen. De volgende vergadering van het Bestuur vindt plaats op 4 maart 2019 van 17.00-18.00 bij PoA, de Ruijterkade 7 Amsterdam.

Wilt u een overleg van het bestuur bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via cnb@portofamsterdam.com. Het overleg is in principe openbaar, tenzij het bestuur besluit achter gesloten deuren te vergaderen.

Besluiten

Het Rijk

Met één loket als doel heeft het Rijk het CNB mandaat gegeven voor de scheepvaart-verkeersbegeleiding: het bedienen van het sluizencomplex in IJmuiden en de scheepvaartbegeleiding in het Noordzeekanaal en het IJ. Ook is het CNB in de Loodsenwetgeving aangewezen als bevoegde autoriteit.
 

Producten

Het CNB werkt continu aan producten die (samen)werken in het Noordzeekanaalgebied makkelijker maken. Zo stelde het de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 op. Hierin staat uniforme regelgeving voor de vier havens aan het Noordzeekanaal. Ook verleent het CNB vergunningen en ontheffingen en doet het mededelingen aan de scheepvaart die relevant zijn voor het CNB-gebied. Het CNB coördineert daarnaast de activiteiten rondom het Havenafvalstoffenplan en voert havenveiligheidstaken uit in de Noordzeekanaalregio. De directeur van het CNB is daarom door de vier CNB-gemeenten benoemd als Port Security Officer.

Partners

Lees meer over de havens van de deelnemende gemeentes:

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van het CNB via cnb@portofamsterdam.com

Beheersgebied Centraal Nautisch Beheer