U bent hier

Het Centraal Nautisch Beheer

Begin jaren negentig besloten de havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad om samen te werken als één loket. Dit resulteerde in 1994 in de oprichting van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB).
 

Taken en bevoegdheden

Het wettelijk kader van dit samenwerkingsverband is de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, die is vastgesteld door de vier gemeenteraden. Hierin is de samenwerking geregeld op het gebied van het nautisch beheer. Het CNB heeft als taak om een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen. Ook het Rijk heeft een taak in het scheepvaartverkeersmanagement in het Noordzeekanaal. Hiervoor heeft het een mandaat gegeven aan de directeur van het CNB. De uitvoering ervan heeft het CNB belegd bij de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam. Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden (inclusief de IJ-geul 24 mijl) tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de havenbekkens die daarop uitkomen.

Algemeen en dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van het CNB bestaat uit leden van de gemeenteraad en het college van de vier havengemeenten. Deze zijn aangewezen in de volgende verhouding: zes voor Amsterdam, drie voor Velsen, twee voor Beverwijk en twee voor Zaanstad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de ‘havenwethouders’ van de vier gemeenten en een gezamenlijke vertegenwoordiger van Zeehaven IJmuiden NV en Tata Steel (de twee private havens in het Noordzeekanaalgebied). De voorzitter van het CNB is de wethouder Haven van de gemeente Amsterdam. Het bestuur van het CNB wordt ondersteund door een secretaris. Deze functie is verankerd in de Gemeenschappelijke regeling CNB. Daarnaast heeft het CNB een directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de CNB-taken. Dit is de havenmeester van de gemeente Amsterdam. Het CNB heeft een eigen jaarrekening en begroting. Deze staan onder toezicht van de provincie Noord-Holland.
 

Het Rijk

Met één loket als doel heeft het Rijk het CNB een mandaat gegeven voor de scheepvaart-verkeersbegeleiding: het bedienen van het sluizencomplex in IJmuiden en de scheepvaartbegeleiding in het Noordzeekanaal en het IJ. Ook is het CNB in de Loodsenwetgeving aangewezen als bevoegde autoriteit.
 

Producten

Het CNB werkt continu aan producten die (samen)werken in het Noordzeekanaalgebied makkelijker maken. Zo stelde het de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 op. Hierin staat uniforme regelgeving voor de vier havens aan het Noordzeekanaal. Ook verleent het CNB vergunningen en ontheffingen en doet het mededelingen aan de scheepvaart die relevant zijn voor het CNB-gebied. Het CNB coördineert daarnaast de activiteiten rondom het Havenafvalplan en voert havenveiligheidstaken uit in de Noordzeekanaalregio. De directeur van het CNB is daarom door de vier CNB-gemeenten benoemd als Port Security Officer.

Op dit moment wordt de Gemeenschappelijke Regeling CNB Noordzeekanaalgebied geactualiseerd, zodat deze beter aansluit bij de huidige praktijk en wetgeving. Deze actualisatie wordt naar verwachting in 2017 door de vier gemeenteraden vastgesteld.
 

Partners

Lees meer over de havens van de deelnemende gemeentes:

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van het CNB via cnb@portofamsterdam.nl

Beheersgebied Centraal Nautisch Beheer