Centraal Nautisch Beheer

Begin jaren '90 besloten de havengemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad samen te werken als één loket voor de scheepvaart. Dit resulteerde in 1994 in de oprichting van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB).

Nautische diensten

Taken en bevoegdheden

Het wettelijk kader van dit samenwerkingsverband is de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Deze is vastgesteld door de vier gemeenteraden, en in maart 2018 geactualiseerd en gewijzigd vastgesteld. Hierin is de samenwerking geregeld op het gebied van het nautisch beheer.

Het CNB heeft als taak om een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bevorderen. Ook het Rijk heeft een taak in het scheepvaartverkeersmanagement in het Noordzeekanaal. Hiervoor heeft het een mandaat gegeven aan de directeur van het CNB. De uitvoering ervan heeft het CNB belegd bij de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam.

Het beheersgebied van het CNB loopt vanaf 12 mijl voor de koppen van de havenhoofden in IJmuiden (inclusief de IJ-geul 24 mijl) tot aan de Oranjesluizen in Amsterdam en de havenbekkens die daarop uitkomen.

Bestuur

Het bestuur van het CNB bestaat uit de ‘havenwethouders’ van de vier gemeenten. De voorzitter van het CNB is de wethouder Haven van de gemeente Amsterdam. Ook is er een adviesraad CNB met daarin een gezamenlijke vertegenwoordiger van Zeehaven IJmuiden NV en Tata Steel (de twee private havens in het Noordzeekanaalgebied) en een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat.

Het CNB heeft een directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de CNB-taken. Dit is de havenmeester van de gemeente Amsterdam. Het CNB heeft een eigen jaarrekening en begroting. Deze staan onder financieel toezicht van de provincie Noord-Holland.

Bestuursoverleg

Minimaal twee keer per jaar komt het bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied bij elkaar voor overleg.

 

Het Rijk

Met één loket als doel heeft het Rijk het CNB mandaat gegeven voor de scheepvaart-verkeersbegeleiding: het bedienen van het sluizencomplex in IJmuiden en de scheepvaartbegeleiding in het Noordzeekanaal en het IJ. Ook is het CNB in de Loodsenwetgeving aangewezen als bevoegde autoriteit.

Producten

Het CNB werkt continu aan producten die (samen)werken in het Noordzeekanaalgebied makkelijker maken. Zo stelde het de Regionale Havenverordening 2023 op. Hierin staat uniforme regelgeving voor de vier havens aan het Noordzeekanaal.

Ook verleent het CNB vergunningen en ontheffingen en doet het mededelingen aan de scheepvaart die relevant zijn voor het CNB-gebied. Verder coördineert het CNB de activiteiten rondom het Havenafvalplan en voert het havenveiligheidstaken uit in de Noordzeekanaalregio. De directeur van het CNB is daarom door de vier CNB-gemeenten benoemd als Port Security Officer.

Partners

Lees meer over de havens van de deelnemende gemeentes:

Kaart CNB-gebied

Meer informatie

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de secretaris van het CNB via cnb@portofamsterdam.com