U bent hier:
Header image

Tarieven en afgifterecht

In Nederland is de Wet voorkoming verontreiniging door schepen van kracht. Zeeschepen zijn verplicht om een afvalheffing te betalen voor het innemen en verwerken van scheepsafval. In ruil hiervoor krijgt het zeeschip (een deel van) de afgiftekosten vergoed.

scheepsafval

Scheepsafval moet je in principe altijd afgeven bij aanloop van een van de havens in het Noordzeekanaalgebied.

Scheepsafval moet je in principe altijd afgeven bij aanloop van één van de havens in het Noordzeekanaalgebied. Alleen als de gebruikte afvalcapaciteit bij vertrek uit de haven onder de hieronder genoemde drempels valt, is afgifte niet verplicht. Als bij een inspectie aan boord blijkt dat het schip niet aan de genoemde voorwaarden voldoet, volgt een verplichte afgifte.

Annex IAnnex IVAnnex VAnnex VI
Volgende aanloophaven is een EU-haven of behoort tot de “aanvullende groep geselecteerde havens”*50%50%25%75%
Andere volgende aanloophaven25%50%20%25%
*Met inbegrip van de havens in IJsland, Verenigd Koninkrijk (inclusief Isle of Man, Channel Islands en Gibraltar) Noorwegen, Rusland (havens aan de Baltic sea)

Indirecte afvalbijdrage

De indirecte afvalbijdrage moet een schip altijd betalen bij aanloop van een van de havens in het Noordzeekanaalgebied. Ook als er geen scheepsafval af te geven is. Er zijn uitzonderingen op de bijdrageplicht, raadpleeg hiervoor het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2023.  

De indirecte bijdrage hangt af van de GT-maat van het zeeschip,  onderverdeeld in cruiseschepen en overige zeeschepen.

De indirecte bijdrage bestaat uit een bijdrage Annex I en een bijdrage Annex V. Per aanloop wordt €40 gereserveerd voor administratiekosten.

Indirecte bijdrage Annex I en V voor cruiseschepen
Annex Gross tonnage (max bijdrage > 30.000 GT) bijdrage 
I0 < GT < 30.000 0.01 x GT + €50  
GT > 30.000 € 350 
V0 < GT < 30.000 0,1 x GT + €200 
GT > 30.000 € 3200
GT staat voor de GT-maat van het schip, bedragen afgerond op hele euro’s. 
Indirecte bijdrage Annex I en V voor overige schepen
Tot 1 april 2024 Vanaf 1 april 2024 
AnnexGT-maat Bijdrage  GT-maat  Bijdrage 
I0 < GT < 22.0000,01 x GT + €50 0 < GT < 25.000 0.01 x GT + €50 
GT > 22.000€ 270 GT > 25.000 €300 
V0 < GT < 5000 0.05 x GT + € 240 0 < GT < 5000 0.03 x GT + €200 
5000 < GT < 22.000 0.03 x GT + €340 5000 < GT < 25.000 0.02 x GT + € 250 
GT > 22.000 €1000 GT > 25.000 €750 
GT staat voor de GT-maat van het schip, bedragen afgerond op hele euro’s. 

Vergoedingen

Voor elke GT-maat geldt de volgende vergoeding voor de afgifte van scheepsafval:

AfvalsoortVergoeding
Annex I€200 + 30,00 per ingezamelde m3*
Annex VVolledige vergoeding voor domestic waste per ingezamelde m3**
Vergoedingen KGA-stoffen in kg / stuks volgens de geldende tarievenlijst op***
De afgifte van Annex V beperkt zich tot 2 afgiften per aanloop in de regio binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf het moment van aankomst op de eerste ligplaats.
* Er geldt een maximale vergoeding, gebaseerd op de maximale opslagcapaciteit van sludge en bilge in m3, zoals op het supplement van het IOPP-certificaat vermeld staat. De vergoeding wordt slechts eenmaal per aanloop uitgekeerd aan de door de rederij of scheepagent gekozen havenontvangstvoorzieningen voor Annex I.

** Het Annex V- afgifterecht is vastgesteld op een 100% vergoeding, met dien verstande; dat het maximale afgifterecht gebaseerd is op de maximale opslagcapaciteit voor Annex V in m3, zoals in het garbage managementplan van het schip vermeld staat.

***KGA vergoedingen per kg /stuk , het bovenstaande daarbij in aanmerking genomen.

De vaststelling van de vergoeding

De tarieven voor de vastgestelde vergoeding voor het inzamelen van de KGA per kg/stuks is tot stand gekomen in overleg met de inzamelaars en vastgelegd in een zogenaamde open House constructie waarvoor een Havenontvangstvoorziening een overeenkomst kan afsluiten.

De vergoeding voor de afgiftekosten wordt door de Administratieve Organisatie HAP uitbetaald aan de havenontvangstvoorziening die een overeenkomst heeft gesloten met het Havenbedrijf Amsterdam NV.

De havenontvangstvoorziening brengt deze vergoeding vervolgens in mindering op de factuur voor het afgevende zeeschip.

Verder kan de havenontvangstvoorziening een aantal kosten direct in rekening brengen bij het zeeschip of de rederij. Waaronder de volgende:

- Een afgifte buiten de vergoeding voor de afgiftekosten
- Een afgifte van andere afvalsoorten dan de soorten zoals in de tarievenlijst vermeld
- Extra kosten die ontstaan door vermenging van huisvuil en klein gevaarlijk afval
- Extra kosten die ontstaan door onvolkomenheden veroorzaakt door het schip
- Extra kosten bij inzameling Annex V buiten de servicetijden van 07.30 tot 17.00 uur, behoudens uitzondering zoals bepaald in de verdere speelregels voor de tarieven

De spelregels voor de tarieven

 • Het International Tonnage Certificate (1969) is leidend voor de GT-maat.
 • Per bezoek betaalt een zeeschip eenmaal een indirecte bijdrage en ontvangt hiervoor eenmaal het afgifterecht voor Annex I en tweemaal het afgifterecht voor Annex V.
 • Alleen schepen die een Havenontvangstvoorzieningen kiezen, die een overeenkomst hebben gesloten met het Havenbedrijf Amsterdam NV, maken aanspraak op een vergoeding.
 • Per bezoek kan maximaal één havenontvangstvoorziening worden ingezet voor Annex I en maximaal twee havenontvangstvoorzieningen voor Annex V, binnen een termijn van 7 dagen. Valt de afgifte voor Annex V na 7 dagen dan wordt hiervoor geen vergoeding gegeven.
 • Het totaal aan ingezamelde m3 afval en kg /stuks voor KGA, geldt voor het schip dat aangegeven is op het S-formulier of de S-formulieren.
 • De limiet voor de m3 van annex I is gelijk aan de opslagcapaciteit voor de machinekamer van het schip dat is aangegeven op het supplement van het International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP)
 • De limiet voor de m3 van annex V is gelijk aan de opslagcapaciteit van het schip zoals aangegeven in het garbage managementplan.
 • Het vaste bedrag van €200 wordt eenmaal uitgekeerd aan de rederij of scheepsagent die de Havenontvangstvoorziening gekozen heeft voor annex I en tweemaal voor annex V bij twee afgiftes binnen de termijn van 7 dagen.
 • Als de Havenontvangstvoorziening met hetzelfde inzamelmiddel gelijktijdig annex I en V inzamelt, wordt eenmaal de vaste vergoeding van €200 uitgekeerd.
 • Als de inzameling van Annex V plaatsvindt buiten de servicetijden van 07.30 tot 17.00 uur, dan kan de Havenontvangstvoorziening de extra kosten direct in rekening brengen bij het schip of de rederij. Dit geldt niet voor zeeschepen die buiten de servicetijden aankomen en weer vertrekken en voor gastankers die vanwege het laden of lossen niet binnen de servicetijden hun afval kunnen of mogen afgegeven.
 • De afgifte van passief opgevist afval valt voor 100% onder het afgifterecht van de betreffende vissersschepen; voor dit afval zullen géén kosten in rekening worden gebracht aan de vissersschepen, die dit afval aan land brengen.
 • De havenontvangstvoorziening is verantwoordelijk voor de juiste hoogte van het afgifterecht op de nota aan het schip of de rederij. De agent heeft hierin een controlerende rol.
 • In geval van geschillen over de hoogte, neemt het Meldpunt Scheepsafval de beslissing.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Divisie Havenmeester, Portoffice.