Biodiesel Greenergy

Werkzaamheden warmtetransportleiding Noorderwarmte in Westpoort

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien. De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van warmte vanuit AEB Amsterdam.

  • Warmtebron: AEB Amsterdam
  • Duurzaam: 70 – 80% minder CO₂uitstoot = 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen.
  • Lengte: 16 km
  • Aansluitingen: 20.000 in 2030
  • Start: voorjaar 2015
  • Gereed: najaar 2016

Het nieuwe warmtetracé loopt door Westpoort. Het afgelopen jaar is zorgvuldig en in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het tracé moet zijn om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van ondergrondse boringen om verkeershinder tot een minimum te beperken.

Wat merk jij van deze werkzaamheden?

Vanaf half augustus 2015 wordt op verschillende plaatsen in Westpoort tegelijkertijd aan het warmtetracé gewerkt door A. Hak Leidingbouw. Bijvoorbeeld omdat eerst de voorbereidingen voor een boring of open ontgraving getroffen worden waarna de daadwerkelijke werkzaamheden plaatsvinden.

Er kan sprake zijn van geluidshinder en er worden op diverse plaatsen verkeersmaatregelen getroffen waardoor je te maken krijgt met omleidingen, beperkte verkeersdoorgang of een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Deze maatregelen zijn nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren.

Actuele informatie wegwerkzaamheden

Check de website project Noorderwarmte voor een overzicht van de wegwerkzaamheden in Westpoort.

Communicatie met omgeving

Voor aanvang van de werkzaamheden bezoeken de omgevingsmanagers van Nuon en A. Hak Leidingbouw de bedrijven langs en nabij het tracé om de werkzaamheden en eventuele overlast te bespreken. Twee tot drie weken voor de start van de werkzaamheden worden bedrijven en bewoners langs het tracé schriftelijk geïnformeerd.