eNose jaarverslag 2021

Jaarverslag eNose netwerk

Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van elektronische neuzen (eNoses). Ook bedrijven en brandweer hebben inzage in het systeem. Het doel van dit netwerk is het opsporen van de oorzaken van geurhinder.

Daarnaast monitoren de ‘neuzen’ de scheepvaart rond het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal op varend ontgassen.

Het netwerk bestaat inmiddels uit 89 eNoses. Een eNose is een meetinstrument met vier sensoren dat veranderingen signaleert in de luchtsamenstelling. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) monitort de eNoses en brengt jaarlijks verslag uit van de resultaten.

Bekijk het jaarverslag van 2021

Een samenvatting van het jaarverslag:

  • De meeste meldingen komen van één eNose in de Australiëhaven. De OD NZKG stelde eerder vast dat deze signaleringen afkomstig zijn van de opslag en bewerking van bodemas bij een afvalverwerkingsbedrijf. De opslag en bewerking van deze bodemas is conform de geldende milieuvergunning.
  • In het gebied rondom de Afrika-, Amerika-, Australië- en Jan van Riebeeckhaven geven een aantal eNoses relatief veel alarmeringen. In deze havenbekkens zijn de verhoogde signalen merendeels afkomstig van bedrijven met brandstof op- en overslag.
  • In 2021 waren er 217 geur-gerelateerde overlastmeldingen. Over deze overlastmeldingen geur is het volgende op te merken:
    • Er is een daling van 36% in het aantal overlastmeldingen ten opzichte van 2020;
    • De meeste overlastmeldingen gingen over één bedrijf, net als in 2020. Het aantal overlastmeldingen over dit bedrijf is in 2021 met ruim 50% afgenomen ten opzichte van 2020;
    • De meeste overlastmeldingen ontstaan bij stabiel zomer- of winterweer, wanneer een weercode van kracht is.
  • Door de gebiedsgerichte aanpak bij Tata Steel en Tuindorp Oostzaan heeft de OD NZKG meer kennis gekregen over de geurbronnen en hun herkomst in deze gebieden. Deze informatie wordt gebruikt voor vervolgonderzoek en het verminderen van geurhinder.