Blokkade zeesluis door Greenpeace actie rondom ontbossingswet

Woensdag heeft Greenpeace de zeesluis bij IJmuiden geblokkeerd. Het doel was het tegenhouden van een schip met een lading soja dat vanuit Brazilië op weg is naar de haven van Amsterdam.

Met deze actie pleit Greenpeace voor strengere wetgeving op Europees niveau om volledig traceerbare ketens, bescherming van bossen en kwetsbare ecosystemen en verankering van de mensenrechten van inheemse volkeren te borgen.  

Voor Port of Amsterdam is het aanjagen van de verduurzaming van handelsketens, als de soja-keten, een belangrijk aandachtspunt, zo staat ook in onze strategie beschreven. Al staan wij niet achter de wijze van actievoeren, wij steunen het standpunt van Greenpeace voor een sterke Europese Bossenwet. Het gaat tenslotte om de toekomstbestendigheid van onze planeet.

Impact handel in grondstoffen en rol Port of Amsterdam

De haven is een plek waar grondstoffen en producten uit de hele wereld samenkomen; zoals metalen, mineralen, agrarische producten en brandstoffen. Wij zijn als haven en Havenbedrijf een schakel in de handelsketen. Daarom vormt de impact van grootschalige handel in grondstoffen op het klimaat, de biodiversiteit en de arbeidsomstandigheden voor ons een belangrijk thema. Wij voelen ons medeverantwoordelijk en zetten ons in voor de verduurzaming van deze ladingstromen.

Complexiteit en dilemma's

De internationale handelsketens van grondstoffen zijn erg complex. Er zijn verschillende ‘schakels’ en veel spelers betrokken zoals producenten, handelaren, verwerkers en verladers ook retailers en consumenten. Daarnaast zijn de ongewenste effecten van de productieprocessen op lokale arbeidsomstandigheden, milieu en biodiversiteit bij de ene keten groter dan bij de andere. Daarom vinden we overzicht en inzicht essentieel. Hierbij hebben we ons mede gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (zie ook: OESO als basis voor invulling ketenverantwoordelijkheid).

Iedere twee jaar voert Port of Amsterdam een trend- en risicoanalyse uit voor de belangrijkste ladingsstromen (ketens) die in de Amsterdamse haven worden op- en/of overgeslagen. Deze analyse geeft een globaal overzicht in de maatschappelijke risico’s en mogelijkheden van de verschillende ladingsstromen om bij te dragen aan de ketenverduurzaming. Daarnaast voeren wij verdiepend onderzoek uit voor kwetsbare ketens (waaronder soja, cacao en palmolie) om een beter begrip te krijgen van de dynamiek; de markt, de duurzaamheidsuitdagingen en-initiatieven, EU-beleid, en betrokken ketenpartijen. Deze onderzoeken bieden ons een stevige kennisbasis en geven handvatten om vanuit onze rol in ketenverduurzaming op een passende manier te stimuleren. (zie ook: beïnvloeding via vestigingsbeleid)

Invulling ketenverantwoordelijkheid

Wij geven op verschillende manieren invulling aan onze ketenverantwoordelijkheid.

Beïnvloeding via vestigingsbeleid 

Port of Amsterdam hanteert binnen zijn vestigingsbeleid een MVO-kader. Potentiële nieuwe klanten worden getoetst op diverse aspecten, zoals de aanwezigheid van MVO-beleid en -verslaglegging, het volgen van duurzaamheidscertificering/-richtlijnen, zo ook op verantwoord ketenbeheer. Wij zetten ons in voor aantoonbaar duurzame lading in de haven van Amsterdam. In overleg met potentiële nieuwe klanten wordt gekeken waar de klant staat en welke stappen er nodig zijn om dit te realiseren. Hier worden contractuele afspraken over gemaakt.

Verbinden en aanjagen

Als havenautoriteit proberen we invloed uit te oefenen waar mogelijk en zijn we altijd gericht op samenwerking met alle betrokken ketenpartijen en stakeholders. Hier wordt langs verschillende wegen invulling aan gegeven.

  • Er wordt met bestaande klanten het gesprek aangegaan om te kijken hoe samen aan duurzame lading kan worden gewerkt;
  • Wij zoeken actief contact met NGO’s (zoals Rainforest Alliance en het WWF) en met kennisinstellingen (WUR) werken we samen in duurzaamheidsprojecten.  

  • Kennis, ervaring en ingezette effectieve maatregelen worden samengebracht in specifieke ketenagenda’s. Dit wordt gedaan voor belangrijke ketens als soja, cacao en palmolie, maar ook voor energieketens. In deze ketenagenda's worden acties opgenomen en benoemd die Port of Amsterdam zelf en samen met klanten en andere betrokkenen onderneemt, in de haven en in de keten, om bij te dragen aan ketenverduurzaming.

  • In dit licht steunt Port of Amsterdam initiatieven die bijdragen aan duurzame en transparante handelsketens. Zo nemen we bijvoorbeeld actief deel aan het multi-stakeholder initiatief DISCO (Dutch Initiative for Sustainable Cocoa).

  • Port of Amsterdam staat op het punt lid te worden van de Round Table on Responsible Soy Association.

Met deze aanpak hopen wij als havenautoriteit zoveel mogelijk bij te dragen aan een versnelling van de globale duurzaamheidstransitie. We zetten in op ketensamenwerking en streven naar duurzame waarde voor alle betrokken partijen. Maar we durven hierbij ook grenzen op te zoeken en waar nodig te verleggen. Het is vanuit die gedachte dat Port of Amsterdam pleit voor een sterke ontbossingswet.

OESO als basis voor invulling ketenverantwoordelijkheid

Wij hanteren de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen als basis voor de invulling van ketenverantwoordelijkheid (voetnoot). Deze richtlijnen geven inzicht in het handelingsperspectief van de bedrijven in de keten en stellen een proactieve aanpak voor om negatieve gevolgen van hun activiteiten te zien, te beperken of te voorkomen. Omdat iedere ladingstroom een eigen handelsketen, maatschappelijke risico’s en dynamiek kent, vraagt dit om maatwerk.