Amsterdamse haven faciliteert ontgassingstesten voor binnenvaartschepen

Nieuwsbericht
03-11-2020

In de Amsterdamse haven zijn testen met dampverwerkingsinstallaties uitgevoerd. Het doel is om met de nieuw ontwikkelde installaties veilig en gecontroleerd dampen te verwerken van binnenvaarttankers zodat deze niet meer in de lucht terecht komen. Een belangrijke stap richting schone scheepvaart.

Testen door twee partijen

Twee aanbieders, Triple D en 24/7 Nature Power, hebben aan de ‘Groene Kade’ in de Amsterdamse haven hun dampverwerkingsinstallaties getest. Beide partijen werken met een mobiele installatie voor dampverwerking. Port of Amsterdam spant zich al jaren in om veilig ontgassen in de haven mogelijk te maken. Zij stelt de openbare ‘Groene Kade’ voor de testen beschikbaar, als onderdeel van het streven naar een duurzame haven. Deze proef is een belangrijke volgende stap.

Vergunning mogelijk bij succes

Tijdens het testen is gemeten hoe de installatie functioneert; hoeveel uitstoot er is van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Op die manier wordt bepaald of de betreffende installatie voldoet aan de gestelde eisen. Als de proefnemingen succesvol verlopen, kunnen de aanbieders een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Onafhankelijke metingen

Een onafhankelijk bureau voert op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de metingen van de tests uit op basis waarvan kan worden vastgesteld of de installaties voldoen aan de eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn.

Landelijke Taskforce varend ontgassen

De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 deze Taskforce opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.