Visie 2030

Port of Amsterdam heeft samen met belangrijke stakeholders een visie op de ontwikkeling van de haven voor de periode tot 2030 geformuleerd. Deze is in juni 2015 vastgesteld door onze aandeelhouder, de gemeente Amsterdam.

De visie in het kort

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

De Amsterdamse havenregio heeft potentie. Dat komt door de strategische ligging aan Noordzee en Rijn, wat de haven tot een logistiek knooppunt van wereldformaat maakt. En ook door de link met de metropoolregio Amsterdam. Dat biedt specifieke kansen voor de toekomst. Kansen op nieuwe niches, interessante banen en duurzame groei.

Het havenbedrijf wil deze kansen ten volle benutten door de krachten te bundelen van de drie sterke kernen van de metropoolregio Amsterdam:

  • De internationale logistieke functie (international hub)
  • De hoogwaardige regionale industrie (industrial hotspot)
  • Het veelzijdige dienstencentrum van Amsterdam (metropolitan center)

Complete visie 2030 (pdf)

Synergie en vernieuwing

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische internationale metropoolhaven, die zich kenmerkt door kruisbestuiving tussen:

  • Haven, industrie en circulaire economie van stad en regio
  • Wereldwijde ladingstromen, regionale recycling, lokale energieproductie en maakindustrie
  • Logistiek en zakelijk-financiële dienstverlening

De verwevenheid tussen stromen en sectoren maakt het mogelijk snel kennis en kunde te mobiliseren om te innoveren, en zorgt voor synergie en vernieuwing.

Visie 2030

Zes kernclusters

De haven van 2030 kent zes kernclusters: Energy, General Cargo & Logistics, Cruise, Agribulk Minerals & Recycling en Maritime Services & Real Estate. Deze zijn nu al aanwezig, maar we gaan ze verder versterken zodat ze nog meer waarde opleveren.

Deze clusters vormen de basis van waaruit we ook nieuwe markten en activiteiten ontwikkelen.

Haveninnovatie

Op de kruispunten van de kernclusters, de dienstensector en de industrie, ontstaan kansen voor nieuwe niches en innovatie. We richten ons op de energietransitie, duurzame ‘biobased’ activiteiten en de circulaire economie, waarbij het gaat om het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval en reststromen.

Andere aandachtsgebieden voor innovatie zijn veiligheid & toezicht, en logistiek. De haven wordt proeftuin voor nieuwe concepten en technologieën.

Drie rollen

Marktmeester

Marktmeester

Versterken van de kernclusters. Door klanten te faciliteren en het fundament van de haven (ruimte, bereikbaarheid, veiligheid, efficiëntie, vestigingsklimaat) op topniveau te brengen.

Matchmaker

Matchmaker

Verbinden van mensen, organisaties, ideeën, stromen, processen en sectoren. Om te zorgen voor synergie en vernieuwing.

Co-creator

Co-creator

Verwezenlijken van havenversterkende innovaties. Door als partner mee te ontwikkelen, te participeren en investeren.

Waardecreatie

Uit het samenspel tussen de drie kernen, de zes clusters en de drie rollen ontstaat kwaliteit, innovatie en waarde. Niet alleen op vertrouwde maar ook op nieuwe terreinen. Daarom is onze missie grensverleggend waarde creëren.

Om dat te bereiken is samenwerking essentieel: Port of Amsterdam, Port of partnerships.

Participatief proces

Het proces van totstandkoming van de Visie 2030 ging in 2013 van start. We hebben onze klanten en stakeholders op verschillende manieren betrokken, via interviews, rondetafelgesprekken en werkateliers. We hebben het proces geheel ingericht op dialoog en participatie. Er was ons veel aan gelegen de visie in samenspraak met onze omgeving te formuleren.

Klanten en stakeholders die we in het proces hebben betrokken:

  • Klanten
  • (Haven)bedrijfsleven regio
  • Nautische dienstverleners
  • Samenwerkingspartners
  • Andere havenbedrijven
  • Ondernemersverenigingen
  • Netwerken (zoals AEB, ALB, Amports, Topteam Energie, Ayop)
  • Bewonersverenigingen
  • NGO’s
  • Overheden (Rijk, provincie, gemeenten NZKG) en overheidsinstellingen
  • Kennisinstellingen en studenten
Strategie 2021-2025

Van visie naar strategie

Op basis van de visie hebben we onze strategie 2021-2025: Het voortouw nemen vastgesteld.

In 2025 willen we een toonaangevende Europese zeehaven zijn, die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Meer over de strategie 2021-2025