Coronavirus COVID-19 in Nederland: de haven werkt door

Vind uw antwoorden snel:
Coronaprotocol Scheepvaart
Maatregelen
Betalingsregelingen voor klanten
Declaration of health
Procedure besmettelijke ziekten
Handige informatiebronnen

We leven door het coronavirus en de maatregelen die er worden genomen, door overheden en bedrijven, in ongekende tijden. Port of Amsterdam volgt de ontwikkelingen op de voet. We willen de haven graag samen met onze klanten, partners en andere belanghebbenden draaiende houden en nemen daarvoor passende maatregelen.

procedure

Procedure infectieziekte en besmettelijke ziekten

De wet publieke gezondheid

Is er een vermoeden van een of meer patiënten aan boord met een infectieziekte? Meld dit zo snel mogelijk bij de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester en bij de aan boord komende loods. Informeer in de volgende gevallen ook de verkeersleiding van de Divisie Havenmeester via PCS, telefoon of VHF7.

Bij infectieziekten

Voor binnenkomst: Naar aanleiding van jouw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum De Nederlandse Kustwacht: Telefoon:  0900 01 11 (lokaal tarief) of VHF-kanaal 16 of de Radio Medische Dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.
Op de ligplaats: Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de havenarts.

Bij besmette goederen of lading

Voor binnenkomst: Naar aanleiding van jouw melding informeert de verkeersleiding het Kustwachtcentrum of de Radio Medische dienst. De Radio Medische Dienst bepaalt de vervolgstappen aan de hand van beschreven scenario’s.
Op de ligplaats: Als het schip al is aangemeerd, informeert de verkeersleiding de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Waarom gaat de haven niet dicht?

Het is niet alleen voor de goederenstromen van en naar onze haven van belang dat de haven open blijft. Ons havengebied heeft ook vitale functies die beschermd moeten worden, zoals energieopwekking, afvalverwerking en drinkwatervoorziening. Daarom nemen wij maatregelen en bereiden we verschillende scenario’s voor, om deze functies te beschermen en alle havenmensen zo veilig mogelijk te laten werken. 

maatregelen

Maatregelen Port of Amsterdam

Gesloten voor alle zee- en riviercruiseschepen

Tot nader order hebben wij (veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) de haven gesloten voor alle zee- en riviercruiseschepen.

Onze events geannuleerd

We annuleren alle events tot 1 juli 2020. Dit geldt zowel voor eigen events als voor events waarin wij als organisatie participeren.

Dagelijks overleg met terminals

Samen met ORAM hebben we dagelijks overleg met de terminals in het havengebied over de impact van maatregelen en de actuele stand van zaken.

Er is een taskforce opgericht met een handboek vol maatregelen voor de operatie van Divisie Havenmeester in het geval van ziekte bij één van de medewerkers en om ziekte te voorkomen:

  • Er worden geen externen toegelaten in het Haven Operatie Centrum (HOC). Dus alleen de mensen van Port of Amsterdam, Loodswezen en Planning PTA (Port Towage Amsterdam) in de shift;
  • Er is geen fysieke overdracht meer bij de shiftwissels;
  • Er vinden geen scheepsinspecties meer plaats voor zeevaart en binnenvaart, tenzij het gaat om risicovolle lading of bij gevaar voor de omgeving.

Dit zijn slechts enkele maatregelen die Port of Amsterdam neemt om het coronavirus in te dammen. Vanzelfsprekend bekijken we de situatie per dag en hebben we nauw overleg met de relevante instanties om tot besluitvorming te komen.

Corona virus Protocol scheepvaart
Lees meer over ons protocol scheepvaart inzake coronavirus

betalingsregeling
Binnenhavengeld

Corona betalingsregelingen voor klanten van Port of Amsterdam

Port of Amsterdam gaat tijdelijk onze klanten de mogelijkheid bieden om gebruik te kunnen maken van verruimde betalingsregelingen voor huur en erfpacht, zeehavengeld en/of binnenhavengeld.

Op deze pagina leggen wij u in detail uit hoe deze regelingen werken, hoe u van de regelingen gebruik kunt maken én waar u met mogelijke vragen terecht kunt.

declaration

Declaration of health

Download hier de maritieme gezondheidsverklaring:
mdh.pdf

 

Contact

Heeft u vragen op opmerkingen? Stuur ons een email: meldpuntcorona@portofamsterdam.com

meernieuws
Lees meer

Handige informatiebronnen

Gezondheidsrisico's

Op de pagina 'Actuele informatie over het coronavirus' van het RIVM staan alle richtlijnen over hoe om te gaan met mogelijke gezondheidsrisico’s binnen je bedrijf.

Op de site van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid.
 

Ondersteuning voor bedrijven
De Rijksoverheid heeft een pakket ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers getroffen. Op de site vind je ook de Kamerbrief over de economische maatregelen en veelgestelde vragen.
 

Ondersteuning voor bedrijven in Amsterdam

Naast het maatregelenpakket van de Rijksoverheid heeft de gemeente Amsterdam ondersteuningsmaatregelen voor Amsterdamse ondernemingen getroffen. Deze vind je ook in de brief van het college van B&W aan de gemeenteraad.
 

Overige informatie

Diverse andere informatie vind je ook op de speciale corona-webpagina’s van ondernemersvereniging ORAM en netwerk- en marketingorganisatie Amports.