Loodsbestelling op look-see basis

2000/04
From 01 Mar 2000
Area Regio - ANZKG

De Directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf te Amsterdam, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Het kan in bepaalde gevallen voorkomen dat er voor een op vertrek liggend zeeschip uit één der havens in het Amsterdam‑Noordzeekanaalgebied onzekerheid bestaat of de uitgaande reis, gelet op de heersende hydro/meteo‑omstandigheden veilig kan warden ondernomen. Dit geldt in het bijzonder voor eventuele restricties in verband met de sluispassage.

In dit kader wordt de scheepvaart op de volgende bestaande mogelijkheid gewezen:

In dergelijke omstandigheden bestaat de optie om op een zg. "looksee"-basis een loods te bestellen die in overleg met de nautische autoriteit en de kapitein een definitief advies kan geven t.a.v. het al dan niet kunnen aanvangen van de reis.

Voor deze loodsdienst worden kosten in rekening gebracht, doch die wegen niet op tegen de eventuele afbestellingskosten van andere dienstverleners, zoals sleepboten en vastmakers.

De Directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf,

tevens Rijkshavenmeester,

namens deze,

Manager regio west

E.D.A. Lamberty