Het gebruik van spudpalen

2023/21
From 23 Mar 2023
Area Regio - ANZKG

De regels voor het gebruik van spudpalen staan voor de Rijkswateren in het Binnenvaartpolitiereglement en voor de niet-Rijkswateren in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 (RHN 2019). Het gebruik is verduidelijkt in de Beleidsregel voor het gebruik van spudpalen, en het voldoen aan de meldingsplicht in het Noordzeekanaalgebied, zie https://www.portofamsterdam.com/nl/basijnen?order=field_announcement_number&sort=desc. In deze beleidsregel staan behalve de voorschriften voor het gebruik van spudpalen aangegeven welke wateren in het Noordzeekanaalgebied vallen onder de Rijkswateren.

Rijkswateren

Het gebruik van spudpalen in Rijkswateren is verboden. Wel kunt u een toestemming aanvragen voor artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement. Hierbij dient u aan te geven dat u spudpalen wilt gebruiken bij de uitvoering van werkzaamheden.

Klik op onderstaande link om een toestemming aan te vragen:

https://myport.portofamsterdam.com/nl/applications/form/spudpalen/rijkswater

Niet-Rijkswateren

In de (nieuwe) Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 (RHN 2019) zijn in artikel 3.7 'Gebruik van ankers en spudpalen', in het eerste lid regels opgenomen voor het gebruik van spudpalen.

Een anker of een spudpaal mag alleen worden gebruikt:

  1. in door het college aangewezen gebieden;
  2. in overeenstemming met ter plaatse aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen of met een besluit met dezelfde strekking als een verkeersteken, of;
  3. als het gebruik geen schade toebrengt of schade kan toebrengen aan infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken.

Ad a.

De van kracht zijnde besluiten zijn te vinden op: https://www.portofamsterdam.com/nl/view-decrees?filter=&term_node_tid_depth=130

Ad c.

Dit is een verandering ten opzichte van de vorige Havenverordening. Hierin was het gebruik van spudpalen verboden, tenzij dit gebeurde in overeenstemming met ter plaatse aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen als bedoeld in artikel 3.1 of met een door het bevoegd gezag genomen besluit met dezelfde strekking als een verkeersteken. Wanneer dit niet het geval was kon een door een schipper of kapitein van een schip dat ligplaats wilde nemen met spudpalen een ontheffing worden aangevraagd.

Sinds het inwerkingtreden van de RHN 2019 op 6 januari 2020 is het gebruik van spudpalen buiten de aangewezen gebieden in beginsel toegestaan als er geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken. U als de schipper of kapitein dient als degene die spudpalen wil gebruiken dit zelf voorafgaand aan het gebruik van spudpalen te onderzoeken. Dit doet u door een recente KLIC-melding te doen. Onder recent verstaan wij dat de KLIC-melding niet ouder is dan zeven dagen.

Indien u heeft vastgesteld dat er door het gebruik van spudpalen schade ontstaat of kan ontstaan is het gebruik van spudpalen verboden.

Amsterdam

Indien u heeft vastgesteld dat u door het gebruik van spudpalen geen schade toebrengt aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken dient u het gebruik van spudpalen conform het tweede lid van artikel 3.7 RHN 2019 te melden aan de Havenmeester.

De melding kunt u verrichten door onderstaande link te openen. Bij deze melding dient u een recente KLIC-melding te uploaden. Onder recent verstaan wij dat de KLIC-melding niet ouder is dan zeven dagen. De melding dient u ten minste vier werkdagen voorafgaand aan het voorgenomen gebruik van spudpalen te verrichten.

Het is te allen tijde verboden om binnen 20 meter vanaf de oever met onderwaterbestorting spudpalen te gebruiken. De reden hiervan is dat als er onderwaterbestorting met stortsteen is, deze doorloopt tot 20 meter uit de oeverlijn. Als op het talud spudpalen worden geplaatst, gaan zowel de spudpalen als de onderwaterbestorting kapot.

Dus ook al blijkt uit de KLIC-melding dat er geen schade ontstaat of kan ontstaan, zal gezien het hiervoor staande toch schade kunnen ontstaan aan de oeverbestorting en dus is het gebruik van spudpalen ter plaatse van talud verboden. Bij een kade is het gebruik van spudpalen toegestaan tenzij er talud loopt of uit de KLIC-melding volgt dat er schade ontstaat. Ook als er kabels en leidingen aanwezig zijn op de locatie waar u spudpalen wil gebruiken is het gebruik van spudpalen verboden. De reden hiervan is dat de KLIC-melding enkel ééndimensionale informatie geeft over de ligging van kabels en leidingen. De KLIC-melding geen informatie over de diepte waarop kabels en leidingen liggen. Om mogelijke schade te voorkomen is het gebruik van spudpalen ter plaatse waar kabels en leidingen liggen verboden.

Als u uiterlijk 24 uur voor aanvang van het gebruik van spudpalen geen bericht heeft ontvangen dat het gebruik van spudpalen verboden is, kunt u de spudpalen gebruiken.

Voor de havens van Beverwijk, Velsen en Zaanstad

Het CNB kan bij een melding voor het gebruik van spudpalen voor de wateren in deze gemeenten niet beoordelen of het gebruik van spudpalen schade veroorzaakt aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken of niet. De reden hiervan is dat het CNB geen kennis heeft van de lokale situatie buiten de gemeente Amsterdam. U dient zelf contact opnemen met de havenmeester van de desbetreffende haven om de voor de melding benodigde informatie te verkrijgen. U dient de gegevens schriftelijk bij het CNB aan te leveren die u door het contact met de lokale haven/gemeente heeft verkregen. Als melder bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u aan het CNB verstrekt.

Om een melding te verrichten dat u spudpalen gaat gebruiken klik op: https://myport.portofamsterdam.com/nl/applications/form/spudpalen/havenwater

Voor Beverwijk

Voor de haven van Beverwijk dient u het voorgenomen gebruik tevens te melden bij de havenmeester van Beverwijk. U kunt hiervoor 24 uur per dag contact opnemen met het havenkantoor van Beverwijk op telefoonnummer 0251 – 22 47 50.

Voor Velsen

Voor de haven van Velsen kunt u contact opnemen met Zeehaven IJmuiden op telefoonnummer 0255-547000.

Voor Zaanstad

Voor de haven van Zaanstad dient u het voorgenomen gebruik te melden bij het KlantContactCentrum op telefoonnummer 14075 (vanuit het buitenland +317 5681 6969). Dit nummer is uitsluitend op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.

Ongeacht de locatie voor het gebruik van spudpalen wijzen wij u op het feit dat u:

  • te allen tijde toestemming dient te hebben van de privaatrechtelijke beheerder van de ligplaats voor het gebruik van spudpalen; en,
  • u bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u aan het CNB verstrekt; en,

zelf verantwoordelijk bent dat het gebruik van spudpalen gebeurt zonder schade aan te richten aan de infrastructuur, in de onderwaterbodem aangebrachte ondergrondse infrastructuur of oever- of kadeverdedigingswerken.