Aanwijzing passage van de Noordersluis

2016/04
From 21 Jan 2016
Area Regio - Sluizen

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Aangezien de herkomst van de aanwijzing om bij passage van de Noordersluis met een breedte groter dan 35m twee loodsen te nemen niet vindbaar was op de website van Havenbedrijf Amsterdam N.V. wordt hier de tekst van Basijn 19/1988 weergegeven:

DIRECTORAAT-GENERAAL SCHEEPVAART EN MARITIEME ZAKEN REGIO IJMOND

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJMUIDEN-NOORDZEEKANAAL (BASIJN)

Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, regio IJmond

Basijn nr.: 19/88.                           31 augustus 1988.

De directeur van de regio IJmond van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te IJmuiden, tevens Rijkshavenmeester.

Gelet op:

 • de Scheepvaartverkeerswet, artikel 2;
 • de Scheepvaartverkeerswet. artikel 12;
 • het Loodsplichtbesluit, artikel 14;
 • de IMO-resolutie A598(15) (standard reporting format and procedure;
 • de Regeling Loodsaanvragen, dd. 18 augustus 1988. nr. S/J 31.424/88;
 • de Scheepvaartverkeerswet, artikel 31;
 • het Loodsplichtbesluit. artikel 2;
 • de Scheepvaartverkeerswet, artikel 4 en artikel 10.

1. Algemeen

1.1 Nautisch Vaarwegbeheer

De veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de rijkswateren in het IJmuiden - Noordzeekanaal gebied is de verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Taken en bevoegdheden in het kader van het nautisch vaarwegbeheer, waar onder ontheffing loodsplicht, ad-hoc  loodsplicht,  toelatingsbeleid, meldingen als bedoeld in de paragrafen 3, 4 en 5, e.d. zijn toebedeeld aan de bevoegde autoriteit.

De directeur van het DGSM/regio IJmond is voor het IJmuiden-Noordzeekanaalgebied aangewezen als de bevoegde autoriteit zoals bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet. artikel 2 en de Regeling houdende aanwijzingen van de bevoegde autoriteit.

De Verkeersdienst van DGSM als instrument van de bevoegde autoriteit geeft vanuit het Haven Operatie Centrum uitvoering aan de ordening van het scheepvaartverkeer op de hiernavolgende scheepvaartwegen:

 • het gebied van de territoriale zee dat het aanloopgebied naar de haven van IJmuiden omvat;
 • de buitenhaven van IJmuiden;
 • de Rijksbinnenhavens te IJmuiden;
 • het Noordzeekanaal;
 • het Zijkanaal G over een lengte van 1.000 meter vanaf de as van het hoofdvaarwater.

1.2 Loodsdienst

Met ingang van 01 september 1938 worden de uitvoerende taken van de loodsdienst (loodsen ondersteuning en loodsgeldinning) verzelfstandigd.

De nieuwe regelgeving (Loodsenwet) leidt ertoe dat de loodsen als zelfstandige beroepsgroep in publiekrechtelijk verband hun beroep uitoefenen.

De Regionale Loodsencorporatie Amsterdam‑IJmond is verantwoordelijk voor een “goede beroepsuitoefening" in het IJmuiden ‑ Noordzeekanaalgebied, zoals bedoeld in artikel 13 van de Loodsenwet en artikel 10 van de Scheepvaartverkeerswet.

In het belang van een doelmatige dienstverlening hebben de loodsen hun ondersteunende taken ondergebracht in de Loodswezen Nederland B.V., die zorg draagt voor de planning, het in te zetten materieel en de inning van de loodsgelden.

Loodsbestellingen moeten conform de Regeling loodsaanvragen. dd. 18 augustus 1988. nr. S/J 31.424/88, worden gericht aan het meldadres: "Pilot VTS IJmuiden", zoals nader uitgewerkt in paragraaf 5.

2. Definities

2.1 Diepgang

Alle in deze Basijn genoemde diepgangen zijn gerekend in zout water met een s.g. van 1.026.

2.2 Geulgebonden schepen

Schepen met een diepgang groter dan 137 dm. (45 voet) zijn geulgebonden.

2.3 Plaats van beloodsing

a. 52° 28' 48" N en 04° 25' 36" 0, tussen 3 en 7 zeemijl ten westen van de pieren nabij de lichtenlijn.

b. 52° 30' 00" N en 03° 50' 00" 0, in het naderingsgebied van de IJ‑geul ten behoeve van geulgebonden schepen.

2.4 Loodsplichtige scheepvaartvaarwegen IJmuiden-Noordzeekanaalgebied

De scheepvaartwegen als bedoeld in artikel 10 Scheepvaartverkeerswet. zijn aangemerkt als loodsplichtige scheepvaartwegen.

Voor het IJmuiden ‑ Noordzeekanaalgebied zijn deze aangegeven in de bijlage van de Scheepvaartverkeerswet en nader beschreven in paragraaf 1.1 van deze bekendmaking.

2.5 Registerloodsen

Het loodsen op loodsplichtige scheepvaartwegen geschiedt door registerloodsen. Registerloodsen staan met naam en bevoegdheden vermeld in het openbaar loodsenregister. Zij behoren tot de Nederlandse Loodsen Corporatie (NLC) en tot één van de vier Regionale Loodsen Corporaties (RLC's).

Voor het IJmuiden ‑ Noordzeekanaalgebied is de RLC Amsterdam-IJmond het aanspreekpunt voor praktische en uitvoerende zaken betreffende het loodsen.

Regionaal bieden de registerloodsen als vrije beroepsbeoefenaren in onderling verband (in maatschappen) hun diensten aan.

Het is hun exclusieve bevoegdheid om loodsdienst te verrichten op:

 • loodsplichtige schepen;
 • schepen die vrijwillig van de diensten van een loods gebruik maken op loodsplichtige scheepvaartwegen.

2.6 Loodswezen Nederland B.V.

De ondersteuning van de registerloodsen (varend personeel en walpersoneel. vaartuigen. gebouwen, e.d.) en de inning loodsgelden geschiedt door de Loodswezen Nederland B.V. (LNBV).

2.7 Loodsplichtige schepen

a. Voor loodsplichtige schepen wordt verstaan onder lengte: de lengte, zoals bepaald in artikel 1, onderdeel m, van de Meetbrievenwet 1981 (Stb. 122) en vermeld in een internationale Meetbrief (1969) als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van die wet.

b. Zeeschepen met een lengte groter dan 40 meter zijn op de loodsplichtige scheepvaartwegen loodsplichtig, tenzij op grond van artikel 5 van het Loodsplichtbesluit vrijstelling of ontheffing is verleend.

c. Zeeschepen met een lengte groter dan 60 meter. of schepen met gevaarlijke lading bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d van het Loodsplichtbesluit of schepen die ad hoc de loodsplicht opgelegd krijgen, zijn verscherpt loodsplichtig, tenzij op grond van artikel 5 van het Loodsplichtbesluit vrijstelling of ontheffing is verleend.

d. Schepen met een breedte vanaf 35 meter die de Noordzeesluizen passeren. alsmede geulgebonden schepen zijn verplicht gebruik te maken van de diensten van twee loodsen.

2.8 Verscherpt loodsplichtig

Met de term "verscherpte loodsplicht" wordt de loodsplicht bedoeld, waarbij op het niet nakomen een strafsanctie is gesteld, naast het betalen van loodsgeld,

De strafsanctie wordt afgeleid uit artikel 31. lid 5 van de Scheepvaartverkeerswet en kan inhouden hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie (Thans maximaal fl. 10.000,‑‑).

2.9 Loodsen op afstand

Indien de loods zijn functie niet aan boord van het te loodsen schip kan uitoefenen, is de loods bevoegd zijn diensten vanaf de wal of vanaf een ander schip te verlenen.

Het loodsen op afstand (LOA) vanaf de wal zal te IJmuiden vanaf het Haven Operatie Centrum op het zeetraject kunnen plaatsvinden in geval de loodsdienst buitengaats is gestaakt in verband met weersomstandigheden dan wel incidenteel indien de veiligheid van het schip op de loodsplichtige scheepvaartweg zodanig direct in gevaar is, dat het loodsen op afstand in het belang van een veilige beloodsing noodzakelijk is.

2.10

Het product scheepvaart verdient een gezamenlijke aanpak van DGSM/verkeersdienst en RLC A‑IJ/Loodsdienst.

De diverse meldingen en verantwoordelijkheden zullen op elkaar worden afgestemd en, waar nodig gecoördineerd.

Ten behoeve van deze coördinatie zijn DGSM, RLC en LNBV overeengekomen dat op het Haven Operatiecentrum permanent bevoegde personen aanwezig zijn.

Deze personen zijn voor:

 • DGSM: de Centrale Verkeersdienstleider (CVDL);
 • RLC A‑IJ:de Loodsdienstleider (LDL);
 • LNBV: de Loodsbestelmedewerker (LBM);

De CVDL en de LDL zullen als centraal informatiepunt, als zogenaamd Coördinatieplatform, fungeren voor de regionale afwikkeling van de scheepvaart. Dit Coördinatieplatform zal ondersteund worden door de LNBV.

Het coördinatieplatform is te bereiken via het meldadres: "Pilot VTS IJmuiden". Haven Operatie Centrum, Seinpostweg 19, 1976 BT IJmuiden.

3. Maximum toegestane afmetingen en diepgangen

3.1 IJ‑geul

3.1.1 Maximum diepgang

De aanloopgeul naar de havenmond van IJmuiden (IJ‑geul) en de vaarweg in de Buitenhaven van IJmuiden door het Noorderbuitenkanaal naar de Buitenkade 2 van de Hoogovens is toegankelijk voor schepen met een maximum diepgang van 165 dm. (54voet).

3.1.2 Rondzwaaien ter hoogte van de Buitenkade 2 van de Hoogovens

In verband met de beschikbare ruimte ter hoogte van de Buitenkade 2 mogen/moeten schepen die moeten rondzwaaien:

 • geen lengte over alles hebben van meer dan 300 meter indien zij een diepgang hebben van 165 dm;
 • niet dieper liggen dan 121 dm. indien de lengte over alles ligt tussen 300 meter en 350 meter;
 • in verband met de beschikbare waterdiepte overleg voeren met de Verkeersdienst omtrent het aanvangstijdstip van deze manoeuvre, indien de lengte over alles ligt tussen 250 meter en 300 meter en de diepgang groter is dan 150 dm.

3.2 Noordzeesluizen te IJmuiden (zie Basijn 11/93)

3.2.1 Maximum afmetingen zonder vergunning

Voor het schutten door de Noordzeesluizen zonder vergunning gelden de volgende maximum afmetingen:

 • lengte over alles 325 meter;
 • grootste breedte 42 meter;
 • diepgang 131 dm.

3.3 Maximale afmetingen passage ARK

 • Lengte over alles: 185.00 mtr
 • Breedte: 22.80 mtr
 • Diepgang: 33 dm. (wordt 45 dm.)
 • Hoogte: 89 op NAP

Opgave GHB 271290

Vergunningen

 • voor het overschrijden van de maximum toegestane diepgang en/of breedte;
 • voor het varen met een bijzonder transport;
 • voor het doen plaatshebben van evenementen en dergelijke;
 • voor het uitvoeren van werkzaamheden die de veiligheid van de scheepvaart in gevaar kunnen brengen.

dienen 7 dagen tevoren door tussenkomst van het Hoofd Verkeersdienst te worden aangevraagd.

Bij het verstrekken van een vergunning kan de bevoegde autoriteit op grond van artikel 11, sub c van de Scheepvaartverkeerswet het gebruik maken van meer dan één loods voorschrijven.

7. Basijn 09/86 komt hiermee te vervallen.

8. Deze Basijn treedt in werking met ingang van 01 september 1988.

De Directeur van het Directoraat‑Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken/regio IJmond,

tevens Rijkshavenmeester

ir. I.F.H.C.G. van den Enden.*

De betreffende artikel, 2.7 loodsplichtige schepen, lid d, is nog steeds van kracht.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester

M.F. van de Kerkhof

IJmuiden, 21 januari 2016