Exploitatievergunning passagiersvaart

Om bedrijfsmatig passagiers in het havenwater van Amsterdam te mogen vervoeren, heeft u in de toekomst een exploitatievergunning nodig als u met een gemotoriseerd passagiersvaartuig vaart. Op die manier zijn de vaarbewegingen op het water goed beheersbaar en waarborgen we het snelle en veilige vervoer van passagiers.

Vind uw antwoorden snel:

Waarom een exploitatievergunning
Stand van zaken
Vergunning aanvragen
Veel gestelde vragen

waarom

Waarom een exploitatievergunning?

De afgelopen jaren is het aantal vaartuigen dat gebruik maakt van het Amsterdamse havenwater toegenomen. Dit komt met name door het intensiever worden van de beroepsvaart en de toename van passagiersvaart. Dit heeft gevolgen voor vlotheid en veiligheid op het Afgesloten- IJ  en de doorvaart van het scheepvaartverkeer. Daarnaast is de overlast die omwonenden ondervinden van met name partyschepen toegenomen.

Wat verandert er?

Om het aantal vaarbewegingen te reguleren, heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam het voornemen een exploitatievergunningenstelsel in te voeren voor havenwater. De wettelijke basis hiervoor is de Verordening op het Binnenwater 2010 en de Regeling Passagiersvaart Amsterdam 2013. U moet er rekening mee houden dat deze heroverweging van het beleid tot gevolg kan hebben dat u in de toekomst moet beschikken over een exploitatievergunning voor het vervoeren van passagiers op het havenwater.

Op basis van de Verordening op het Binnenwater 2010 is het verboden met een bedrijfsvaartuig tegen betaling of andere vergoeding goederen dan wel passagiers te vervoeren zonder een vergunning van het college. De genoemde vergunning wordt ook wel ‘exploitatievergunning’ genoemd. De Verordening op het Binnenwater 2010 is ook van toepassing op havenwater.

Voor wie gaat de vergunningplicht gelden?

Het uitgangspunt is dat alleen gemotoriseerde passagiersvaartuigen die een bedrijfsmatige op Amsterdam gerichte vaart in het havenwater verzorgen, varen vergunningplichtig worden.

Voor enkele categorieën geldt mogelijk een vrijstelling. Dit betreft:

 1. Riviercruise;
 2. Motorchartervaart, mits er sprake is van een cruise;
 3. Zeilchartervaart (Bruine Vloot), mits er sprake is van een cruise;
 4. Schepen met een exploitatievergunning voor het binnenwater. Vrijstelling kan dan gelden voor  bepaalde delen van het havenwater;
 5. Ponten

Voor welke schepen gaat de vergunningplicht niet gelden?

De vergunningplicht is niet van toepassing wanneer het gaat om:
 1. Schepen die uitsluitend voor pleziervaart gebruikt worden en geen bedrijfsmatig vervoer van passagiers aanbieden;
 2. Vrachtvaart;
 3. Doorvaart.

Wat worden de voorwaarden om een vergunning te krijgen?

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.
 1. Het moet gaan om een vaartuig dat is ingericht voor het vervoer van passagiers; ongeacht het aantal personen.
 2. Het moet gaan om een op Amsterdam gerichte bedrijfsmatige activiteit met dat passagiersvaartuig;
 3. Het vaartuig moet voorzien zijn van een geldig Certificaat van Onderzoek (CvO);
 4. Het CvO moet afgegeven zijn voor vaargebied “zone 3”, waarbinnen onder meer het havenwater valt.

Het beleidsvoornemen

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u het beleidsvoornemen en de bijlage hier downloaden.

 

svz

Stand van zaken

Wij vinden het belangrijk dat burgers en ondernemers, voordat het beleid wordt vastgesteld, de gelegenheid krijgen om te reageren. Daarom is de mogelijkheid voor inspraak geboden. Deze periode liep van 29 mei tot en met 9 juli 2017 en is inmiddels voorbij. Reacties worden niet meer in behandeling genomen.

De afgelopen periode heeft het College van B&W besloten het beleid aangaande het vergunningenstelsel voor het Binnenwater te herzien. Het beleid voor het Havenwater is op een aantal punten gekoppeld aan het beleid voor het Binnenwater. Daardoor is de gelegenheid ontstaan de beide vergunningenstelsels optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Onze verwachting is dat in 2019 voor beide situaties nieuw beleid is geformuleerd.

Omdat er op dit moment nog geen zicht is op hoe het definitieve beleid voor het Havenwater eruit komt te zien, kan het College nog niet aangeven hoe de ingediende zienswijzen daarin worden verwerkt en kan daarmee op dit moment de zienswijzen nog niet beantwoorden. Dit gebeurt zodra het beleid definitief wordt vastgesteld. Ook kan het zijn dat het concept-beleid dusdanig wordt aangepast, dat het College besluit deze met een volgende inspraakprocedure opnieuw aan u voor te leggen. U krijgt in dat geval opnieuw de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Zodra er meer bekend is, laten we het u weten.

aanvragen

Vergunning aanvragen


Looptijd vergunning

De aanvraagprocedure is nog niet gestart. Het aanvragen van een vergunning zal mogelijk zijn nadat het besluit is vastgesteld en ruim voordat de vergunningplicht ingaat. 

Kosten

Over eventuele (leges)kosten die aan het aanvragen van exploitatievergunning havenwater verbonden zijn, is na de vaststelling van de definitieve regeling door het college, meer bekend.

Procedure aanvragen exploitatievergunning havenwater

Bent u vergunningplichtig? De vergunningaanvraag en uitgifte zal gaan lopen via Havenbedrijf Amsterdam NV. Na de vaststelling van de definitieve regeling door het college, wordt meer bekend over de exacte procedure rond het aanvragen van een exploitatievergunning havenwater.

Havenwater versus binnenwater

Ook voor het varen op binnenwater is in bepaalde gevallen een exploitatievergunning verplicht. Deze vergunningen worden uitgegeven door Waternet. Zie hun website voor de voorwaarden die gelden voor exploitatievergunningen voor het binnenwater.

vragen

Veel gestelde vragen

Lees onderstaand de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Klik op de vraag om het antwoord te tonen.

Wanneer moet ik voor mijn schip in de categorie ‘passagiersschip’ een exploitatievergunning aanvragen?

Wettelijk is een passagiersschip een schip dat bestemd is of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning (zie tevens artikel 1 Binnenvaartbesluit) en is dan een Groot Schip.
Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning havenwater wordt de eis van 12 personen losgelaten. Schepen die zijn ingericht voor passagiersvervoer op het IJ dienen ongeacht het aantal personen een exploitatievergunning te hebben.
Er zijn categorieën benoemd waarvoor een uitzondering geldt.

Wordt er een onderscheid gemaakt in moderne of klassieke passagiersschepen?

Nee. Het gaat om passagiersschepen die al aan bepaalde wettelijke bouwvoorschriften voldoen.

Mijn passagiersschip is niet voorzien van een geldig Certificaat van Onderzoek (CvO); wat betekent dit voor mij?

Schepen die niet beschikken over een geldig Certificaat van Onderzoek voor zone 3-wateren (doorgaande vaarwegen zoals het IJ en Noordzeekanaal) komen niet in aanmerking voor een exploitatievergunning havenwater. Dit is namelijk één van de voorwaarden.

Hoe weet ik of mijn passagiersschip goedgekeurd is om in zone 3-wateren te mogen varen?

Dit kunt u terugvinden in het Certificaat van Onderzoek.

Wat wordt verstaan onder het bedrijfsmatig gebruik van een passagiersschip?

Op het moment dat u met uw passagiersschip commercieel passagiers vervoert is er sprake van bedrijfsmatig gebruik.

Ik vaar voor mijn hobby regelmatig met mijn sloep in Amsterdam. Ik neem dan mensen mee. Moet ik dan ook een exploitatievergunning havenwater hebben?

Zolang u de sloep niet bedrijfsmatig inzet voor het vervoer van personen, hoeft u geen exploitatievergunning havenwater te hebben.

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomische activiteiten met een passagiersschip die op Amsterdam zijn gericht?

Dit betekent dat de door u uitgevoerde activiteiten met uw passagierschip geheel of gedeeltelijk in Amsterdam dienen plaats te vinden. Indien de economische activiteit niet op Amsterdam is gericht hoeft u niet te beschikken over een exploitatievergunning havenwater.
Doorvaren door de stad is op zich geen ‘op Amsterdam gerichte activiteit,’ het bedrijfsmatig aanbieden van vaartochten over het IJ van net buiten de gemeentegrens tot na de gemeentegrens en/of retour is wel exploitatievergunningplichtig.

Ik heb een passagiersschip buiten Amsterdam en wil af en toe varen in Amsterdam. Hoeveel keer per jaar moet ik van de exploitatievergunning havenwater gebruik maken om deze vergunning te behouden?

U kunt een exploitatievergunning havenwater aanvragen. In de voorschriften van de exploitatievergunning havenwater wordt niet aangegeven hoeveel keer gebruik zal moeten worden gemaakt van de verstrekte vergunning. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de exploitatievergunning, kan deze worden ingetrokken.

Moet ik eerst een ligplaatsvergunning in Amsterdam hebben om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning havenwater?

Nee. Die eis wordt niet gesteld aan een exploitatievergunning havenwater.

Ik wil ook op het binnenwater varen: Moet ik dan twee exploitatievergunningen hebben?

Ja, als u voornemens bent in zowel op havenwater als op binnenwater bedrijfsmatig te varen met uw passagiersschip dient u voor beide gebieden apart een exploitatievergunning aan te vragen, voor het binnenwater bij de Stichting Waternet en voor het havenwater bij de Havenmeester.

Hoe lang blijft de exploitatievergunning havenwater geldig na het eerste jaar?

Uitgangspunt op dit moment, onder de huidige regelgeving, is dat de vergunning na verlenging een onbeperkte geldigheid heeft. Wel wordt periodiek getoetst of de voorschriften in de verstrekte exploitatievergunning havenwater ongewijzigd in stand kunnen blijven.

Ik heb een rederij met 3 passagiersschepen: Moet ik voor elk schip een exploitatievergunning havenwater aanvragen of hoef ik dat maar één keer te doen en kan dat op naam van mijn rederij?

Een exploitatievergunning havenwater wordt per schip afgegeven. In dit geval moet u drie exploitatievergunningen aanvragen. Dit geschiedt op naam van uw rederij en vaartuig.

Hoeveel aanvragen mag ik maximaal indienen?

U mag zoveel aanvragen indienen als u wenst.

Is het Exploitatievergunningenstelsel havenwater een gesloten stelsel?

Nee. Er is dus geen sprake van een volumebeleid of van een stelsel met gewogen toetreding.

Komt er een overzicht van de vergunde vaartuigen beschikbaar?

Om privacy redenen komt er geen openbare lijst van vergunde vaartuigen.

Als ik mijn passagiersschip verkoop, kan mijn exploitatievergunning dan mee over naar de nieuwe eigenaar?

Nee. Bij overdracht van uw passagiersschip is er een nieuwe eigenaar en moet die persoon opnieuw een exploitatievergunning havenwater aanvragen. Dit komt doordat de exploitatievergunning havenwater rederij- én scheepsgebonden is.

Als ik mijn passagiersschip een andere naam geef. Moet ik dan opnieuw exploitatievergunning havenwater aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Bij een andere naam van uw passagiersschip kan de nieuwe naam op de u verstrekte exploitatievergunning havenwater worden genoteerd. U dient wel zo snel mogelijk deze wijziging aan ons door te geven inclusief de daarbij behorende bewijsstukken.

Als ik besluit om een andere motor in mijn passagierschip te laten bouwen. Moet ik dan opnieuw een aanvraag indienen voor een exploitatievergunning havenwater?

Als dat betekent dat er een nieuw Certificaat van Onderzoek moet worden afgegeven, dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Moet ik mij verplicht verzekeren om voor een vergunning in aanmerking te komen?

Nee, een verzekering is geen vergunningsvoorwaarde.

Welke uitzonderingen zijn er?

Schepen genoemd in de beleidsnotitie exploitatievergunningen havenwater zijn vrijgesteld.
Dit zijn naast ponten, riviercruise, varende fietsvakanties en zeilchartervaart en ook schepen die een exploitatievergunning havenwater hebben, voorzien zijn van een CVO en een schipper groot vaarbewijs en gebruik maken van een 6-tal op- en afstapplaatsen aan het IJ en IJ-haven.

Mag ik met een exploitatievergunning havenwater zonder meer de havenbekkens invaren?

Nee, u dient ook met een exploitatievergunning havenwater een ontheffing aan te vragen van het invaarverbod om de havenbekkens in te varen bij de Divisie Havenmeester.
Zonder exploitatievergunning wordt er geen ontheffing van het invaarverbod gegeven.

Bedankt! Kunt u aangeven waarom het nuttig voor u was?

Dat spijt ons. Hoe kunnen wij de pagina verbeteren?

Wilt u een reactie op uw melding? Vul dan uw emailadres in.