U bent hier: Home Scheepvaart
Sluizen IJmuiden

Impact verzilting Noordzeekanaal op scheepvaart

Door de droogte van afgelopen maanden en het tekort aan neerslag heeft Nederland te maken met lage rivierwaterstanden en hoge zoutwaardes in het kanaal. Dit is niet goed voor de waterkwaliteit. Rijkswaterstaat neemt daarom maatregelen en heeft verzocht om het schutregime van de sluizen in IJmuiden aan te passen. Op deze pagina lees je meer over deze maatregelen en de impact hiervan op het scheepvaartverkeer.

Aangepast schutregime

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk zout water het Noordzeekanaal in komt, heeft Rijkswaterstaat ons verzocht het schutregime van de Noorder- en Zeesluis in IJmuiden aan te passen. Deze maatregel is ingegaan op 19 juli 2022. In plaats van op aanvraag, schutten we nu zo veel mogelijk schepen tegelijk. We gebruiken de Noordersluis en Zeesluis IJmuiden tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 06.00 uur zijn deze twee sluizen gestremd. Dat beperkt het aantal schuttingen per dag.

Hoe lang dit tijdelijke schutregime duurt is nu nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de waterstanden en de zoutwaardes. Port of Amsterdam is continu in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken wat er wel mogelijk is om de scheepvaart zo goed mogelijk te blijven bedienen. We willen de impact voor de scheepvaart zo veel mogelijk beperken. Daarom zijn we met alle gebruikers in gesprek om waar dat kan alternatieven te bedenken.

Meer over het aangepast schutregime

ImpactVerziltingNZK

Veelgestelde vragen

Over het aangepaste schutregime

Waarom zijn de maatregelen nodig?

Door de droogte van afgelopen maanden, het tekort aan neerslag en de beperkte invoer van water uit het buitenland via de rivieren heeft Nederland te maken met lage rivierwaterstanden. Door deze lage aanvoer van water in het Noordzeekanaal is er weinig tegendruk aan het zoute water wat bij de sluizen bij IJmuiden komt. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit, waar bijvoorbeeld waterschappen veel last van hebben. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterverdeling in Nederland op orde te houden en heeft ons verzocht om het schutregime van de sluizen in IJmuiden aan te passen. Dit moet ervoor zorgen dat er minder zout het Noordzeekanaal in komt.

Wat is de rol van Port of Amsterdam, CNB en Rijkswaterstaat hierin?

Rijkswaterstaat gaat over de waterkwaliteit in Nederland. Vanuit die rol, en als eigenaar en beheerder van de sluizen in IJmuiden verzoeken zij het CNB, die namens Rijkswaterstaat de sluizen bedient, om het schutregime aan te passen.

Hoe lang duurt het tijdelijk schutregime?

Hoe lang het tijdelijke schutregime gaat duren weten we nog niet. De waterstanden worden structureel gemonitord en twee keer per week in een overleg tussen Rijkswaterstaat en het CNB geëvalueerd. Rijkswaterstaat bepaalt of de genomen maatregelen voldoende helpen. De situatie is ook afhankelijk van de wateraanvoer uit omringende landen en de weersituatie in Nederland en de maatregelen die op andere plekken worden genomen.

Hoe wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn?

Rijkswaterstaat en het CNB hebben een Droogteprotocol vastgesteld. Hierin staat per fase wat er moet gebeuren als de zoutwaarden in het Noordzeekanaalgebied boven bepaalde grenzen uit (dreigt) te komen. Als één van deze grenzen overschreden wordt, dient het CNB maatregelen te nemen in het schutproces om de zoutindringing te beperken.

Wat wordt er gedaan om de overlast te beperken?

We zijn continu in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken welke oplossingen er zijn. We willen voorkomen dat er verscherpte maatregelen moeten worden genomen en willen vanuit Port of Amsterdam de belangen van de scheepvaart en de bedrijven zo goed mogelijk behartigen. Daarom kijken we ook met alle gebruikers van de sluis wat eventuele alternatieven zijn en zetten de Middensluis meer in om het aantal schuttingen in de Noordersluis en Zeesluis IJmuiden te beperken.

Welke maatregelen kunnen nog worden genomen?

De kans bestaat dat er verscherpte maatregelen moeten komen omdat het zoutgehalte ook na de maatregel van 13 uur schutten en 11 uur stremmen niet voldoende terugloopt. Het kan ook zijn dat de maatregel wel genoeg helpt en dat we op deze manier door kunnen gaan of dat we weer 24/7 kunnen gaan schutten.

Indien het noodzakelijk blijkt te zijn om meer beperkende maatregelen te nemen, komt het scenario in beeld waarbij er maximaal 4 schuttingen per etmaal plaatsvinden. 

Hoe zit het met de Zuider- en Middensluis?

De middensluis en Zuider zeesluis zijn uitgezonderd van het schutregime. Die benutten we dan ook ten volle om zoveel mogelijk scheepvaart door de sluizen te laten gaan.

illustratie scheepvaart noordzeekanaal

Bekendmaking aan de scheepvaart

Met de scheepvaart is een basijn gedeeld met de mededeling dat het schutregime is aangepast.

 

Bekijk basijn

Op de hoogte blijven klanten

Op de hoogte blijven

We vinden het belangrijk dat klanten, terminals en nautisch dienstverleners goed zijn geïnformeerd over de situatie. Daarom vindt er twee keer per week een Microsoft Teams Call plaats, waarin ORAM, Rijkswaterstaat en Port of Amsterdam uitleg geven aan ondernemers in het Amsterdamse havengebied over de laatste stand van zaken.

Extra informatie

Vanwege de aanhoudende droogte zijn het lage waterpeil en de hoge zoutwaardes in heel Nederland een probleem. De waardes worden twee keer per week door Rijkswaterstaat gemonitord en in overleg met het CNB wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen voldoende helpen.

Voor meer informatie, raadpleeg onderstaande bronnen:

Direct contact

Bedrijven met vragen kunnen terecht bij hun Commercieel Manager. Bel voor operationele vragen naar +31 (0)20 523 46 00 (kies optie 1).