Vacature (2) lid van de Raad van Commissarissen van Port of Amsterdam

Nieuwsbericht
14-03-2019
Port of Amsterdam

Om de continuïteit van het toezicht op de onderneming te kunnen blijven garanderen is de Raad van Commissarissen van Port of Amsterdam op zoek naar twee nieuwe leden.

Wie zoeken we?

Port of Amsterdam is op zoek naar twee commissarissen met kennis en ervaring van:

 • finance & control, risicomanagement en accountancy, en/of;

 • één of meer van de volgende gebieden: regionale en (inter)nationale logistiek, mobiliteit, digitalisering en transitieprocessen.

Wat verwachten we?

Port of Amsterdam verwacht dat een lid van de Raad van Commissarissen:

 • De kernwaarden van Port of Amsterdam onderschrijft: samen, met respect, gedreven en verantwoordelijk.

 • Ten opzichte van zijn medecommissarissen en de directie onafhankelijk en kritisch opereert.

 • Analytisch en strategisch is, met voldoende oog voor oplossingsgerichtheid.

 • Oog heeft voor de belangen van de onderneming en voor de belangen van de stakeholders, in het bijzonder het havenbedrijfsleven en de gemeente Amsterdam.

 • Goede afwegingen kan maken tussen de publieke en private belangen die de onderneming heeft te dienen.

 • Inzicht in de rol van de commissaris heeft en bereid is om dit inzicht te vergroten.

 • Besluitvaardig is en op afstand toezicht kan houden.

 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt, gericht op samenwerken en verbinden.

 • Betrokkenheid toont bij mens, organisatie en wereld.

 • Voldoende tijd beschikbaar heeft om zijn of haar taak naar behoren te vervullen.

 • Er geen probleem mee heeft om periodiek geëvalueerd te worden.

Over de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het bestuur van de onderneming en staat de directie van Port of Amsterdam met advies terzijde. De Raad fungeert als werkgever voor de directie en verleent goedkeuring aan jaarstukken, strategische plannen en andere statutair vastgelegde onderwerpen. De Raad van Commissarissen draagt daarbij zorg voor de borging van de maatschappelijke taak en positie van Port of Amsterdam.

De Raad van Commissarissen vergadert zes keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door een auditcommissie, een strategiecommissie en een remuneratie- & benoemingscommissie. Port of Amsterdam streeft naar diversiteit binnen de Raad van Commissarissen.

Wat bieden we?

Een lid van de Raad van Commissarissen van Port of Amsterdam krijgt een vergoeding die 10% van de maximumvergoeding volgens de geldende WNT-norm bedraagt. Onkosten zijn inbegrepen in deze vergoeding.

Selectieproces

Na de sluitingsdatum wordt een shortlist opgesteld van maximaal drie kandidaten per functie. Er volgen gesprekken met een aantal leden van de Raad van Commissarissen.

De twee beoogde kandidaten worden door de Raad van Commissarissen voorgedragen voor benoeming door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, na advies van de ondernemingsraad en de directie. De gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder van Port of Amsterdam.

Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij de heer Koos van der Steenhoven, voorzitter RvC, via de secretaris van de RvC: thijs.kattouw@portofamsterdam.com.

Meer informatie over Port of Amsterdam is hier te vinden.

Sollicitaties kunt u sturen naar thijs.kattouw@portofamsterdam.com.

Sluitingsdatum van deze vacatures is 30 maart 2019