Noordzeekanaalgebied: vliegwiel voor een duurzame toekomst

Nieuwsbericht
21-12-2018
noordzeekanaalgebied_vliegwiel.png

De partijen betrokken bij de industrietafel Noorzeekanaalgebied hebben hun huiswerk klaar en als input ingeleverd voor het af te sluiten landelijke klimaatakkoord.

Op uitnodiging van het kabinet hebben meer dan 100 organisaties met elkaar verkend wat er nodig is om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met tenminste 49% te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Deze besprekingen tussen Rijk, andere overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven, vonden plaats aan vijf sectortafels en subtafels: gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit.  De verschillende tafels dienden voorstellen in met daarin de benodigde maatregelen en de instrumenten om de beoogde CO-2 reductie te bereiken. Een samenvatting van de voorstellen van de regionale industrietafel NZKG staat in de bijlagen:  NZKG_vliegwiel en NZKG_projecten

De volgende fase in het proces is dat het kabinet de voorstellen aan het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau doorstuurt om het effect op de CO-2 reductie door te rekenen. Daarna gaan de partijen over op ondertekening van het akkoord . De uitvoering van het akkoord vindt in de verschillende regio’s plaats.