Dit moet u weten als u mogelijk stikstofdepositie heeft in een Natura 2000 gebied

Nieuwsbericht
11-02-2020
Natura 2000

Wilt u als initiatiefnemer of adviseur een vergunning aanvragen in de regio Westpoort en Hoogtij (zie kaart onderaan artikel)? Dan moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming en de Natura 2000-gebieden, vooral als het gaat om stikstofdepositie. 
Hier leest u alle informatie die u nodig heeft.

PAS niet langer geldig

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kregen projecten in Westpoort en Hoogtij voorrang. Voor deze projecten was stikstofdepositieruimte gereserveerd. Dat is nu niet meer het geval, omdat het PAS niet langer geldig is. In plaats daarvan gelden andere regels.

Handleiding en beleidsregel

Er zijn verschillende handleidingen op rijksniveau. De informatie hierover verandert snel, omdat steeds meer duidelijk wordt over het nieuwe beleid. Gebruik bijvoorbeeld dit stappenplan voor toestemmingverlening. Daarnaast geldt in Westpoort en Hoogtij de beleidsregel over salderen van de provincie Noord-Holland. Bovendien spelen in deze regio vier specifieke aspecten rondom de stikstofdepositie. Daar leest u hieronder alles over.

1. Bestaand gebruik in de beheerplannen

In de beheerplannen van de Natura 2000 gebieden rondom Westpoort en Hoogtij staat voor industriële bedrijvigheid per aspect of er effecten zijn. Voor geluid, geur en trillingen geldt dat effecten uit te sluiten zijn. Bij stikstofdepositie is dit niet het geval. Bij de effecten van stikstofdepositie kunt u voor een vergunningaanvraag dus niet naar de beheerplannen verwijzen. Hieronder vindt u een voorbeeld van het Beheerplan Wormer- en Jisperveld: In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten opgenomen die in de regel samenhangen met industriële bedrijvigheid. Per effect wordt aangegeven onder welke voorwaarden de bestaande industriële bedrijvigheid kan worden voortgezet.

industriële bedrijvigheid

2. Datum van de aanwijzingsbesluiten

Heeft uw bedrijf geen natuurvergunning, maar bestond uw bedrijf al wel al in 2004 of eerder? Dan heeft u bestaande rechten opgebouwd. De voorwaarde voor bestaande rechten is dat uw bedrijf er was op het moment dat de Natura 2000-gebieden waarop uw bedrijf effect heeft, aangewezen werden. Onderzoek daarom welke toestemming er op de datum van het aanwijzingsbesluit gold, of andere aanwijzingen die duiden op de bedrijfsactiviteiten uit die tijd. Het gaat om de bedrijfsactiviteiten die op dat moment daadwerkelijk plaatsvonden, of gerealiseerd waren, niet om welke vergund waren. Dit geeft aan of er bestaande rechten zijn, waarmee u intern of extern mag salderen. De data van de aanwijzingen van Natura 2000-gebieden vindt u in de tabel hieronder.

Overzichtslijst referentiedata Natura 2000-gebieden PNH

Gebied

 

Vogelrichtlijn (VR)

Habitatrichtlijn  (HR)

Abtskolk & De Putten

VR

20 januari 2006

-

Den Helder - Callantsoog

HR

-

7 december 2004

Duinen en Lage Land Texel

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Eemmeer en Gooimeer Zuidoever

VR

18 november 1994

-

Eilandspolder

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Ijsselmeer

VR/HR

6 mei 1998

7 december 2004

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Kennemerland-Zuid

HR

-

7 december 2004

Naardermeer

VR/HR

10 juni 1994

7 december 2004

Noord-Hollands Duinreservaat

HR

-

7 december 2004

Noordzeekustzone

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Oostelijke Vechtplassen

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Polder Westzaan

HR

-

7 december 2004

Polder Zeevang

VR

29 september 2005

-

Schoorlse Duinen

HR

-

7 december 2004

Waddenzee

VR/HR

10 juni 1994

7 december 2004

Wormer- en Jisperveld, Klaverpolder

VR/HR

24 maart 2000

7 december 2004

Zwanenwater Pettemerduinen

VR/HR

-

7 december 2004

Zo stelt u de referentiedatum en -situatie vast

In sommige gevallen staan in de tabel twee data bij één gebied. Dat betekent dat het Natura 2000-gebied zowel voor een Vogelrichtlijn (VR) als Habitatrichtlijn (HR) is aangewezen. Beide richtlijnen hebben verschillende doelen. Alle HR’s zijn in of na 2004 aangewezen, de VR’s in 1994 of later. De oudste datum geldt steeds als referentiedatum. Maar let op: is er na de referentiedatum een vergunning afgegeven voor minder stikstofdepositie? Dan is dat de referentiesituatie. Ten opzichte van die situatie gaat u uit van de depositie. Op de website van BIJ12 vindt u een overzichtelijk stappenplan om uw referentiesituatie vast te stellen.

Vergunningplicht voor stikstofdepositie

Bedrijven hebben vaak een aantrekkende werking op verkeer. De effecten daarvan worden meegenomen bij de beoordeling van een activiteit. In bepaalde gevallen heeft u een vergunningplicht. Die hangt af van het effect van het project. Een project is de hele inrichting van het bedrijf, inclusief de aantrekkende werking op verkeer. Als het effect bestaat uit een stikstofdepositie van meer dan 0,0049 mol per hectare per jaar in minstens één Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof, is een vergunning noodzakelijk.

3. Scheepvaart

Heeft u een bedrijf dat schepen laadt of lost aan de kade? In Westpoort en Hoogtij is sprake van een uitzonderlijke situatie.

In Westpoort en Hoogtij is al een vergunning afgegeven voor stikstofdepositie ten gevolge van al het scheepvaartverkeer. Dat is gebeurd bij de verbreding van de Zeetoegang IJmond. De minister van Economische Zaken heeft deze op 9 december 2015 verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De vergunning geldt voor:

  • Het scheepvaartverkeer van dat moment
  • De toekomstige groei van de zee- en binnenvaart
  • Het hele Noordzeekanaalgebied en alle havenbekkens
  • Het aanmeren, stilliggen, wegvaren en manoeuvreren van schepen

Ook stikstofdepositie is hierin meegenomen. Voor de effecten van scheepvaartverkeer in dit gebied is dus al een vergunning.

Gevolgen voor uw vergunningaanvraag

Dat betekent dat u geen vergunning hoeft aan te vragen voor de effecten als gevolg van scheepvaart behorende bij een inrichting.
U kunt bij uw aanvraag daarom verwijzen naar de Nbw-vergunning voor de verbreding van de Zeetoegang IJmond. Daarin staat een verwijzing naar een passende beoordeling. Het gaat dan om de passende beoordeling die ook is gebruikt bij de PIP MER Zeetoegang IJmond. De gebruikte emissies voor stikstofdepositie zijn dezelfde als die in het onderzoek naar luchtkwaliteit. 

4. Ecologische toets

Kunt u wat hulp gebruiken bij uw natuuronderzoek of ecologische toets? In opdracht van Port of Amsterdam heeft Arcadis een basisdocument gemaakt. Daar staan alle natuurwaarden in de nabije omgeving in. Dit kunt u als basis gebruiken voor een passende beoordeling van uw bedrijf. U vindt alle informatie in het ecologisch rapport. In de regel is er meer kans dat het bevoegd gezag een ecologische toets accepteert bij kleine tijdelijke deposities in de bouwfase van een activiteit. 
 

Gezoneerd industrieterrein Westpoort en Hoogtij