U bent hier:

Sluisdeur kanaalzijde en reservedeur Zeesluis IJmuiden geplaatst

Afgelopen dagen zijn de twee sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden succesvol op hun plaats aan kanaalzijde gebracht. Gedurende een vierdaagse operatie zijn de stalen deuren met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het binnenhoofd.

Het betreft de operationele deur en de reservedeur, die geplaatst is in het zogenaamde droogdok. In september 2020 was al de eerste deur aan zeezijde in de deurkas van het buitenhoofd geïnstalleerd.

Het plaatsen van de roldeuren verliep in etappes. Eerst is de operationele deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder van het binnenhoofd. Vervolgens is deze sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is de sluisdeur zowel gekoppeld aan de bovenrolwagen, de aandrijving van de deur, als aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over de railbaan op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de sluis.

Reservedeur in het droogdok

Na het plaatsen van de operationele deur is twee dagen later de reservedeur in het droogdok gebracht. Ook deze deur is met behulp van lieren gepositioneerd en tot op de vloer van het droogdok afgezonken. Het droogdok maakt onderdeel uit van het binnenhoofd van de zeesluis, gesitueerd naast de deurkas. Het droogdok wordt afgesloten met de droogdokdeur. De reservedeur wordt ingezet op het moment dat er onderhoud moet worden gepleegd aan één van de operationele deuren. Alle drie de deuren hebben om die reden hetzelfde formaat (72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog), zodat ze uitwisselbaar zijn. Het droogdok kan worden drooggezet om zo de deuren in het droge te kunnen inspecteren en onderhoud uit te voeren.

Uitgebreide testen

Beide deuren, lagen al enige tijd in de Amerikahaven in Amsterdam en zijn op dinsdag 16 maart naar IJmuiden vervoerd. De komende maanden zal de werking van de deuren uitgebreid worden getest. De deuren voor zeesluis IJmuiden zijn gemaakt in Zuid-Korea. In het najaar van 2018 zijn ze over zee vervoerd naar Nederland en daarna voorzien van de technische installaties. De operationele sluisdeur aan kanaalzijde is samen met de sluisdeur aan de zeezijde dubbel waterkerend. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de hoogwaterkering in IJmuiden. De deuren hebben ook een belangrijke functie bij het nivelleren van het waterpeil tijdens het schutten. Dit nivelleren vindt plaats via zestien schuiven in de deuren.

Zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Persbericht door: Rijkswaterstaat

Nieuwe zeesluis, wat gebeurt er in maart en april?

De contouren van de nieuwe zeesluis IJmuiden zijn nu goed zichtbaar, dus we gaan echt een laatste fase in. Een korte terug- en vooruitblik laat zien dat OpenIJ onder andere verder bouwt aan de loswal Zuidersluiseiland (nummer 1 op de foto)

en dat de sluisroute open is gegaan voor (brom)fietsers en voetgangers.

Ook is de hoogwaterkering noord geasfalteerd (nummer 3 op de foto) en wordt de toekomstige dijk op de locatie hoogwaterkering zuid op hoogte gebracht (nummer 4 op de foto). Verder wordt de bodembescherming van het binnenhoofd en het buitenhoofd (nummer 5 op de foto) aangebracht en voert SPIE een deurwissel van het buitenhoofd van de Noordersluis uit.

Bouw loswal Zuidersluiseiland

In de periode van september 2020 tot en met juni 2021 bouwt OpenIJ een nieuwe loswal op het Zuidersluiseiland (nummer 1 op de foto), aansluitend aan de loods van Firma Heida. Het Zuidersluiseiland wordt dus uitgebreid met deze loswal, die ook wordt ingezet als auto afzetsteiger. In de periode maart en april 2021 wordt gewerkt aan de grondkerende constructie en oeverbescherming.

Openstelling sluizenroute

De route over het sluizencomplex IJmuiden is op 29 maart 2021 weer open voor (brom)fietsers en voetgangers (nummer 2 op de foto). Voor autoverkeer blijft de route tot nader order gesloten. De reden dat deze route voor het autoverkeer nog niet open gaat is om verschillende bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het sluizencomplex te doen. (Brom)fietsers en voetgangers moeten zeker tot eind 2021 rekening houden met extra vertraging op de route door werkzaamheden aan de bruggen van de Middensluis en de inzet van tijdelijke pompen bij de Kleine Sluis. De route gaat over de buitendeur van de nieuwe zeesluis. Deze deur zal op werkdagen tussen 19.00 en 24.00 uur getest worden. Dan is de route niet beschikbaar voor verkeer.

Hoogwaterkering noord

In maart is de definitieve Middensluisweg ter plaatse van de hoogwaterkering noord geasfalteerd (nummer 3 op de foto). Over deze weg rijdt na openstelling van de sluizenroute 29 maart 2021 het (brom)fietsverkeer. In een later stadium wordt dit gedeelte ook voor autoverkeer opengesteld.

Hoogwaterkering zuid

Op deze locatie stond voorheen de betoncentrale van OpenIJ, waar voor de bouw van de zeesluis ruim 300.000 m3 beton is vervaardigd. De afgelopen weken is op deze locatie de toekomstige dijk op hoogte gebracht en zal aansluitend worden begonnen met het aanleggen van de weg bovenop deze dijk.

Aanbrengen bodembescherming en deurwissel buitenhoofd Noordersluis

In de periode 12 tot en met 14 april is gestart met het aanbrengen van de bodembescherming bij het buitenhoofd van Zeesluis IJmuiden (nummer 5 op de foto). Vervolgens wordt tijdens de stremming Noordersluis van 19 tot en met 22 april ook bodembescherming bij het buitenhoofd van Zeesluis IJmuiden aangebracht en vond op 21 april een deurwissel van de Noordersluis plaats.

In de weken 17 t/m 21 (eind april tot en met eind mei) zal de overige bodembescherming van het buitenhoofd worden aangebracht. Hiervoor zijn geen stremmingen nodig.

 

Benoeming hoofd Cargo & Offshore

Met ingang van 1 november is Alma Prins benoemd als hoofd van het nieuwe cluster Cargo & Offshore bij Port of Amsterdam. Deze vacature is ontstaan na het vertrek van Femke Brenninkmeijer en de daarop volgende nieuwe clusterindeling.

Deze nieuwe clusterindeling houdt in dat Energy (met name de benzine- en kolenterminals) en bouwgrondstoffen, metaalrecycling en industriële mineralen aan het bestaande cluster van Roon van Maanen, Circular & Renewable Industry, worden toegevoegd. Hiermee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de markt, zoals diversificatie van ladingstromen bij kolenterminals en samenwerking tussen benzineterminals en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het cluster gaat verder onder de naam: Energy & Circular Industry.

Alma is na haar opleiding Bedrijfskunde aan de UvA en diverse banen in de makelaardij in 2009 bij Port of Amsterdam als contractmanager begonnen. Hierna is zij doorgegroeid naar accountmanager Real Estate om uiteindelijk vanaf 2013 als Commercieel Manager in de cruisevaart te beginnen. De afgelopen 3 jaar heeft zij zich ingezet om het superjachtbouw cluster voor Port of Amsterdam te ontwikkelen en in de markt te zetten. Daarnaast heeft Alma gewerkt en gevaren bij de Koninklijke Marine en is zij 5 jaar bestuurslid bij de Amsterdamse Havenclub geweest.

Alma kijkt er erg naar uit om deze mooie stap te maken en samen met het team, commercie, het hele bedrijf en stakeholders ervoor te zorgen dat we onze klanten, ladingen en activiteiten duurzamer laten groeien.

Opvolging
De werkzaamheden van Alma op het gebied van zeecruise worden door Monic van der Heyden overgenomen. Over het overnemen van het account en commercieel management van de superjachtbouw wordt later besloten.

Overslag Noordzeekanaal-havens ruim 10 procent lager door coronacrisis

De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7% naar 48,7 miljoen ton (2019: 54,6 miljoen). De invloed van de wereldwijde coronacrisis op de overslagcijfers is onmiskenbaar.

Ook in de Amsterdamse haven daalde de overslag in de eerste zes maanden van 2020. Het volume ging van 45,2 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 39,8 miljoen ton dit jaar (-12 procent). Ook deze daling is duidelijk beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie.

Vitale infrastructuur

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant. Toch zijn wij niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij in het eerste half jaar getoond hoe cruciaal de haven is voor de regio en voor het land. Als vitale infrastructuur hebben wij onverkort het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het draaiende houden van de samenleving en de economie’.

‘Vooral onze distributie klanten hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van levensmiddelen en pakketten. En de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.) trekt inmiddels aan. Hoe de tweede jaarhelft eruit ziet, is moeilijk te zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker. Wel verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de eerste jaarhelft’, aldus Overtoom.

Stijgers en dalers

De daling in Amsterdam in het eerste half jaar werd veroorzaakt door zowel natte als droge bulk, als door containers. De overslag van natte bulk (voornamelijk transportbrandstoffen) daalde met 5,1 procent naar 24,7 miljoen ton, tegen 26 miljoen ton vorig jaar in dezelfde periode. Ondanks het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de transportbrandstoffen redelijk op peil. Dat heeft te maken met de fluctuerende markt voor deze ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt.

Het volume droge bulk daalde met 21,2 procent, wat vooral het gevolg was van een aanzienlijke daling van steenkool naar 4,6 miljoen ton, tegen 8,2 miljoen ton vorig jaar (-43,6 procent). De onverwachte, niet-structurele groei van het steenkoolvolume vorig jaar heeft daarbij de daling dit jaar scherper gemaakt. Ook daalde de overslag van granen (-15,4 procent) en was er sprake van een daling in stukgoed (-18,2 procent).

Verder vielen zee- en riviercruise weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanaf half maart de cruise uit haar haven te weren om het besmettingsrisico te minimaliseren. Sinds half juni is de haven voor cruise weer open en komt het aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam en behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede jaarhelft verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Zeecruise daarentegen ziet de haven ook in de tweede helft van het jaar vooralsnog niet terugkeren.

De overslag in containers daalde met 31,6%. Deze ladingstroom steeg de afgelopen jaren gestaag onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse haven zich richt. De daling is dan ook op het conto te schrijven van corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te liggen.

Wisselend beeld in de regio

In IJmuiden daalde de overslag gering met slechts 3,4% tot 8,76 miljoen ton. In Beverwijk daalde het overslagvolume met 44,3% tot 194 duizend ton en in Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 15,3% tot 84 duizend ton.

Recordoverslag 2019 in Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven is in 2019 een nieuw recordoverslag geboekt met 86,9 miljoen ton, tegen 82,3 miljoen ton in 2018. Dit is een stijging van 6%. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2019 uit op 105 miljoen ton tegen 101,8 miljoen ton in 2018.

In IJmuiden daalde de overslag met 7,9 procent tot 17,2 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag stabiliseren tot 0,7 miljoen ton. Zaanstad kende eveneens een stabilisering tot 0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt.

Grootste stijgers

Het record in de Amsterdamse haven is afgelopen jaar met name veroorzaakt door meer overslag van energieproducten zoals kolen met 18 procent tot 15,5 miljoen ton tegen 13,1 miljoen ton in 2018. Deze stijging was toe te schrijven aan marktomstandigheden die zorgden voor een sterke groei in export naar niet-traditionele regio’s zoals Azië en het Zwarte-Zeegebied. Naar verwachting is deze groei niet structureel. In Amsterdam is met de sluiting van Hemwegcentrale 8 in december 2019 een groot kolenpakket komen te vervallen. De overslag van olieproducten steeg in 2019 met 5 procent tot 50 miljoen ton tegen 47,4 miljoen in 2018. Deze stijging werd veroorzaakt door gunstige omstandigheden in de benzinemarkt.

Ook werd een groei van 6% gerealiseerd in droge bulk met 33,6 miljoen ton, tegen 31,6 miljoen ton in 2018. De containeroverslag groeide met 12%, de overslag van RoRo met 17%. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen werd een stijging gerealiseerd van respectievelijk 3,4% en 2,4%.

Grootste dalers

Tegenover de stijgers staan dalers. De ladingstroom agriproducten daalde vorig jaar met 5% tot 7,9 miljoen ton en overige general cargo – waaronder projectlading – met 35% ten opzichte van 2018.

Cruise

In 2019 heeft Amsterdam 117 zeecruiseschepen ontvangen, tegen 180 in 2018. De belangrijkste reden voor deze daling was de invoering van de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2019. In 2020 zullen naar verwachting eenzelfde aantal zeecruiseschepen Amsterdam aandoen, waarvan twaalf voor de eerste keer naar de stad komen. Het aantal zeecruisepassagiers daalde aanzienlijk naar 294.000, tegen 425.000 het jaar daarvoor. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruisebezoeken 62, tegen 30 in 2018. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in 2019 bedroeg 2.282 tegen 2.007 in 2018.

Import en export

De import in de Amsterdamse haven steeg in het afgelopen jaar met 5,7 procent tot 53,2 miljoen ton. De export groeide met 5,5 procent tot 33,6 miljoen ton.

Gronduitgifte

In 2019 werd 20 ha uitgegeven, tegen 43 ha in 2018. Grote uitgiften vonden onder meer plaats aan GBN AGR (Artificial Grass Recycling) van 2 ha en een distributiecentrum aan de Conakryweg van 5,7 ha. Ook kocht Port of Amsterdam in 2019 een kavel aan van 6 ha in HoogTij, na eerdere aankoop van 10 ha in 2016.

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: "De Amsterdamse haven is een echte energiehaven waar nu nog groei plaatsvindt in fossiele brandstoffen, maar waar we voorsorteren op de overgang naar duurzame brandstoffen zoals waterstof en biobrandstoffen. In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy. Naast overslag vinden we onze toegevoegde waarde belangrijk. Deze bedraagt 7 miljard euro en geeft weer wat de haven voor stad en regio betekent op het gebied van onder meer werk en innovatie. De Amsterdamse haven levert energie voor de Metropool Regio Amsterdam en ondersteunt het stadsbestuur in zijn ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Ook in 2019 was sprake van uitbreiding van het circulaire cluster in de haven, met de komst van de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life kunstgras in Nederland. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de verduurzaming van onze economie."

Aantal scheepsbezoeken in haven groeit in 2018, aantal ernstige ongevallen stabiel

In 2018 heeft de Amsterdamse haven bezoek gehad van 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen, waaronder 180 zeecruiseschepen. Ook is het aantal recreatieschepen dat de sluizen in IJmuiden passeerde toegenomen tot 10.179.

In 2018 heeft de Amsterdamse haven bezoek gehad van 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen, waaronder 180 zeecruiseschepen, tegen respectievelijk 40.012 en 7.011 in 2017. Ook is het aantal recreatieschepen dat de sluizen in IJmuiden passeerde toegenomen: van 9.207 in 2017 naar 10.179 afgelopen jaar. Het aantal nautische ongevallen nam toe van 32 in 2017 naar 49 in 2018. Het aantal ernstige nautische ongevallen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Helaas was er één dodelijk ongeluk te betreuren in 2018.

Hoewel er sprake was van meer scheepvaart in 2018, is er volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof geen directe relatie tussen drukte en het aantal incidenten. ‘Dat zien we terug in de toelichting op de cijfers. Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren. We streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen maar dit jaar daar boven. Dat heeft te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen’.

Het programma ‘Just Culture’ ligt hieraan ten grondslag. In de opzet van dit programma heeft de Divisie Havenmeester zich laten inspireren door de luchtvaart, waarin ‘Just Culture’ al langer een begrip is. Van de Kerkhof: ‘Het heeft als doel een cultuur te creëren waarin optimaal geleerd kan worden van incidenten en ‘near misses’ door op een gestructureerde en nauwkeurige manier deze incidenten te evalueren. Het onderzoek is gericht om inzichten te krijgen en daar van te leren en richt zich niet zozeer op het vinden van ’de schuldige’.

Voorvallen worden met elkaar besproken en vastgelegd op gestandaardiseerde wijze, zodat er op basis hiervan betere evaluaties komen en mogelijke trends te zien zijn. Van de Kerkhof: ‘Door deze vroegtijdig met elkaar te signaleren, kunnen we potentiële risico’s aanpakken en incidenten voorkomen. Onze ambitie is om de meest veilige haven te creëren. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.’

Bekijk toelichting op de cijfers.

De cruise-industrie blijft investeren in een groene toekomst

Nieuwsbericht
13-06-2016

Cruise Lines International Association (CLIA) onderstreept vandaag dat haar cruiserederijleden zich blijvend committeren tot het beschermen van het milieu, waar ook ter wereld.

Niet alleen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook vanuit het essentiële belang van schone zeeën en bestemmingen voor de beleving van de reis. De cruise-industrie vertegenwoordigt een half procent van de wereldwijde maritieme vloot. Desalniettemin is zij leider in de maritieme sector in de ontwikkeling en invoering van milieutechnische innovaties en industriebeleid.

De cruise-industrie handelt met grote zorg om te garanderen dat elke nieuwe generatie schepen groener is dan de voorgaande. Cruiserederijen nemen al jaren een leidende rol in de ontwikkeling en de implementatie van innovatieve technologieën om uitstoot te verminderen. Hierbij werken zij continu nauw samen met toeleveranciers en fabrikanten om nieuwe technologieën verder te ontwikkelen en toe te passen.

De installatie van EGCS-systemen (Exhaust Gas Cleaning Systems) in bestaande en nieuwe cruiseschepen is slechts een van de voorbeelden om uitstoot van schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden te verminderen. Een andere maatregel is de ontwikkeling van LNG als brandstof, zowel aan de kade als op zee. Voorbeelden van maatregelen van cruiserederijen om efficiënt energie gebruik te maximaliseren en emissies te minimaliseren, omvatten:

 • Walstroom, waar mogelijk en uitvoerbaar.
 • Efficiënt ontwerp van motoren, inclusief dieselelektrische voortstuwing.
 • Ontwikkeling en implementatie van EGCS-systemen.
 • Laagzwavelige brandstoffen en andere alternatieve brandstoffen, zoals LNG.
 • Geoptimaliseerd energiebeheer.
 • Ecologische scheepsromp-coatings, die kunnen leiden tot wel 5% minder brandstofverbruik.
 • Hergebruik van afvalwarmte en zelfvoorzienende waterzuiveringssystemen aan boord.
 • Geavanceerde verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen.
 • Testen van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind.
 • LED verlichting, dat 80% energie bespaart en 50% minder warmte afstoot.
 • Automatische verlichtings- en airconditioningsystemen.
 • Speciale raamcoatings ter bescherming van zonnewarmte
 • Minimalisatie van watergebruik door lage stroomvoorzieningen en vacuum toiletten

De cruise-industrie ondersteunt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) volledig om de impact op het milieu te minimaliseren. CLIA heeft de nieuwe, strengere eisen ten aanzien van de uitstoot van zwavelemissies, die van toepassing zijn in de Noordzee en Baltische Zee sinds 2015, altijd principieel en consequent ondersteund. Ook ondersteunt CLIA de additionele maatregelen ter vermindering van stikstof emissies, die sinds januari van dit jaar van kracht zijn. De omvangrijke en innovatieve maatregelen van de sector ter verbetering van de efficiënte energie, hebben ook geleid tot substantiële verlaging van alle typen luchtuitstoot.

De cruise-industrie zal zich sterk blijven inzetten om het milieu te beschermen. Dat is haar verantwoordelijkheid en in het belang van de gehele cruisebranche, zegt Marlies Grent, National Director van CLIA Nederland. Deze verbintenis gaat vaak verder dan de gestelde eisen van het IMO. De cruise-industrie werkt ook aan verbeterde oplossingen voor andere milieugerelateerde zaken, zoals verwerking van afval en afvalwater.

Over Cruise Lines International Association (CLIA)

CLIA is ’s werelds grootste en de toonaangevende organisatie voor de cruisesector en vertegenwoordigt de belangen van cruise- en riviercruiserederijen, reisagenten, havenautoriteiten en cruise-industriepartners. CLIA is vertegenwoordigd in 15 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië.

De missie van CLIA is om beleid en uitvoering te ondersteunen, die bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor meer dan 23 miljoen cruisepassagiers wereldwijd. CLIA behartigt de belangen van cruiserederijen, reisagenten en beleidsmakers binnen de cruise-industrie.

CLIA Netherlands valt onder de verantwoording van CLIA Europa. Het stelt zich ten doel om de totale cruisemarkt in Nederland te vergroten door middel van:

 • het op neutrale wijze verstrekken van informatie;
 • het geven van educatie;
 • het in de meest brede zin van het woord promoten van het cruiseproduct als een bereikbare en geweldige vakantie-ervaring.

Verdubbeling maximale ESI-korting voor schepen met ESI-certificaat en LNG

Port of Amsterdam geeft al een aantal jaar korting op zeehavengeld aan schepen die geregistreerd zijn in de Environmental Ship Index (ESI) en een ESI-score van twintig punten of hoger hebben. Per 1 augustus breiden we deze incentive uit met een extra korting.

Port of Amsterdam verdubbelt de maximale ESI korting voor schepen die in het bezit zijn van een ESI-certificaat én gebruikmaken van LNG in de hoofd- of hulpmotor.

LNG is een brandstof en kent een aanzienlijk lagere uitstoot van fijnstof. Daarnaast produceert het minder C02. Bij Port of Amsterdam zien we LNG als een belangrijke transitiebrandstof die op dit moment voor de scheepvaart het beste alternatief vormt. Om de scheepvaart te stimuleren van deze brandstof gebruik te maken, geven we daarom vanaf 1 augustus extra korting. Ook hebben we de ambitie om eind 2018 een bunkerponton LNG in de Amsterdamse haven te hebben.

Het invoeren van deze korting draagt bij aan onze missie om de 50.000 zee-, cruise- en binnenvaartschepen die de haven jaarlijks bezoeken te stimuleren zo slim, schoon en snel mogelijk te bewegen.

Corona: protocol scheepvaart inzake coronavirus

Wereldwijd is er een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ook in Nederland en andere delen van Europa, waaronder Duitsland, België, Frankrijk en Italië, is het virus opgedoken. In dit bericht lees je meer over het protocol van Port of Amsterdam inzake het coronavirus.

Wat doet Port of Amsterdam?

Port of Amsterdam verzoekt álle zeeschepen en ferry's (met uitzondering van de zeevisserij en plezierjachten) die de Amsterdamse haven binnenkomen een Maritieme Gezondheidsverklaring (MHoD) in te dienen, ongeacht de situatie aan boord. Deze MHoD moet minimaal 6 uur voor aankomst bij Pilot Station ingediend worden en mag niet ouder zijn dan 24 uur. Bij afwijkingen op de Maritieme Gezondheidsverklaring neemt Port of Amsterdam contact op met de GGD.

LET OP! Gedurende het verblijf in de haven is het verplicht om elke wijziging in de medische situatie aan boord te melden. Hiervoor kun je contact opnemen met het Haven Operatie Centrum in IJmuiden (+31(0)20 5234600, optie 1 of per mail naar VTSadmin@portofamsterdam.com.

Download de maritieme gezondheidsverklaring

De Maritieme Gezondheidsverklaring kun je indienen bij het Haven Operatie Centrum in IJmuiden (+31(0)20 5234600, optie 1 of VTSadmin@portofamsterdam.com.

Port of Amsterdam heeft regelmatig contact met de artsen van de GGD. Op hun beurt staan zij in contact met het landelijke RIVM. De situatie wordt nauwlettend gevolgd. Mocht er een verandering zijn in de situatie, dan informeren wij je hierover.

Voor actuele informatie of meer informatie over de werkwijze van de GGD, raadpleeg de volgende websites:

Nieuwe digitale webapp Arrivals gelanceerd

De nieuwe digitale webapp Arrivals is live! Met deze applicatie heb je toegang tot informatie over alle scheepsbewegingen in de Amsterdamse haven. Arrivals is een website en app in één en vervangt de IamPort app die in mei uit de lucht gaat.

Met deze web app is geen sprake meer van verschillende appversies. Dus wanneer je als gebruiker online bent, heb je altijd de meest up to date informatie tot je beschikking.

Wat zijn de voordelen van Arrivals?

Met Arrivals heb je inzicht in alle scheepsbewegingen in de haven. Denk aan informatie over de aankomst- en vertrektijden, maar ook gedetailleerde informatie over de schepen zelf. Port of Amsterdam heeft samen met scheepsagenten en andere gebruikers gewerkt aan de ontwikkeling en het design van de applicatie. De verbeteringen ten opzichte van de IamPort-applicatie zijn:

 • Het is een applicatie en website in één, dus altijd up-to-date.
 • De applicatie bevat een zoekfunctie waarmee het niet alleen makkelijker is om schepen te vinden, maar ook ligplaatsen en havenbekkens.
 • Het is mogelijk om tussen een lijst- en mapweergave te switchen.
 • Er zijn diverse filteropties toegevoegd.
 • De schepen worden op alfabetische volgorde getoond.
 • De status van een schip is nu ook via symbolen zichtbaar.

Ga naar Arrivals