U bent hier:

Sluisdeur kanaalzijde en reservedeur Zeesluis IJmuiden geplaatst

Afgelopen dagen zijn de twee sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden succesvol op hun plaats aan kanaalzijde gebracht. Gedurende een vierdaagse operatie zijn de stalen deuren met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het binnenhoofd.

Het betreft de operationele deur en de reservedeur, die geplaatst is in het zogenaamde droogdok. In september 2020 was al de eerste deur aan zeezijde in de deurkas van het buitenhoofd geïnstalleerd.

Het plaatsen van de roldeuren verliep in etappes. Eerst is de operationele deur met een gewicht van 3000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder van het binnenhoofd. Vervolgens is deze sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. Nadat de deur op de juiste positie lag, is de sluisdeur zowel gekoppeld aan de bovenrolwagen, de aandrijving van de deur, als aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt er voor dat de deur over de railbaan op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de sluis.

Reservedeur in het droogdok

Na het plaatsen van de operationele deur is twee dagen later de reservedeur in het droogdok gebracht. Ook deze deur is met behulp van lieren gepositioneerd en tot op de vloer van het droogdok afgezonken. Het droogdok maakt onderdeel uit van het binnenhoofd van de zeesluis, gesitueerd naast de deurkas. Het droogdok wordt afgesloten met de droogdokdeur. De reservedeur wordt ingezet op het moment dat er onderhoud moet worden gepleegd aan één van de operationele deuren. Alle drie de deuren hebben om die reden hetzelfde formaat (72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog), zodat ze uitwisselbaar zijn. Het droogdok kan worden drooggezet om zo de deuren in het droge te kunnen inspecteren en onderhoud uit te voeren.

Uitgebreide testen

Beide deuren, lagen al enige tijd in de Amerikahaven in Amsterdam en zijn op dinsdag 16 maart naar IJmuiden vervoerd. De komende maanden zal de werking van de deuren uitgebreid worden getest. De deuren voor zeesluis IJmuiden zijn gemaakt in Zuid-Korea. In het najaar van 2018 zijn ze over zee vervoerd naar Nederland en daarna voorzien van de technische installaties. De operationele sluisdeur aan kanaalzijde is samen met de sluisdeur aan de zeezijde dubbel waterkerend. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de hoogwaterkering in IJmuiden. De deuren hebben ook een belangrijke functie bij het nivelleren van het waterpeil tijdens het schutten. Dit nivelleren vindt plaats via zestien schuiven in de deuren.

Zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Persbericht door: Rijkswaterstaat

Werkzaamheden en nachtafsluitingen Coenbrug (A8) 3-5 februari

Nieuwsbericht
01-02-2021

Rijkswaterstaat voert komend voorjaar werkzaamheden uit aan de Coenbrug. De werkzaamheden zijn er op gericht om de geluidsoverlast van de beweegbare stalen delen (brugklep) van de Coenbrug te verminderen.

Coenbrug Zaanstad
Foto: Rijkswaterstaat

In voorbereiding daarop vinden in de nacht van 3 op 4 en van 4 op 5 februari voorbereidende onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit brengt enige verkeershinder met zich mee.

Planning en omleidingsroute

In de nacht van woensdag 3 februari op donderdag 4 februari is de weg afgesloten in de richting Alkmaar. In de nacht van donderdag 4 februari op vrijdag 5 februari is de weg afgesloten in de richting Amsterdam. Er is geen hinder voor de scheepvaart tijdens deze wegafsluitingen.

Richting Alkmaar
Van woensdag 3 februari 21:00u tot donderdag 4 februari 5:00u is de A8 richting Alkmaar volledig afgesloten tussen knooppunt Zaandam en de N246. Verkeer vanuit Amsterdam met bestemming Koog aan de Zaan en Zaandijk wordt ter plaatse omgeleid via de A7 - N515 - S153 - N515 – N246.

Richting Amsterdam
Van donderdag 4 februari 21:00u tot vrijdag 5 februari 5:00u is de A8 richting Amsterdam volledig afgesloten tussen de N246 en knooppunt Zaandam. Ook de opritten gaan dicht. Verkeer vanuit Koog aan de Zaan, Zaandijk en Zaandam met bestemming Amsterdam wordt ter plaatse omgeleid via de N246 - N515 - S153 - N515 - A7.

De verwachte extra reistijd bedraagt ongeveer 10 minuten.

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van https://rwsverkeersinfo.nl/ en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Werkzaamheden voorjaar 2021

In de zomer van 2020 is de A8 van extra stil asfalt voorzien en zijn stillere voegen aangebracht. Uit onderzoek en inspecties is echter gebleken dat de brugklep van de Coenbrug momenteel licht opveert bij het passeren van zwaar verkeer om daarna met een dreun weer op zijn plaats te vallen. Door herstel-en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verwachten we het opveren van de brugklep en daarmee de geluidshinder te verminderen. Het blijft een stalen brug en die zal niet helemaal stil worden. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 1 maart t/m 16 april 2021. In deze periode zal er mogelijk een aantal nachtafsluitingen plaatsvinden voor het wegverkeer, waarover omgeving en weggebruikers tijdig geïnformeerd zullen worden middels de nieuwsbrief en andere kanalen. De werkzaamheden aan de brug gaan gepaard met een bedienstop voor de scheepvaart. In deze gehele periode is voor de scheepvaart de doorvaarthoogte beperkt tot 6,1 meter tov NAP (houdt rekening met lokaal waterpeil).

Transport windmolens binnenkort van start

Nieuwsbericht
11-11-2020

Binnenkort start Vattenfall met het plaatsen van de eerste windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg. De eerste onderdelen voor de windmolens van het windpark worden hiervoor met groot transport aangevoerd. Vervolgens worden deze onderdelen de volgende dag op de fundering gehesen.

De exacte dagen van dit transport worden bepaald door het weer. Bij zware wind kan er niet gehesen worden en zal het transport ook niet plaatsvinden.

Transport ‘s nachts

Om de veiligheid te waarborgen en het verkeer zo min mogelijk te hinderen, houdt Vattenfall rekening met het tijdstip van transport. Zo vervoeren ze de onderdelen in de meeste gevallen ’s nachts. In enkele gevallen kan het zo zijn dat een transport ’s ochtends heel vroeg of ’s avonds plaatsvindt. Trailers kunnen soms, afhankelijk van het onderdeel, zo’n 60 meter lang zijn. Om ervoor te zorgen dat het transport voldoende ruimte heeft, moet Vattenfall een aantal kruispunten aanpassen en borden weghalen.

Wegafsluitingen

De Nieuwe Hemweg zal tijdens de nachtelijke transporten en op bepaalde dagen tussen 09:30 en 15:00 uur afgesloten zijn voor zowel auto- als fietsverkeer vanwege het hijsen van de windmolenonderdelen. Het verkeer wordt omgeleid via de Westhavenweg. De Octaanweg zal dan alleen bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer. De Ankerweg, Kajuitweg en Benzolweg blijven bereikbaar. Voor hulpdiensten blijft de route altijd beschikbaar. De wegafsluitingen tijdens de werkzaamheden vinden tot eind december plaats.

Bekijk de volledige kaart

Kaart

Contactweg vanaf 6 juli afgesloten voor werkzaamheden

Nieuwsbericht
30-06-2020

Gemeente Amsterdam werkt samen met ProRail aan een onderdoorgang bij de Contactweg. De onderdoorgang sluit aan op de Nieuwe Hemweg en biedt een oplossing voor het autoverkeer dat in de spits regelmatig voor lange wachtrijen voor de gesloten overweg staat van en naar de A10.

De Contactweg is afgesloten na de inrit van het bedrijventerrein, ter hoogte van nr. 145 en 132, tot aan de kruising met de Zekeringstraat. Deze werkzaamheden zorgen voor hinder en omleidingen voor auto- en fietsverkeer.

Wanneer

De Contactweg is vanaf 6 juli tot begin 2022 afgesloten. Gedurende deze periode wordt het autoverkeer omgeleid via de Zekeringstraat en de Kabelweg. De fietsroute langs de Nieuwe Hemweg is afgesloten vanaf 6 juli 2020 tot eind 2021. Fietsers worden omgeleid met behulp van bebording via de Kabelweg en Transformatorweg. Het autoverkeer maakt gebruik van de tijdelijke Nieuwe Hemweg, parallel aan de bestaande weg.

Na de bouw van de onderdoorgang wordt de Contactweg alleen geschikt gemaakt voor fietsers. Dit betekent dat de weg niet meer geschikt is voor motorvoertuigen. Op de website van de gemeente Amsterdam lees je meer over het project en de werkzaamheden.

Werkzaamheden warmtetransportleiding Noorderwarmte in Westpoort

Nieuwsbericht
16-06-2015

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien. De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van warmte vanuit AEB Amsterdam.

  • Warmtebron: AEB Amsterdam
  • Duurzaam: 70 – 80% minder CO₂uitstoot = 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen.
  • Lengte: 16 km
  • Aansluitingen: 20.000 in 2030
  • Start: voorjaar 2015
  • Gereed: najaar 2016

Het nieuwe warmtetracé loopt door Westpoort. Het afgelopen jaar is zorgvuldig en in nauw overleg met de gemeente Amsterdam en diverse belanghebbenden in de directe omgeving gekeken wat de optimale route van het tracé moet zijn om overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van ondergrondse boringen om verkeershinder tot een minimum te beperken.

Wat merk jij van deze werkzaamheden?

Vanaf half augustus 2015 wordt op verschillende plaatsen in Westpoort tegelijkertijd aan het warmtetracé gewerkt door A. Hak Leidingbouw. Bijvoorbeeld omdat eerst de voorbereidingen voor een boring of open ontgraving getroffen worden waarna de daadwerkelijke werkzaamheden plaatsvinden.

Er kan sprake zijn van geluidshinder en er worden op diverse plaatsen verkeersmaatregelen getroffen waardoor je te maken krijgt met omleidingen, beperkte verkeersdoorgang of een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Deze maatregelen zijn nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren.

Actuele informatie wegwerkzaamheden

Check de website project Noorderwarmte voor een overzicht van de wegwerkzaamheden in Westpoort.

Communicatie met omgeving

Voor aanvang van de werkzaamheden bezoeken de omgevingsmanagers van Nuon en A. Hak Leidingbouw de bedrijven langs en nabij het tracé om de werkzaamheden en eventuele overlast te bespreken. Twee tot drie weken voor de start van de werkzaamheden worden bedrijven en bewoners langs het tracé schriftelijk geïnformeerd.