U bent hier:

Jeroen de Haas nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Op 23 maart is Jeroen de Haas benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Port of Amsterdam. Hij volgt Koos van der Steenhoven op, die in februari zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen beëindigde. Jeroen de Haas is sinds 2013 als commissaris betrokken bij het havenbedrijf.

Koen Overtoom: ‘Jeroen de Haas is een zeer ervaren bestuurder met een groot groen hart en staat als commissaris mede aan de basis van onze duurzaamheidsstrategie. Zijn betrokkenheid en visie is van grote waarde voor onze organisatie.’

Amsterdamse haven wil koploper zijn in transitie

De gemeente Amsterdam heeft het nieuwe Strategisch Plan 2021-2025 van Port of Amsterdam goedgekeurd. In dit plan zijn de strategische keuzes voor de komende vier jaar vastgelegd. Het hoofddoel: een toonaangevende Europese zeehaven zijn die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Voor het realiseren van deze strategie focust Port of Amsterdam op zeven concrete doelen, verdeeld over drie keuzes.

Port of Amsterdam laat klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

Dit gebeurt door nieuwe duurzame vestigingen aan te trekken. Maar ook door producenten van duurzame energie te koppelen aan bestaande klanten in de haven, of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Doelstellingen die het havenbedrijf hierbij heeft gesteld zijn onder meer het aantrekken van meer circulaire procesindustrie en het groeien in non-fossiele omzet.

Het scheepvaartproces wordt vlotter, veiliger en transparanter

Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Concreet is het doel dat minimaal 95 procent van de scheepvaart op tijd aankomt en vertrekt. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveert het havenbedrijf sneller en versterkt daarmee de concurrentiekracht.

Port of Amsterdam ontwikkelt een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van de haven. Deze ontwikkelt het havenbedrijf onder meer met de nieuwe zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur, zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er een energie-infrastructuur nodig voor de duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. Port of Amsterdam maakt werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Dit alles vraagt om het creëren van voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Verduurzamen en verbeteren van de haven

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Het mooie van deze strategie is dat we hem samen met klanten en andere stakeholders hebben ontwikkeld. Er zit ambitie in en we nemen onze verantwoordelijkheid als duurzame, economische motor voor de regio. Na ons kolenbesluit van 2017, waarbij we aangaven na 2030 geen kolen meer in de haven te willen overslaan, gaan we met dit strategisch plan nog een stap verder door concrete doelen te stellen voor alternatieve brandstoffen en non-fossiele omzet. Zo sturen we actief op een duurzaam havencomplex met steeds minder CO2-uitstoot. Tegelijkertijd blijven we hiermee in Europa een sterke speler die ons verbindt met de wereld en een economische factor van belang is. Wij zijn blij met de steun van de gemeente Amsterdam voor deze nieuwe strategie en werken graag samen met onze klanten om de haven te verduurzamen en te verbeteren.’

Op de webpagina over de strategie lees je meer over de keuzes die we maken en kun je het strategisch plan bekijken.

Voorzitter Raad van Commissarissen verlaat havenbedrijf

Nieuwsbericht
01-02-2021

Koos van der Steenhoven stapt op als voorzitter van de Raad van Commissarissen Port of Amsterdam.

Van der Steenhoven was als commissaris sinds 1 augustus 2016 verbonden aan Port of Amsterdam. Met veel plezier en betrokkenheid heeft Van der Steenhoven vierenhalf jaar leidinggegeven aan de RvC van het havenbedrijf. Hij heeft tot zijn vertrek besloten op basis van een persoonlijke afweging.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, is Koos van der Steenhoven zeer erkentelijk voor zijn belangrijke rol bij het havenbedrijf. ‘Koos was zeer betrokken bij ons bedrijf, de medewerkers en alle ontwikkelingen in de haven. Zo heeft hij actief meegedacht over de koers van ons bedrijf en de haven. Wij gaan hem missen in zijn rol als voorzitter.’

Alexander Kousbroek benoemd tot CFO

Alexander Kousbroek is met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) bij Port of Amsterdam. Hij volgt Michiel de Brauw op, die per 31 december 2020 terugtreedt.

Kousbroek (40) werkt sinds 2015 bij Port of Amsterdam, waarvan sinds 2016 als hoofd Finance en Control. Vanuit die rol heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan van de haven en met de financiële organisatie van het havenbedrijf. Sinds 1 februari 2020 is Kousbroek CFO ad interim bij Port of Amsterdam. Hij heeft het afgelopen jaar Michiel de Brauw vervangen die om gezondheidsredenen niet in staat was zijn functie als CFO uit te oefenen. De Brauw blijft verbonden aan het havenbedrijf en gaat aan de slag met verschillende projecten.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Alexander heeft de afgelopen periode zijn meerwaarde getoond in een door de coronacrisis bijzonder lastige tijd. Hij kent het bedrijf, hij kent de klanten, is gedreven en resultaatgericht. Ik kijk uit naar een structurele voortzetting van onze samenwerking.’

Koos van der Steenhoven, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Port of Amsterdam: ‘Met de benoeming van Alexander zorgen we voor continuïteit in de directie en in de bedrijfsfinanciën in een onzekere tijd. Alexander is goed op de hoogte, kent de business en heeft het afgelopen jaar als interim-CFO laten zien deze rol uitstekend te kunnen vervullen.’

Alexander Kousbroek is als CFO verantwoordelijk voor o.a. de afdelingen Finance & Control, Risicomanagement, Business Control, Informatie Technologie, Inkoop en Juridische Zaken.

Kousbroek heeft voorafgaand aan zijn functie bij Port of Amsterdam jarenlang gewerkt als accountant bij Deloitte.

De haven terug in het hart van Amsterdam

Update: vanwege de aangepaste coronamaatregelen opent de tentoonstelling op 20 januari

Het Scheepvaartmuseum opent binnenkort nieuwe interactieve tentoonstelling: Amsterdam Havenstad. Hiermee brengt het museum de haven weer terug in het hart van alle Amsterdammers.

De stad Amsterdam is al bijna 750 jaar een havenstad en is maritiem tot in de vezels. De tentoonstelling laat de eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad zien. Vanaf het moment dat een dam in de Amstel werd aangelegd tot plannen voor de haven in de toekomst. Een tentoonstelling voor iedereen die nieuwsgierig is naar de haven en het DNA van de stad. Voor meer informatie over de tentoonstelling zie hetscheepvaartmuseum.nl/haven.

Het ontstaan van de havenstad

In de dertiende eeuw werd een dam aangelegd in rivier de Amstel die het begin vormde voor een bruisende haven. De Amsterdamse haven ontwikkelde zich in de eeuwen daarna tot de belangrijkste haven van de Nederlanden. In de zeventiende eeuw groeide de haven zelfs uit tot de belangrijkste haven ter wereld. De welvaart die de haven de stad bracht, zorgde soms ook voor ongenoegen. Geuren uit de haven leidden bijvoorbeeld tot overlast bij inwoners van de stad. Door het geurorgel in de tentoonstelling kunnen bezoekers deze geuren nu zelf ruiken, maar ook geuren van de haven van nu komen aan bod.

Economische impuls

De haven en de stad hebben elkaar nodig en samen zorgen ze voor een enorme economische impuls. In de tentoonstelling wordt dit met interactieve elementen geïllustreerd. Wat was er allemaal nodig om een schip gereed te maken voor vertrek en hoeveel bedrijven en winkels in de stad waren hierbij betrokken? Welke vervoersmiddelen zijn nodig om de aangekomen producten op hun uiteindelijke bestemming te brengen? In de tentoonstelling ontdekken bezoekers het antwoord op deze vragen.

De mensen in de haven

Het verhaal van de haven gaat niet enkel over economie, koopvaardij en scheepsbouw, het is bovenal een verhaal over mensen. De mensen die de haven door de jaren heen hebben ontwikkeld. Amsterdammers en mensen die van ver kwamen op zoek naar werk. Van sjouwers tot moderne sluiswachters. Het Scheepvaartmuseum vertelt de verhalen van deze mensen en laat hiermee de verbondenheid tussen haven en stad zien.

Innovatie

De bewogen relatie tussen stad en haven heeft door de eeuwen heen gezorgd voor creatieve oplossingen. Innovatie was en is nog steeds een van de belangrijkste speerpunten van de Amsterdamse haven. Zo ontwikkelde men aan het einde van de 17de eeuw bijvoorbeeld de scheepskameel - een systeem van drijvers om de diepgang van schepen tijdelijk te verminderen - die schepen voorbij Pampus trok. Tegenwoordig wordt er door middel van een circulaire economie stadsafval omgezet naar energie. In de tentoonstelling Amsterdam Havenstad daagt Het Scheepvaartmuseum bezoekers uit om zelf over onderwerpen als duurzaamheid en mobiliteit na te denken. Wat zijn de voor- en nadelen van een brug over het IJ? En waar zou je dan voor kiezen? Het zijn dit soort thema’s die de toekomst van deze havenstad vorm geven.

Samenwerkingspartners

Amsterdam Havenstad is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van hoofdsponsor Port of Amsterdam en partners Amports en ORAM.

Strategisch plan 2021 - 2025 gedeeld met gemeenteraad Amsterdam

Ons Strategisch Plan 2021 – 2025 is naar de gemeenteraad van Amsterdam gestuurd. De hoofdlijnen in het plan zijn dat we een toonaangevende Europese Zeehaven zijn die voorop loopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Om dit waar te maken, maken wij als havenbedrijf drie duidelijke keuzes en zeven doelen om de komende vier jaar te versnellen. Bekijk het volledige strategisch plan: Het voortouw nemen

We laten klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

In de haven opereren uiteenlopende bedrijven, leveranciers, logistieke dienstverleners en overheden. Ladingen en activiteiten zijn minstens zo divers. Door nieuwe verbindingen tot stand te brengen, laten we klanten, lading en activiteiten duurzamer groeien. Door bijvoorbeeld producenten van duurzame energie aan bestaande klanten in de haven te koppelen of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Met strategische samenwerkingen geven we onze rol als match-maker vorm.

We maken het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter

We geloven in een voorspelbare haven, waarin klanten op tijd kunnen anticiperen op veranderingen. Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveren we sneller, spelen we beter in op veranderingen en versterken we onze concurrentiekracht. Binnen de regio werken we samen met partners binnen de veiligheidsregio’s en de havens binnen het Centraal Nautisch Beheer.

We ontwikkelen een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van onze haven. Deze ontwikkelen we onder meer met de zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Tegelijkertijd zien we dat bedrijven die het verschil maken anders produceren, verwerken en vervoeren. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er energie-infrastructuur nodig voor duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. We maken werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteits-netwerk. De weg naar een duurzame en klimaat neutrale haven heeft daarnaast ingrijpende consequenties voor voorzieningen in de haven, die duurzame productie en transport mogelijk moeten maken. Dat vraagt om voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Zeven doelen

De komende vier jaar werken we aan de volgende zeven doelen:

  1. we versterken onze concurrentie positie en behouden ons marktaandeel;
  2. we groeien in non-fossiele omzet;
  3. we zorgen ervoor dat vrijwel alle zeevaart op tijd aankomt en vertrekt;
  4. we groeien in opslagcapaciteit voor alternatieve brandstoffen;
  5. we gaan voor meer circulaire procesindustrie
  6. we reduceren de CO2-uitstoot;
  7. we creëren ontwikkelruimte.

De strategie 2021 -2025 hebben we samen met collega's, klanten en andere stakeholders ontwikkeld. In deze nieuwe strategie spreken we onze ambitie uit om voorloper te zijn in de energietransitie en dat we onze verantwoordelijkheid nemen als duurzame en economische motor voor de regio. Half december zal ons Strategisch Plan in de gemeenteraad worden behandeld.

Koen Overtoom geëerd met Havenpenning 2020

Nieuwsbericht
29-11-2020

Koen Overtoom, CEO bij Port of Amsterdam, is vrijdagavond geëerd met de Havenpenning 2020. Dat gebeurde tijdens de livestream tv-uitzending Trossen Los! Het Alternatieve Havengildediner in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Havenpenning Koen Overtoom
Koen Overtoom en wethouder Victor Everhardt

Dit programma verving de 75e editie van het Havengildediner van Amports. Dat ging niet door als gevolg van de uitbraak van Covid-19.

Overtoom ontving de belangrijke onderscheiding uit handen van havenwethouder Victor Everhardt, die de ontvanger roemde om zijn sterke ‘kompas’ in turbulente tijden, in staat om nieuw terrein te ontdekken én te exploreren.

Ook noemde Everhardt de CEO van Port of Amsterdam onder meer een warm pleitbezorger voor de belangen van zijn organisatie en zijn klanten. Verder roemde hij Overtooms joviale karakter en onverstoorbaarheid; persoonlijke kenmerken die altijd zwaar wegen in de toekenningsprocedure.

In de havencommunity wordt de Havenpenning gezien als een belangrijke onderscheiding, omdat deze wordt toegekend door de leden uit de havensector. Vorig jaar ging de havenpenning naar Tjeerd Schulting van Damen Shiprepair.

De uitreiking van de Havenpenning vormde een belangrijk onderdeel in de programmering van Trossen Los! Het Alternatieve Havengildediner, dat werd gepresenteerd door Jort Kelder. De complete uitzending is begin volgende week beschikbaar via de website van Amports.

Port of Amsterdam neemt duurzaam en circulair pand in gebruik

Nieuwsbericht
23-10-2020

Deze week is het nieuwe gebouw in gebruik genomen waar de technische staf, planners en een deel van de operationele medewerkers van Port of Amsterdam komen te werken. Dit volledig circulair gebouwde pand vervangt het huidige gebouw aan de Capriweg.

nieuwbouw Capriweg Nautisch Coördinatie Centrum
Foto: Leonard Fäustle

Het nieuwe bedrijfspand is duurzaam en circulair gebouwd. Zo wordt er gebruik gemaakt van een gesloten bodemenergiesysteem. Daarmee vindt het verwarmen en koelen van het pand op een efficiënte en duurzame manier plaats. In de zomer onttrekt het systeem warmte uit het gebouw om het gebouw in de winter vanuit de bodem te verwarmen. Dit leidt tot een forse energiebesparing en aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot.

Alle energie die het gebouw verbruikt, is opgewekt door zonnepanelen op het dak en aan de gevel. Daarmee voorziet het gebouw voor 100% in zijn eigen energie.

Besparing drinkwater

Naast het duurzame energiesysteem, is er een grijswatercircuit in het gebouw geïntegreerd. Regenwater wordt opgevangen in een speciale ondergrondse tank, om het vervolgens te hergebruiken voor het doorspoelen van onder meer de toiletten en het besproeien van de planten.

Bij het bepalen van het materiaalgebruik is circulariteit centraal gesteld. Om die reden is gekozen voor een betonnen fundering met een stalen (hoofd)draagconstructie en houtskeletbouw afbouw. De specifieke voordelen van ieder bouwsysteem kunnen dan worden benut. Na demontage behouden de toegepaste grondstoffen hun waarde.

BREEAM

De nieuwbouw krijgt een zogenoemde BREEAM NL Certificaat. Dit certificaat is een internationaal erkend keurmerk dat gebouwen beoordeelt op vele duurzaamheidscategorieën en alleen bovenwettelijke prestaties beloont. Dat houdt in dat een gebouw wordt neergezet volgens de meest recente duurzaamheidseisen, technieken en ook volledig is gericht op de gebruikers.

Gericht op comfort

Door de 24-uurs economie van de haven is het nieuwe bedrijfspand altijd bezet. Zo is onder andere de positie van ramen, de inrichting van de verdiepingen en de techniek volledig gericht op comfort. Daarbij kun je denken aan geluid, (dag)licht, een gezond binnenklimaat en een slimme indeling waardoor logische looproutes ontstaan.

Op de tweede verdieping is een 40m2 groot inpandig dakterras aanwezig. Verder is de verlichting zelf aan te passen, ook tijdens nachtdiensten. Dankzij deze toepassingen krijgt het gebouw een huiselijke setting, waardoor het zelfs in de donkere uren gezellig aanvoelt.

Casestudie

Samen met de medewerkers van Port of Amsterdam en WRK Architecten is er een prachtig ontwerp tot stand gekomen. Aannemingsbedrijf Dozy BV heeft de bouw gerealiseerd.

Wil je meer weten over de totstandkoming en uitvoering van dit project? Download de casestudie

Get ready for Brexit! Portbase animatie legt dit uit in 5 stappen

Kom in actie en bereid je voor op Brexit!

Kom in actie en bereid je voor op Brexit! Deze oproep doet Portbase aan alle logistieke dienstverleners die handelen met het Verenigd Koninkrijk. Op 31 oktober is de nieuwe deadline dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk de Europese Unie verlaat.

Portbase geeft in een animatie in vijf stappen aan hoe logistieke partijen via een ketenbrede oplossing eenvoudig aan de douaneformaliteiten kunnen voldoen die gaan gelden na de Brexit. ‘Geen document, geen vervoer’, is de boodschap van Portbase. Vooral voor shortsea en ferryvervoer zal het wennen zijn. Zij zullen door de Brexit met extra douaneformaliteiten te maken krijgen.

De afgelopen weken en ook de komende tijd nog benadert Portbase haar klanten om hen te informeren over en te wijzen op de vijf stappen die zij moeten nemen voor een ordentelijk verloop van de im- en export van hun lading via Nederlandse havens. Portbase trekt een laatste sprint om al haar deelnemers ‘ready’ te krijgen voor 31 oktober 2019.

Get Ready for Brexit loodst bedrijven snel door Nederlandse havens

De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite www.getreadyforbrexit.eu ontwikkeld.

Exporteurs, importeurs en hun logistieke dienstverleners zien hier in één oogopslag wat zij moeten doen om ook na de Brexit snel hun lading van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. De website is het startschot van de internationale informatiecampagne die de hele logistieke keten moet gaan begeleiden in aanloop naar de Brexit.  

De website www.getreadyforbrexit.eu richt zich op het informeren en activeren van partijen in de logistieke keten, zoals importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs.

Per doelgroep is een ‘klantreis’ opgezet waarin stap voor stap wordt getoond welke actie er wanneer en door wie gedaan moet worden, om ook na 29 maart 2019 snel via de Nederlandse havens te kunnen importeren of exporteren.

De samenwerkende partijen roepen de logistieke keten op om mee te doen aan de gezamenlijke oplossing voor Brexit in de Nederlandse havens. De uniforme aanpak zorgt voor een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten die door de Brexit ontstaan.

Een Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de havens

Initiatiefnemers van Get Ready for Brexit zijn Portbase, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland/AFTO.

Samen met de Nederlandse Douane, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de ferry-operators en de shortsea-terminals werken zij sinds september dit jaar aan één Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse havens die voldoet aan Europese wetgeving.

De ingrediënten van deze aanpak voorzien in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. Alle informatie gaat de lading vooruit. Zowel voor het shortsea- als het ferryverkeer ontstaat één ingang voor alle terminals. Op die manier wordt slim toezicht van de Douane mogelijk, met minimale inbreuk op het proces.

Nederlandse havens nog aantrekkelijker na Brexit

Na de Brexit is het nog aantrekkelijker om juist via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Portbase-directeur Iwan van der Wolf: "Als nationaal Port Community System heeft Portbase een coördinerende rol in het maken van de benodigde onderlinge afspraken en het ontwikkelen van het vereiste IT-proces. De afgelopen maanden is al veel bereikt en is door alle deelnemende partijen een centrale werkwijze omarmd. Wij kunnen echter niet achteroverleunen, want voor je het weet is het 29 maart. En dan moeten wij er echt klaar voor zijn."

Femke Brenninkmeijer, directeur Energy, Cargo en Offshore bij Port of Amsterdam is blij met de voorlichtingscampagne waar de site onderdeel van uitmaakt: "We weten nog niet wat de uitkomst van de Brexit gaat zijn, of en in welke vorm deze gaat komen. We weten wel dat bij elke vorm van een Brexit er voor de shortsea- en het ferryverkeer extra douaneverplichtingen ontstaan. Dankzij de inzet en voorbereidingen van Portbase en de brancheorganisaties is er gewerkt aan een Nederlandse ketenoplossing. Hierdoor is het havenbedrijfsleven in de regio Amsterdam goed voorbereid op dat wat komen gaat."

Een nieuwe werkelijkheid

De aanstaande Brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Immers, wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook wordt: bij elke vorm van Brexit ontstaan in het shortsea- en het ferryverkeer douaneformaliteiten. In het zeer reële geval van een no-deal ontstaan die zelfs al direct na 29 maart 2019. Maar ook bij een zachte Brexit zijn douaneformaliteiten in de nabije toekomst een vaststaand gegeven.

Onderlinge afhankelijkheid

Om de Nederlandse havenoplossing te laten werken, moet élke schakel in de logistieke keten meedoen en zich tijdig voorbereiden. Van exporteur, importeur, expediteur en douaneagent tot vervoerder, terminal, rederij, cargadoor en ferry-operator. Iedere partij heeft een taak en verantwoordelijkheid. Wanneer iedereen steeds tijdig actie onderneemt en de juiste (douane)informatie doorgeeft, reist ook na de Brexit alle lading snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex: "Daarom is de internationale campagne zo ontzettend belangrijk. De vervoersketen loopt tot diep in het achterland. Ook verladers en vervoerders in bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat ze moeten doen om na de Brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren."