U bent hier:

Onderzoek naar regionale waterstofbackbone door Gasunie en Port of Amsterdam van start

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitie doelen van het nationaal Klimaatakkoord.

Open toegankelijke infrastructuur

Het tijdig realiseren van een regionale waterstofleiding is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en vestiging van duurzame industrie in het NZKG. Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Een deel hiervan is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd. Hiermee zal het NZKG worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.

Waterstofinfrastructuur belangrijk in duurzaam energiesysteem

De recent gepubliceerde Kabinetsvisie waterstof en het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, voorzien een publieke rol voor de start- en ontwikkelfase van het waterstofnetwerk.

Daarom spreekt Gasunie de ambitie uit om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen, die de Nederlandse industriegebieden met elkaar én met die van de buurlanden verbindt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen de industriële regio’s.

Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Zij onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt. Port of Amsterdam is ook voornemens om mee te investeren.

Handen uit de mouwen

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Partijen hebben de intentie om na initiële vaststelling van de haalbaarheid vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar.

Bij het bepalen van deze haalbaarheid wordt gelet op aspecten als techniek, ruimte, financiën, markt en maatschappelijk draagvlak.

De haalbaarheidsstudie zal eind 2020 zijn afgerond. Potentiële afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces.

OBA transformeert in paar jaar tijd van kolenterminal naar multipurpose terminal

Nieuwsbericht
11-05-2021

OBA is voornemens om de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in de Amsterdamse haven over te nemen. Dat betekent alle activa van de IGMA terminal, zoals kranen, weegtorens, grijpers en transportsystemen. Ook de medewerkers IGMA terminal zullen onder de OBA-vlag gaan werken.

Met deze stap versnelt OBA de transformatie van kolenterminal naar een multifunctionele droge bulk terminal.

Port of Amsterdam sprak in 2017 de ambitie uit om een kolenvrije haven te zijn in 2030. Sindsdien heeft OBA grote stappen gemaakt. OBA richt zich van oudsher op de op- en overslag van kolen en agriproducten en heeft na 2017 een aantal grote stappen gezet om de diversificatie in droge bulk verder uit te bouwen. In 2018 maakte de terminal al een deel van zijn terrein ter grootte van 28 voetbalvelden vrij om andere bulkgoederen dan kolen te gaan verhandelen zoals schroot, grond en mineralen. Met deze geplande aankoop geeft OBA verdere invulling aan de transformatie van haar activiteiten door zich te richten op agribulk als een van de belangrijkste goederenstromen van de toekomst.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Deze ontwikkeling van OBA past naadloos in de strategie van ons bedrijf richting een verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, een intensivering van het grondgebruik in de haven en een verdere groei van de niet fossiele ladingstromen.’

Lees meer in het persbericht dat OBA 10 mei naar buiten bracht.

Port of Amsterdam verwelkomt nieuwe containerlijndienst met Ierland

Samskip heeft vandaag bekend gemaakt dat het bedrijf per 25 januari zal starten met een nieuwe containerlijndienst, waarmee de TMA Logistics terminal in de haven van Amsterdam wordt verbonden met de Ierse haven van Dublin.

De lijndienst start op vaste dagen, met vertrek uit Amsterdam op maandag, aankomst in Dublin op woensdag en terugkeer naar Amsterdam in het weekend. Deze uitbreiding van het Samskip netwerk is de meest recente van een reeks nieuwe verbindingen via Amsterdam, waaronder een directe railservice tussen Amsterdam – Duisburg en de toevoeging van de Schotse haven van Grangemouth aan de verbindingen met het Verenigd Koninkrijk afgelopen zomer/najaar. Het is wederom een bevestiging van de competitieve positie van de haven van Amsterdam in de short sea en intermodale markten.

De lijndienst wordt gelanceerd in een periode waarin directe verbindingen tussen Ierland en de EU-markten van vitaal belang zijn, gezien via het VK vervoerde vracht met uitdagingen te maken kan krijgen. Volgens Thijs Goumans, Head of Ireland Trade Samskip, komt de lancering van deze dienst op een moment dat importeurs en exporteurs, actief in handel tussen Ierland en continentaal Europa, naar hun opties kijken nu de consequenties van Brexit op supply chain management duidelijk worden. “De Ierse – Noord-continentale vrachtmarkt zit in een dynamische fase en fixed day containerdiensten naar en van Amsterdam geven de zekerheid waarop supply chain managers hun bedrijfsgroei kunnen baseren”, aldus Goumans. Afhankelijk van de vraag zal Samskip overwegen om ook andere havens in Ierland direct met Amsterdam te verbinden.

Michael van Toledo, Algemeen Directeur TMA Amsterdam, juicht de nieuwste ontwikkeling ook toe. “Deze nieuwe dienst lijkt op maat gemaakt voor onze ambities om te groeien als een hub voor short sea container business in Amsterdam. Het is de volgende stap in onze relatie met Samskip, gericht op de grotere, post-Brexit, vraag van verladers naar directe container lijndiensten tussen Ierland en het noordelijk continent, waarbij TMA’s cross-docking diensten ook aantrekkelijk zijn voor trailer operators in de meer zuidelijke markten.” Richard Archer, Regional Director Samskip Multimodal, bevestigt de aantrekkingskracht van de haven: “Amsterdam is een hoogwaardige haven met directe verbindingen naar het achterland en het hele Samskip Ierland team is verheugd met deze nieuwe focus op pan-Europees transport.”

Voor Port of Amsterdam is de container lijndienst een welkome toevoeging aan het short sea en intermodale netwerk. De strategische focus ligt op het inzetten van de geografische ligging, achterlandverbindingen, competitieve voordelen en sterke commerciële spelers voor voortdurend succes in de short sea markt. Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Wij zijn erg blij met deze uitbreiding van het short sea netwerk in de haven van Amsterdam. Het onderstreept de kracht van de diensten die TMA Logistics en Samskip bieden en de strategische positie van onze haven. Ierland is een cruciale markt en in deze snel veranderende tijden biedt een directe verbinding als deze geweldige mogelijkheden. Als Port of Amsterdam zullen wij blijven werken met TMA, Samskip en onze internationale partners om van deze dienst een succes te maken.”

Brexit is een feit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie 4,5 jaar na het referendum officieel verlaten.

Vanaf 1 januari 2021 begint ieder transport van en naar het Verenigd Koninkrijk met douaneformaliteiten. Géén douanedocument betekent in het nieuwe jaar géén vervoer. Alleen lading waarvoor vooraf digitaal via Portbase een douanedocument is voorgemeld, kan de ferry- of shortsea-terminal op en af. Het overgrote deel van de logistieke keten heeft zich hier goed op voorbereid.

Zijn er nog vragen? Alle informatie over de Brexit en de douaneformaliteiten in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk vind je op Get Ready for Brexit.

Get ready for Brexit! Portbase animatie legt dit uit in 5 stappen

Kom in actie en bereid je voor op Brexit!

Kom in actie en bereid je voor op Brexit! Deze oproep doet Portbase aan alle logistieke dienstverleners die handelen met het Verenigd Koninkrijk. Op 31 oktober is de nieuwe deadline dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk de Europese Unie verlaat.

Portbase geeft in een animatie in vijf stappen aan hoe logistieke partijen via een ketenbrede oplossing eenvoudig aan de douaneformaliteiten kunnen voldoen die gaan gelden na de Brexit. ‘Geen document, geen vervoer’, is de boodschap van Portbase. Vooral voor shortsea en ferryvervoer zal het wennen zijn. Zij zullen door de Brexit met extra douaneformaliteiten te maken krijgen.

De afgelopen weken en ook de komende tijd nog benadert Portbase haar klanten om hen te informeren over en te wijzen op de vijf stappen die zij moeten nemen voor een ordentelijk verloop van de im- en export van hun lading via Nederlandse havens. Portbase trekt een laatste sprint om al haar deelnemers ‘ready’ te krijgen voor 31 oktober 2019.

Get Ready for Brexit loodst bedrijven snel door Nederlandse havens

De samenwerkende brancheorganisaties in de Nederlandse havens hebben samen met Portbase de campagnewebsite www.getreadyforbrexit.eu ontwikkeld.

Exporteurs, importeurs en hun logistieke dienstverleners zien hier in één oogopslag wat zij moeten doen om ook na de Brexit snel hun lading van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. De website is het startschot van de internationale informatiecampagne die de hele logistieke keten moet gaan begeleiden in aanloop naar de Brexit.  

De website www.getreadyforbrexit.eu richt zich op het informeren en activeren van partijen in de logistieke keten, zoals importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs.

Per doelgroep is een ‘klantreis’ opgezet waarin stap voor stap wordt getoond welke actie er wanneer en door wie gedaan moet worden, om ook na 29 maart 2019 snel via de Nederlandse havens te kunnen importeren of exporteren.

De samenwerkende partijen roepen de logistieke keten op om mee te doen aan de gezamenlijke oplossing voor Brexit in de Nederlandse havens. De uniforme aanpak zorgt voor een vlotte afhandeling van douaneformaliteiten die door de Brexit ontstaan.

Een Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de havens

Initiatiefnemers van Get Ready for Brexit zijn Portbase, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, belangenorganisaties FENEX, evofenedex en Transport en Logistiek Nederland/AFTO.

Samen met de Nederlandse Douane, de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de ferry-operators en de shortsea-terminals werken zij sinds september dit jaar aan één Nederlandse ketenoplossing voor Brexit in de Nederlandse havens die voldoet aan Europese wetgeving.

De ingrediënten van deze aanpak voorzien in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. Alle informatie gaat de lading vooruit. Zowel voor het shortsea- als het ferryverkeer ontstaat één ingang voor alle terminals. Op die manier wordt slim toezicht van de Douane mogelijk, met minimale inbreuk op het proces.

Nederlandse havens nog aantrekkelijker na Brexit

Na de Brexit is het nog aantrekkelijker om juist via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Portbase-directeur Iwan van der Wolf: "Als nationaal Port Community System heeft Portbase een coördinerende rol in het maken van de benodigde onderlinge afspraken en het ontwikkelen van het vereiste IT-proces. De afgelopen maanden is al veel bereikt en is door alle deelnemende partijen een centrale werkwijze omarmd. Wij kunnen echter niet achteroverleunen, want voor je het weet is het 29 maart. En dan moeten wij er echt klaar voor zijn."

Femke Brenninkmeijer, directeur Energy, Cargo en Offshore bij Port of Amsterdam is blij met de voorlichtingscampagne waar de site onderdeel van uitmaakt: "We weten nog niet wat de uitkomst van de Brexit gaat zijn, of en in welke vorm deze gaat komen. We weten wel dat bij elke vorm van een Brexit er voor de shortsea- en het ferryverkeer extra douaneverplichtingen ontstaan. Dankzij de inzet en voorbereidingen van Portbase en de brancheorganisaties is er gewerkt aan een Nederlandse ketenoplossing. Hierdoor is het havenbedrijfsleven in de regio Amsterdam goed voorbereid op dat wat komen gaat."

Een nieuwe werkelijkheid

De aanstaande Brexit creëert voor de logistieke ketens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een nieuwe werkelijkheid. Immers, wat de uitkomst van de politieke onderhandelingen ook wordt: bij elke vorm van Brexit ontstaan in het shortsea- en het ferryverkeer douaneformaliteiten. In het zeer reële geval van een no-deal ontstaan die zelfs al direct na 29 maart 2019. Maar ook bij een zachte Brexit zijn douaneformaliteiten in de nabije toekomst een vaststaand gegeven.

Onderlinge afhankelijkheid

Om de Nederlandse havenoplossing te laten werken, moet élke schakel in de logistieke keten meedoen en zich tijdig voorbereiden. Van exporteur, importeur, expediteur en douaneagent tot vervoerder, terminal, rederij, cargadoor en ferry-operator. Iedere partij heeft een taak en verantwoordelijkheid. Wanneer iedereen steeds tijdig actie onderneemt en de juiste (douane)informatie doorgeeft, reist ook na de Brexit alle lading snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex: "Daarom is de internationale campagne zo ontzettend belangrijk. De vervoersketen loopt tot diep in het achterland. Ook verladers en vervoerders in bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat ze moeten doen om na de Brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren."

Samskip breidt short sea netwerk uit met lijndienst Grangemouth - Amsterdam

Afgelopen zaterdag werd de ms Vanquish van multimodaal transportbedrijf Samskip verwelkomd bij TMA Logistics in de haven van Amsterdam. Deze ontvangst luidde de start in van een nieuwe containerlijndienst tussen de Schotse haven Grangemouth (eigendom van Forth Ports) en Amsterdam.

Samskip heeft de afgelopen maanden zijn diensten in Amsterdam sterk uitgebreid, gebruikmakend van de geografische ligging, achterlandverbindingen en competitieve voordelen van de haven om in te spelen op recente en toekomstige marktontwikkelingen. Dit gaat hand in hand met de strategische focus van Port of Amsterdam op het verder ontwikkelen van het short sea en intermodale aanbod.

Een paar maanden voor Brexit is deze nieuwe verbinding een belangrijke stap. Er is een toenemende vraag naar betrouwbare en efficiënte verbindingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk die ook in nieuwe, complexe situaties hun taak blijven vervullen. Daarnaast ziet Samskip ook een groeiende vraag vanuit de Schotse markt voor transportmogelijkheden naar continentaal Europa, onder andere voor voedsel en dranken, papier en staalproducten. De haven van Amsterdam heeft traditioneel een sterke handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk en deze verbinding biedt additionele mogelijkheden voor exporteurs naar en importeurs vanuit de Schotse en Noord-Engelse markten.

De short sea en intermodale verbindingen zijn weer verder gegroeid in de haven van Amsterdam in de afgelopen maanden. In augustus werd een directe railservice gelanceerd tussen Amsterdam – Duisburg en Amsterdam – Wuhan door Samskip en Nunner Logistics. De lading die vanuit Azië richting Amsterdam wordt vervoerd is veelal bestemd voor de Britse markt en sluit dus goed aan op de short sea verbindingen naar het Verenigd Koninkrijk. Naast Grangemouth zijn er ook lijndiensten richting Hull en Tilbury. Daarnaast verwelkomde TMA Logistics ook een nieuwe lijndienst richting Noorwegen, waarmee de havens van Stavanger, Haugesund en Bergen verbonden worden met Amsterdam. Deze ontwikkelingen onderstrepen de aantrekkingskracht van short sea in de haven van Amsterdam.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Europa’s grootste multimodale transportbedrijf Samskip is een belangrijke strategische partner voor ons als het gaat om het creëren van nieuwe logistieke verbindingen. Met de verbinding naar Grangemouth zetten wij Port of Amsterdam verder op de kaart in Schotland en geven wij onze klanten meer mogelijkheden. Deze nieuwe wekelijkse lijndienst past uitstekend bij onze gedeelde ambitie met TMA Logistics om ons short sea netwerk verder te vergroten. De internationale partnerships die wij aangaan met partijen als Forth Ports spelen hier een faciliterende rol in.’

David Besseling, Head of UK Trade bij Samskip: 'Afgezien van het geografische voordeel voor een aantal klanten, bieden wij met TMA in Amsterdam efficiënte cross docking en intermodale achterlandverbindingen naast onze diensten vanuit Rotterdam. Het is fantastisch om te zien hoe onze klanten ons steunen om deze mogelijkheden verder uit te breiden voor de Schotse markt. De tweede wekelijkse afvaart via Grangemouth zal de overall short sea dienst op Schotland verder versterken en klanten in staat stellen om hun carbon footprint te verbeteren en meer trailer conversie mogelijk maken.'

Derek Knox, Senior Port Manager bij Port of Grangemouth: “It’s great news for Grangemouth and for the Scottish market that Samskip have chosen the port for this additional call on their growing short-sea European service. The Port of Grangemouth plays a key role in Scotland’s logistics and freight sector and this additional call will increase the frequency of vessels connecting to mainland Europe and provide an enhancement to the current offering from the Port to the Scottish Market. Grangemouth is Scotland’s key strategic freight hub with the country’s largest container port. Samskip’s customers will benefit from our efficient and fast turnaround times in addition to the many advantages that can be obtained from our key strategic location within Scotland”.

Chemiecluster Noordzeekanaalgebied: “Laten we zuinig en trots zijn op chemie”

"De gemiddelde Nederlander staat te ver af van de chemische industrie. En dat terwijl deze sector juist bijdraagt aan de oplossing van een aantal maatschappelijke uitdagingen."

In de zomerserie Chemieclusters Nederland sprak VNCI met Roon van Maanen, Director Circular & Renewable Industry. Hij vertelt over de plannen van het Noordzeekanaalgebied, een chemiecluster dat sterk in opkomst is en zich vooral richt op duurzaamheid.

Bron: VNCI

Veilig werken

Ook het Noordzeekanaalgebied kreeg te maken met de effecten van corona. Roon: "In brede zin werd ook de Amsterdamse haven getroffen door de coronacrisis. De overslag daalde in het eerste half jaar met 12%, onder andere door een sterke daling van de overslag van steenkool. Tegelijkertijd zag je dat de grote distributiecentra in de haven (onder andere pakketten en levensmiddelen) overuren draaiden. De haven is een afspiegeling van de economie. Je ziet en voelt wat er in het land gebeurt."

"Port of Amsterdam heeft in verband met corona een generieke betalingsregeling voor haar klanten opgesteld. Die gold dus ook voor de chemische sector. Je ziet dat startende bedrijven kwetsbaar zijn. Als een deel van de eigen productie of de afzet wegvalt, blijken de reserves dun te zijn."

"Specifiek bij de chemische sector leefden vragen over het veilig kunnen laten doordraaien van de activiteiten en grootschalig onderhoud. Daar hebben wij zo goed mogelijk een brugfunctie tussen de klant, de Veiligheidsregio en het ministerie proberen te vervullen."

"De haven is een afspiegeling van de economie, je ziet en voelt wat er in het land gebeurt."

Roon: "In de Amsterdamse haven zijn grote chemische spelers gevestigd, zoals Sonneborn, Albe Marle en ICL. Ook worden biobrandstoffen geproduceerd door bedrijven als Argent Energy en Greenergy. Deze klanten proberen wij waar nodig te ondersteunen in hun activiteiten. Bijvoorbeeld bij de aanleg van energie- of nautische infrastructuur."

"Daarnaast leggen we de verbinding tussen de chemische klanten en de wetenschap op het Science Park in Amsterdam. Op labschaal kunnen processen worden getest op het Science Park om deze vervolgens op pilotschaal te testen in onze eigen innovatiehub Prodock. In het komende jaar gaan we een nieuwe en grotere Prodock bouwen, dat ook beter geschikt is voor chemische processen."

"Na Prodock kunnen deze bedrijven verder doorgroeien naar een grotere locatie in de haven. Voorbeelden van deze groei in verschillende fases zijn ChainCraft, Avantium en Photanol. Andersom kunnen de bedrijven in de haven onderzoeksvragen neerleggen bij de wetenschap of in contact komen met talentvolle studenten. Ook willen we het chemisch cluster verder uitbreiden met nieuwe vestigingen."

Koers

De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zijn een mix van 'grote namen' en 'jonge honden'. Duurzaamheid is wat hen verbindt.

"Aan de klimaattafel Noordzeekanaalgebied is de richting vastgelegd voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot in het gebied. In de komende jaren gaat flink geïnvesteerd worden in de aanleg van (energie-)infrastructuur, in stoom- en warmteleidingen, in het doortrekken van de OCAP-leiding, de aanleg van de Athos CO2-pijpleiding en in de uitbreiding van onderstations voor elektriciteit."

"In deze periode zal ook de 100MW electrolyzer in IJmuiden worden gebouwd. In dit project Hermes vormen Nouryon, Tata en Port of Amsterdam een consortium, en richten wij ons op de aanleg van de waterstof pijpleiding van IJmuiden naar het Amsterdamse havengebied."

"Ook zijn er plannen om in IJmuiden door samenwerking tussen Tata en Dow Chemicals nafta op basis van koolmonoxide uit de rookgassen van Tata te produceren. Ook in Amsterdam zal de productie van biobrandstoffen sterk worden uitgebreid. Waternet gaat een groengasinstallatie bouwen, waarin het gas dat bij de vergisting van zuiveringsslib vrijkomt wordt opgewerkt, en de groene CO2 wordt afgevangen."

"Bij Orgaworld, onderdeel van Renewi, gaat Nordsol samen met Shell een van de grootste bio-LNG installaties van Noordwest-Europa bouwen. Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de vestiging van een hernieuwbare methanolfabriek die door middel van gassificatie van Residu Derived Fuel materiaal, een mix tussen end-of-life plastics en resthout, methanol zal produceren. Dit zijn mooie voorbeelden voor de koers die Port of Amsterdam een aantal jaren geleden is ingeslagen."

Oplossing

Met al deze voorbeelden maakt Roon van Maanen ook meteen duidelijk waarom chemie zo ontzettend belangrijk is. "De grootste misvatting is dat de chemie in ons land een probleem is. De chemie is de oplossing voor een aantal uitdagingen waar we voor staan. Dat zou beter over het voetlicht moeten worden gebracht. De gemiddelde Nederlander staat hier toch te ver van af."

Een land zonder chemische industrie zou volgens Van Maanen ook enorme economische gevolgen hebben. "De chemie zorgt voor substantiële werkgelegenheid, zowel direct als indirect, en in een breed spectrum aan beroepen. Daar moeten we zuinig en trots op zijn!"

Samskip lanceert directe spoordienst Amsterdam - Duisburg

Nieuwsbericht
18-08-2020

Multimodaal bedrijf Samskip en Nunner Logistics lanceren een directe treindienst tussen Amsterdam en Duisburg. Hiermee ontstaat er een nieuwe verbinding voor verladers die gebruikmaken van spoor-, weg- en watertransport vanuit twee belangrijke containerhavens in Noord-Europa.

Persbericht door: Samskip

Vanaf 20 augustus 2020 verbindt de nieuwe dienst de railterminal van Samskip in Duisburg met TMA Terminal Amsterdam in de haven van Amsterdam. In eerste instantie met twee wekelijkse vertrekken in beide richtingen. De frequentie wordt vanaf september verhoogd naar drie omlopen per week.

Nunner Logistics heeft wekelijkse treinen van de Chinese steden Xi'an en Changsha naar Duisburg. Zowel Duisburg als Amsterdam sluiten naadloos aan op het Europese spoor-, weg- en short sea-netwerk van Samskip. Hierdoor biedt treinverbinding een betrouwbare en flexibele transportoptie, geoptimaliseerd voor snelle levering van 40ft / 45ft containers, reefer units, flat racks en tankcontainers.

Samskip, en Nunner lanceren de nieuwe rail shuttle in samenwerking met TMA Terminal Amsterdam, Port of Amsterdam en Duisport Group. DistriRail wordt de operator van deze verbinding.

De eerste in zijn soort verbinding van-naar-Amsterdam voegt een nieuwe dimensie toe aan Samskips wekelijkse shortsea-dienst die verbinding maakt met de Noorse westkust, en voor verladers die drie keer per week vertrekken naar Hull en Tilbury. Met deze hoogfrequente treinshuttles zullen ook de penetratie van short sea-diensten naar Amsterdam uitbreiden tot voorbij Duisburg, naar Zweden, Denemarken, Polen, Italië en Turkije.

"We zijn verheugd om deze ontbrekende schakel in ons netwerk te lanceren en een nog sterker intermodaal product aan te bieden", zegt David Besseling, Samskip Head of UK Trade. “De combinatie van de Samskip spoor en short sea servicenetwerken creëert een scala aan efficiënte intermodale langeafstandsdiensten voor een duurzame deur-tot-deur oplossing. Samen met onze partners kijken we ernaar uit om de frequentie en het geografische bereik nog verder te verhogen."

Ook Port of Amsterdam Manager Hinterland, Rob Smit, is enthousiast: "Wij zijn verheugd met deze nieuwe dienst omdat het een verdere versterking van het intermodale netwerk via Amsterdam betekent. Port of Amsterdam is een groot voorstander van vervoer per spoor omdat het efficiënt, schoon en veilig is!"

Erik Groot Wassink, Director Special Products bij Nunner Logistics, licht toe: "Nunner Logistics vervoert veel containers vanuit China met bestemming het VK over de nieuwe zijderoute. Hierbij komen de meeste treinen in Duisburg aan zonder een geschikte intermodale verbinding via de Nederlandse havens naar het Verenigd Koninkrijk. Deze nieuwe dienst overbrugt de kloof en zorgt voor een goede intermodale verbinding voor ladingen met het VK als bestemming. Het is ook een prachtige intermodale toevoeging voor onze diensten tussen Nederland, het VK en GOS-landen."

"Dit is een grote verrijking voor onze huidige pendeldiensten op deze corridor", voegt Sander de Roo, algemeen directeur van DistriRail toe. Duisport Group Chief Executive Erich Staake beschrijft de verbinding als een 'centraal project' in het verbeteren van intermodale netwerken en veerkracht van de supply chain, terwijl TMA Logistics Chief Executive Gerben Matroos de service ziet als het middel om 'de positie van Amsterdam als short sea hub verder vorm te geven'.

Overslag Noordzeekanaal-havens ruim 10 procent lager door coronacrisis

De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied - Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad - daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 10,7% naar 48,7 miljoen ton (2019: 54,6 miljoen). De invloed van de wereldwijde coronacrisis op de overslagcijfers is onmiskenbaar.

Ook in de Amsterdamse haven daalde de overslag in de eerste zes maanden van 2020. Het volume ging van 45,2 miljoen ton in de eerste helft van 2019 naar 39,8 miljoen ton dit jaar (-12 procent). Ook deze daling is duidelijk beïnvloed door de gevolgen van de coronapandemie.

Vitale infrastructuur

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant. Toch zijn wij niet pessimistisch. Onder moeilijke omstandigheden hebben wij in het eerste half jaar getoond hoe cruciaal de haven is voor de regio en voor het land. Als vitale infrastructuur hebben wij onverkort het scheepvaartverkeer afgewikkeld en ladingstromen verwerkt. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het draaiende houden van de samenleving en de economie’.

‘Vooral onze distributie klanten hebben een erg druk halfjaar achter de rug, met de distributie van levensmiddelen en pakketten. En de markt voor transportbrandstoffen (benzine, kerosine, e.d.) trekt inmiddels aan. Hoe de tweede jaarhelft eruit ziet, is moeilijk te zeggen. Daarvoor is de brandstoffenmarkt te grillig en de impact van het coronavirus onzeker. Wel verwachten wij dat onder de huidige omstandigheden de volumedaling voor het hele jaar beperkt blijft tot het niveau van de eerste jaarhelft’, aldus Overtoom.

Stijgers en dalers

De daling in Amsterdam in het eerste half jaar werd veroorzaakt door zowel natte als droge bulk, als door containers. De overslag van natte bulk (voornamelijk transportbrandstoffen) daalde met 5,1 procent naar 24,7 miljoen ton, tegen 26 miljoen ton vorig jaar in dezelfde periode. Ondanks het afgenomen vlieg- en wegverkeer bleven de volumes van de transportbrandstoffen redelijk op peil. Dat heeft te maken met de fluctuerende markt voor deze ladingstromen, die voor aanhoudende beweging zorgt.

Het volume droge bulk daalde met 21,2 procent, wat vooral het gevolg was van een aanzienlijke daling van steenkool naar 4,6 miljoen ton, tegen 8,2 miljoen ton vorig jaar (-43,6 procent). De onverwachte, niet-structurele groei van het steenkoolvolume vorig jaar heeft daarbij de daling dit jaar scherper gemaakt. Ook daalde de overslag van granen (-15,4 procent) en was er sprake van een daling in stukgoed (-18,2 procent).

Verder vielen zee- en riviercruise weg als gevolg van de coronapandemie. Port of Amsterdam besloot samen met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland vanaf half maart de cruise uit haar haven te weren om het besmettingsrisico te minimaliseren. Sinds half juni is de haven voor cruise weer open en komt het aantal bezoeken van riviercruiseschepen langzaam en behoedzaam op gang. In de eerste jaarhelft was sprake van 21 bezoeken, waarvan 18 in januari en februari. Voor de tweede jaarhelft verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Zeecruise daarentegen ziet de haven ook in de tweede helft van het jaar vooralsnog niet terugkeren.

De overslag in containers daalde met 31,6%. Deze ladingstroom steeg de afgelopen jaren gestaag onder meer door shortsea-lijndiensten waarop de Amsterdamse haven zich richt. De daling is dan ook op het conto te schrijven van corona, waardoor lijndiensten gedeeltelijk kwamen stil te liggen.

Wisselend beeld in de regio

In IJmuiden daalde de overslag gering met slechts 3,4% tot 8,76 miljoen ton. In Beverwijk daalde het overslagvolume met 44,3% tot 194 duizend ton en in Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 15,3% tot 84 duizend ton.