U bent hier:

Onderzoek naar regionale waterstofbackbone door Gasunie en Port of Amsterdam van start

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitie doelen van het nationaal Klimaatakkoord.

Open toegankelijke infrastructuur

Het tijdig realiseren van een regionale waterstofleiding is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en vestiging van duurzame industrie in het NZKG. Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Een deel hiervan is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd. Hiermee zal het NZKG worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.

Waterstofinfrastructuur belangrijk in duurzaam energiesysteem

De recent gepubliceerde Kabinetsvisie waterstof en het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie, voorzien een publieke rol voor de start- en ontwikkelfase van het waterstofnetwerk.

Daarom spreekt Gasunie de ambitie uit om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen, die de Nederlandse industriegebieden met elkaar én met die van de buurlanden verbindt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen de industriële regio’s.

Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Zij onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt. Port of Amsterdam is ook voornemens om mee te investeren.

Handen uit de mouwen

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Partijen hebben de intentie om na initiële vaststelling van de haalbaarheid vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar.

Bij het bepalen van deze haalbaarheid wordt gelet op aspecten als techniek, ruimte, financiën, markt en maatschappelijk draagvlak.

De haalbaarheidsstudie zal eind 2020 zijn afgerond. Potentiële afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces.

OBA transformeert in paar jaar tijd van kolenterminal naar multipurpose terminal

Nieuwsbericht
11-05-2021

OBA is voornemens om de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in de Amsterdamse haven over te nemen. Dat betekent alle activa van de IGMA terminal, zoals kranen, weegtorens, grijpers en transportsystemen. Ook de medewerkers IGMA terminal zullen onder de OBA-vlag gaan werken.

Met deze stap versnelt OBA de transformatie van kolenterminal naar een multifunctionele droge bulk terminal.

Port of Amsterdam sprak in 2017 de ambitie uit om een kolenvrije haven te zijn in 2030. Sindsdien heeft OBA grote stappen gemaakt. OBA richt zich van oudsher op de op- en overslag van kolen en agriproducten en heeft na 2017 een aantal grote stappen gezet om de diversificatie in droge bulk verder uit te bouwen. In 2018 maakte de terminal al een deel van zijn terrein ter grootte van 28 voetbalvelden vrij om andere bulkgoederen dan kolen te gaan verhandelen zoals schroot, grond en mineralen. Met deze geplande aankoop geeft OBA verdere invulling aan de transformatie van haar activiteiten door zich te richten op agribulk als een van de belangrijkste goederenstromen van de toekomst.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Deze ontwikkeling van OBA past naadloos in de strategie van ons bedrijf richting een verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, een intensivering van het grondgebruik in de haven en een verdere groei van de niet fossiele ladingstromen.’

Lees meer in het persbericht dat OBA 10 mei naar buiten bracht.

Marktconsultatie oplossingen optimalisatie elektriciteitsnet

Nieuwsbericht
30-04-2021

Het elektriciteitsgebruik neemt toe. Dit leidt tot druk op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Netbeheerder Liander en de gemeente Amsterdam vragen bedrijven in het havengebied om mee te denken over oplossingen om het elektriciteitsnet in Amsterdam-West efficiënter te gebruiken.

Dat doen ze in een marktconsultatie die is gestart op 19 april.

Stijgende vraag naar elektriciteit in Amsterdam  

Uit de recent gepubliceerde Themastudie Elektriciteit Amsterdam (TSA) 2.0 blijkt dat ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie zorgen voor een enorme toename in de vraag naar elektriciteit.  

Doordat we de groeiende vraag nu al zien aankomen, werkt Alliander aan het tijdig verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Dit betekent meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations. Het realiseren hiervan duurt over het algemeen jaren. Naast het verzwaren van het bestaande netwerk, werken we ook aan de inzet van slimme en innovatieve oplossingen. Daarom verkent Liander samen met gemeente Amsterdam, op een moment dat er nog voldoende ruimte is op het net, de mogelijkheden die de markt te bieden heeft op het gebied van toepassingen voor een flexibel en efficiënt elektriciteitsnet.

Slimme oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet in Amsterdam-West 

Liander ziet een kans om de uitdaging van groeiende vraag naar elektriciteit samen met de markt aan te gaan. Door gezamenlijk slimme oplossingen toe te passen in het net, kunnen we enerzijds tijd winnen terwijl het net verzwaard wordt en kan anderzijds structureel slimmer met het net worden omgegaan. Dat is hard nodig nu het steeds drukker wordt op het elektriciteitsnet door de snel toenemende vraag. Door slimme oplossingen in te zetten, kunnen knelpunten en kostbare uitbreidingen van het elektriciteitsnet worden voorkomen.

Uitvraag aan marktpartijen en adviesbureaus 

Liander vraagt u om mee te denken over hoe uw organisatie een bijdrage kunt leveren aan een efficiënter elektriciteitsnet in Amsterdam-West om zo tijdelijk of structureel meer capaciteit vrij te maken op het net. Bijvoorbeeld door energieverbruik meer over de dag te verspreiden, op elkaar af te stemmen of uit te stellen. Liander is zeer benieuwd naar welke mogelijkheden of kansen u ziet in de marktconsultatie. Beschikt u over producten of diensten waarmee er capaciteit op het net wordt vrijgemaakt? Of heeft u een innovatief idee of concept waarmee het net efficiënter kan worden gebruikt?  

Meer weten of direct een idee aandragen?  

Kijk dan op www.liander.nl/marktconsultatieamsterdamwest.

Jeroen de Haas nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Op 23 maart is Jeroen de Haas benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Port of Amsterdam. Hij volgt Koos van der Steenhoven op, die in februari zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen beëindigde. Jeroen de Haas is sinds 2013 als commissaris betrokken bij het havenbedrijf.

Koen Overtoom: ‘Jeroen de Haas is een zeer ervaren bestuurder met een groot groen hart en staat als commissaris mede aan de basis van onze duurzaamheidsstrategie. Zijn betrokkenheid en visie is van grote waarde voor onze organisatie.’

Amsterdamse haven wil koploper zijn in transitie

De gemeente Amsterdam heeft het nieuwe Strategisch Plan 2021-2025 van Port of Amsterdam goedgekeurd. In dit plan zijn de strategische keuzes voor de komende vier jaar vastgelegd. Het hoofddoel: een toonaangevende Europese zeehaven zijn die vooroploopt in de transitie naar een duurzame samenleving.

Voor het realiseren van deze strategie focust Port of Amsterdam op zeven concrete doelen, verdeeld over drie keuzes.

Port of Amsterdam laat klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien

Dit gebeurt door nieuwe duurzame vestigingen aan te trekken. Maar ook door producenten van duurzame energie te koppelen aan bestaande klanten in de haven, of door ervoor te zorgen dat de reststroom van de één, de grondstof wordt van de ander. Doelstellingen die het havenbedrijf hierbij heeft gesteld zijn onder meer het aantrekken van meer circulaire procesindustrie en het groeien in non-fossiele omzet.

Het scheepvaartproces wordt vlotter, veiliger en transparanter

Om goederenstromen optimaal te verwerken, moet er informatie worden uitgewisseld tussen havenautoriteiten, rederijen, schepen, agenten, terminals en nautische dienstverleners. Concreet is het doel dat minimaal 95 procent van de scheepvaart op tijd aankomt en vertrekt. Door ook samen te werken met andere Nederlandse havens, innoveert het havenbedrijf sneller en versterkt daarmee de concurrentiekracht.

Port of Amsterdam ontwikkelt een toekomstbestendig havencomplex

De infrastructuur is het fundament van de haven. Deze ontwikkelt het havenbedrijf onder meer met de nieuwe zeesluis en sterkere achterlandverbindingen via water, weg en spoor. Er is een behoefte aan duurzame infrastructuur, zoals walstroom, waterstoftankstations en bunkerfaciliteiten voor nieuwe brandstoffen. Ook is er een energie-infrastructuur nodig voor de duurzame verwerking van rest- en grondstoffen. Port of Amsterdam maakt werk van de beschikbaarheid van (groene) waterstof, stoom, CO2 en de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Dit alles vraagt om het creëren van voldoende fysieke-, milieu- en (externe) veiligheidsruimte.

Verduurzamen en verbeteren van de haven

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Het mooie van deze strategie is dat we hem samen met klanten en andere stakeholders hebben ontwikkeld. Er zit ambitie in en we nemen onze verantwoordelijkheid als duurzame, economische motor voor de regio. Na ons kolenbesluit van 2017, waarbij we aangaven na 2030 geen kolen meer in de haven te willen overslaan, gaan we met dit strategisch plan nog een stap verder door concrete doelen te stellen voor alternatieve brandstoffen en non-fossiele omzet. Zo sturen we actief op een duurzaam havencomplex met steeds minder CO2-uitstoot. Tegelijkertijd blijven we hiermee in Europa een sterke speler die ons verbindt met de wereld en een economische factor van belang is. Wij zijn blij met de steun van de gemeente Amsterdam voor deze nieuwe strategie en werken graag samen met onze klanten om de haven te verduurzamen en te verbeteren.’

Op de webpagina over de strategie lees je meer over de keuzes die we maken en kun je het strategisch plan bekijken.

Koen Overtoom in gesprek met Marleen Stikker (directeur WAAG) over de uitdagingen van de regio

Nieuwsbericht
19-02-2021

Om de energietransitie voor elkaar te krijgen moeten we slim met data omgaan. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden Marleen Stikker en Koen Overtoom.

Beiden werken toe naar een nieuw model voor de energiesector met bewegingen als Internet of Energy en het Shared Energy Platform, waarin maximale transparantie centraal staat. Slim omgaan met data is hiervoor een belangrijke voorwaarde. En dat kan ook op een transparante en democratische manier, vinden de boardleden.

Rol van de Board na deze crisis

Overtoom: “Ik denk dat de Board partijen bij elkaar kan brengen die werken aan initiatieven waar weer economische activiteit uit voortkomt. De Board en de regio zijn bijvoorbeeld al bezig met het Nationaal Groeifonds, bijvoorbeeld met initiatieven rondom waterstof — waar wij in de haven ook mee bezig zijn — en de metrolijn van Hoofddorp naar Schiphol.”

Lees meer

Lees het gehele interview met Koen Overtoom en Marleen Stikker op de website van Amsterdam Economic Board.

Synkero bouwt fabriek in de Amsterdamse haven die van CO2 duurzame kerosine maakt

Persbericht
08-02-2021

Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine.

Deze zogenoemde “e-fuel” wordt gemaakt met behulp van groene waterstof en CO2. De groene waterstof wordt geproduceerd uit water en duurzame elektriciteit. De fabriek komt in de Amsterdamse haven te staan van waaruit nu al een kerosine pijplijn naar Schiphol loopt. De planning is dat de fabriek in 2027 gereed zal zijn. Synkero ambieert met deze fabriek jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine te produceren. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof is van groot belang voor het halen van de klimaatdoelen.

De huidige generatie vliegtuigmotoren hebben vloeibare brandstoffen nodig en kunnen op korte termijn niet overschakelen op alternatieve energiebronnen, zoals waterstof en elektriciteit. Duurzame kerosine is daarmee de oplossing om de CO2-uitstoot in de luchtvaart drastisch te verminderen. Deze vliegtuigbrandstof is een zogenoemde ‘drop-in’ brandstof, wat betekent dat het gemengd kan worden met fossiele kerosine. Er zijn geen verdere aanpassingen in de infrastructuur, motoren of aan apparatuur vereist.

Synthetische duurzame kerosine

Voor de productie van duurzame kerosine bestaan verschillende technologieën. Eén van die technologieën is de synthetische route. De grondstof voor deze ‘e-fuel’ is CO2 dat wordt afgevangen vanuit de industrie of direct uit de lucht. De CO2 wordt samen met groene waterstof via een chemisch proces omgezet naar synthetisch kerosine. Synthetische duurzame kerosine voorkomt controverse als landgebruik en ontbossing, is schaalbaar en wordt gezien als een belangrijke component om de luchtvaart te verduurzamen.

Start-up

Synkero is een projectontwikkeling start-up. In samenwerking met de partners Port of Amsterdam, Royal Schiphol Group, SkyNRG en KLM zal Synkero zich gaan toeleggen op de realisatie van deze commerciële synthetische duurzame kerosine fabriek in de Amsterdamse haven. Het project zal aansluiting zoeken met duurzame initiatieven in het Noordzeekanaalgebied, zoals het H2ermes project.

Joost Brinkman, Managing Director Synkero: “Om de wereld leefbaar te houden is het belangrijk dat ook de luchtvaart verduurzaamt. Het is echter ook een van de meest uitdagende sectoren om emissievrij te maken. Samenwerking, technische innovatie en Europees beleid zijn hiervoor cruciaal. We zijn dan ook verheugd dat we Synkero hebben opgericht en in nauwe samenwerking met verschillende partners de volgende stappen gaan zetten richting de bouw van een fabriek voor de productie van synthetische luchtvaartbrandstof.”

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Het verduurzamen van de luchtvaart is heel belangrijk voor de regio en voor Nederland. Een fabriek in onze haven die duurzame kerosine op een circulaire manier produceert past naadloos bij onze strategie om voorloper te zijn in de energietransitie. Dit is een geweldig initiatief en wij zijn dan ook trots om onderdeel te zijn van deze grote transitie.”

Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group: “Via luchtvaart zijn mensen, bedrijven en landen wereldwijd met elkaar verbonden. Om dat genoegen door te geven aan volgende generaties, moeten we van de CO2-uitstoot af. Het doel dat wij najagen is een uitstootvrije luchtvaart in 2050. Om dat doel te bereiken, is de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstof essentieel. Met de oprichting van Synkero zetten we de volgende stap.”

Jurriaan de Jonge, Director Fuel, KLM Royal Dutch Airlines: “Als gebruiker van sustainable aviation fuel (SAF) juicht KLM initiatieven die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van synthetische kerosine toe. In 2019 kwam KLM met Fly Responsibly waarmee we ons committeren aan het creëren van een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. De hoeksteen van onze aanpak is het opschalen van SAF en het gebruik ervan. Er zijn nog veel uitdagingen op het gebied van synthetische kerosine, waaronder de technologie, de beschikbaarheid van groene stroom en het verkrijgen van CO2 uit de lucht. Daarom werken we al enige tijd samen met Synkero om mee te helpen met onderzoek en ontwikkelingen te versnellen.”

Port of Amsterdam verwelkomt nieuwe containerlijndienst met Ierland

Samskip heeft vandaag bekend gemaakt dat het bedrijf per 25 januari zal starten met een nieuwe containerlijndienst, waarmee de TMA Logistics terminal in de haven van Amsterdam wordt verbonden met de Ierse haven van Dublin.

De lijndienst start op vaste dagen, met vertrek uit Amsterdam op maandag, aankomst in Dublin op woensdag en terugkeer naar Amsterdam in het weekend. Deze uitbreiding van het Samskip netwerk is de meest recente van een reeks nieuwe verbindingen via Amsterdam, waaronder een directe railservice tussen Amsterdam – Duisburg en de toevoeging van de Schotse haven van Grangemouth aan de verbindingen met het Verenigd Koninkrijk afgelopen zomer/najaar. Het is wederom een bevestiging van de competitieve positie van de haven van Amsterdam in de short sea en intermodale markten.

De lijndienst wordt gelanceerd in een periode waarin directe verbindingen tussen Ierland en de EU-markten van vitaal belang zijn, gezien via het VK vervoerde vracht met uitdagingen te maken kan krijgen. Volgens Thijs Goumans, Head of Ireland Trade Samskip, komt de lancering van deze dienst op een moment dat importeurs en exporteurs, actief in handel tussen Ierland en continentaal Europa, naar hun opties kijken nu de consequenties van Brexit op supply chain management duidelijk worden. “De Ierse – Noord-continentale vrachtmarkt zit in een dynamische fase en fixed day containerdiensten naar en van Amsterdam geven de zekerheid waarop supply chain managers hun bedrijfsgroei kunnen baseren”, aldus Goumans. Afhankelijk van de vraag zal Samskip overwegen om ook andere havens in Ierland direct met Amsterdam te verbinden.

Michael van Toledo, Algemeen Directeur TMA Amsterdam, juicht de nieuwste ontwikkeling ook toe. “Deze nieuwe dienst lijkt op maat gemaakt voor onze ambities om te groeien als een hub voor short sea container business in Amsterdam. Het is de volgende stap in onze relatie met Samskip, gericht op de grotere, post-Brexit, vraag van verladers naar directe container lijndiensten tussen Ierland en het noordelijk continent, waarbij TMA’s cross-docking diensten ook aantrekkelijk zijn voor trailer operators in de meer zuidelijke markten.” Richard Archer, Regional Director Samskip Multimodal, bevestigt de aantrekkingskracht van de haven: “Amsterdam is een hoogwaardige haven met directe verbindingen naar het achterland en het hele Samskip Ierland team is verheugd met deze nieuwe focus op pan-Europees transport.”

Voor Port of Amsterdam is de container lijndienst een welkome toevoeging aan het short sea en intermodale netwerk. De strategische focus ligt op het inzetten van de geografische ligging, achterlandverbindingen, competitieve voordelen en sterke commerciële spelers voor voortdurend succes in de short sea markt. Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Wij zijn erg blij met deze uitbreiding van het short sea netwerk in de haven van Amsterdam. Het onderstreept de kracht van de diensten die TMA Logistics en Samskip bieden en de strategische positie van onze haven. Ierland is een cruciale markt en in deze snel veranderende tijden biedt een directe verbinding als deze geweldige mogelijkheden. Als Port of Amsterdam zullen wij blijven werken met TMA, Samskip en onze internationale partners om van deze dienst een succes te maken.”

Flinke daling overslag in 2020 door energietransitie en corona      

Persbericht
15-01-2021
In de Amsterdamse haven is in 2020 voor het eerst sinds lange tijd sprake van een daling in de overslag. Was er in 2019 nog sprake van een recordoverslag van 86,9 miljoen ton, in 2020 komt de teller voor de Amsterdamse haven uit op 74,3 miljoen ton, een daling van 14 procent.
Overslag Amsterdamse haven 2020
Foto: Machiel Kraaij

Niet enkel de coronacrisis leidde tot de overslagdaling, maar vooral de energietransitie zorgde in 2020 voor een belangrijke afname van de overslag in kolen. De andere havens in het Noordzeekanaal-gebied ondervonden voornamelijk de gevolgen van de coronacrisis. De totale overslag in 2020 voor de Noordzeekanaal-havens (Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad en Amsterdam) kwam uit op circa 91 miljoen ton tegen 105 miljoen ton in 2019.

In IJmuiden daalde de overslag met vier procent tot 16 miljoen ton. Beverwijk zag ook de overslag dalen, te weten van 648.000 ton tot rond de 472.000 ton. Zaanstad kende een lichte stijging naar 194.000 ton tegen 180.000 ton in 2019. Dit blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt. De definitieve overslagcijfers volgen later dit jaar.

Energietransitie impact op kolenoverslag

De ingezette energietransitie had in het voorbije coronajaar een grote weerslag op de overslag van kolen. In 2020 daalde deze in de Amsterdamse haven met 52% tot 7,5 miljoen ton. In 2019 bedroeg de overslag van kolen nog 15,6 miljoen ton. Directe oorzaken van deze forse daling waren de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019, het feit dat er meer duurzame energiebronnen voor handen waren en dat de gasprijs vorig jaar laag was, waardoor kolen verhoudingsgewijs duurder waren. 

Corona-impact  

Vanaf half maart stokte de mobiliteit. Hierdoor was er wereldwijd minder vraag naar transportbrandstoffen. De overslag van liquid bulk (grotendeels geraffineerde olieproducten zoals benzine en diesel) daalde in 2020 met 7% tot 46,6 miljoen ton tegen 50 miljoen ton in 2019. Verder daalde ook de general cargo in 2020. Containerlading daalde met 13% ten opzichte van 2019 en ook Ro-Ro kende een daling met 23% in vergelijking met het jaar daarvoor.  

In 2020 heeft Amsterdam geen zeecruiseschepen ontvangen (2019: 117 zeecruiseschepen). In de zomermaanden heeft de Amsterdamse haven nog wel een aantal riviercruiseschepen ontvangen. Dit waren er 195 in de afgelopen zomermaanden toen de maatregelen tijdelijk versoepeld waren, tegen 2.282 in 2019.  

Uitgiftes en een stijger 

In 2020 is circa 20 ha grond uitgegeven aan onder meer Vollers (4,8 ha) en Logistics Amsterdam Harbor (4,2 ha) en is er een kavel van 2 ha op HoogTij gekocht. Ook is de uitgifte aan Amsterdam Logistic Cityhub voltooid. Daarnaast is bij Renewi Organics in samenwerking met Nordsol en Shell de bouw van de eerste bio-LNG fabriek in Nederland van start gegaan. De ladingstroom in bouwproducten steeg tot bijna 8 miljoen ton.

Vooruitzichten  

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘De haven en haar klanten zijn hard geraakt door corona en tegelijkertijd zien wij dat de energietransitie zichtbaar wordt door de forse afname van de kolenoverslag. Ik ben trots hoe de haven en de bedrijven zijn blijven doorwerken en daarmee hebben bewezen hoe vitaal en cruciaal de haven is. Kernactiviteiten zijn in 2020 doorgegaan, er werd energie opgewekt, er werd afval verwerkt, er werd water gezuiverd, bouwgrondstoffen werden geleverd en de regio werd door in de haven gevestigde distributiecentra voorzien van bestellingen die online werden gedaan. Met het zicht op een vaccin hoop ik op herstel in de loop van 2021. Hoewel de ontwikkelingen in de overslag door corona op dit moment lastig zijn te voorspellen, zijn wij 1 januari begonnen met onze nieuwe 4-jarige strategie. Die staat in het teken van het versnellen van de energietransitie door te investeren in energie-infrastructuur en digitalisering om een toekomstbestendige haven te zijn. Wij zetten onverminderd in op verduurzaming en tegelijkertijd versterken wij onze rol van Europese Zeehaven. Met 7 miljard aan toegevoegde waarde en circa 70.000 banen dragen de NZK- havens bij aan de werkgelegenheid van de regio en welvaart van Nederland.’ 

Brexit is een feit

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie 4,5 jaar na het referendum officieel verlaten.

Vanaf 1 januari 2021 begint ieder transport van en naar het Verenigd Koninkrijk met douaneformaliteiten. Géén douanedocument betekent in het nieuwe jaar géén vervoer. Alleen lading waarvoor vooraf digitaal via Portbase een douanedocument is voorgemeld, kan de ferry- of shortsea-terminal op en af. Het overgrote deel van de logistieke keten heeft zich hier goed op voorbereid.

Zijn er nog vragen? Alle informatie over de Brexit en de douaneformaliteiten in het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk vind je op Get Ready for Brexit.