Visie 2030

Port of Amsterdam heeft samen met belangrijke stakeholders een visie op de ontwikkeling van de haven voor de periode tot 2030 geformuleerd. Deze is in juni 2015 vastgesteld door onze aandeelhouder, de gemeente Amsterdam. 

 

 

De hoofdlijnen van de Visie 2030 zijn samengevat in een korte animatie:

Visie 2030 download

De visie in het kort

De Amsterdamse havenregio heeft potentie. Dat komt door de strategische ligging aan Noordzee en Rijn, wat de haven tot een logistiek knooppunt van wereldformaat maakt. Maar zeker ook door de link met de metropoolregio Amsterdam. Dat biedt specifieke kansen voor de toekomst. Kansen op nieuwe niches, interessante banen en duurzame groei. 

Het havenbedrijf wil deze kansen ten volle benutten door de krachten te bundelen van de drie sterke kernen van de metropoolregio Amsterdam: de internationale logistieke functie (international hub), de hoogwaardige regionale industrie (industrial hotspot) en het veelzijdige dienstencentrum van Amsterdam (metropolitan center).  
 
Download nu de complete Visie 2030

Visie 2030 in beeld

In 2030 is de Amsterdamse havenregio meer dan een overslagpunt. Het is een dynamische internationale metropoolhaven, die zich kenmerkt door kruisbestuiving tussen haven, industrie en circulaire economie van stad en regio, tussen wereldwijde ladingstromen, regionale recycling, lokale energieproductie en maakindustrie, tussen logistiek en zakelijk-financiële dienstverlening. De verwevenheid tussen stromen en sectoren maakt het mogelijk snel kennis en kunde te mobiliseren om te innoveren, en zorgt voor synergie en vernieuwing.

Zes kernclusters

De haven van 2030 kent zes kernclusters: Energy, General Cargo & Logistics, Cruise, Agribulk Minerals & Recycling, en Maritime Services & Real Estate. Deze zijn nu al aanwezig, maar we gaan ze verder versterken en vernieuwen en ze onderling verbinden, zodat ze nog meer waarde opleveren. Deze clusters vormen de basis van waaruit we ook nieuwe markten en activiteiten ontwikkelen.

Haveninnovatie

Op de kruispunten van de kernclusters, de dienstensector en de industrie, ontstaan kansen voor nieuwe niches en innovatie. We richten ons op de energietransitie, duurzame ‘biobased’ activiteiten en de circulaire economie, waarbij het gaat om het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval en reststromen. Andere aandachtsgebieden voor innovatie zijn veiligheid & toezicht, en logistiek. De haven wordt proeftuin voor nieuwe concepten en technologiëen.

Biobased en circulaire economie

Drie rollen

Marktmeester

Versterken van de kernclusters, door klanten te faciliteren en het fundament van de haven (ruimte, bereikbaarheid, veiligheid, efficiëntie, vestigingsklimaat) op topniveau te brengen.

Matchmaker

Verbinden van mensen, organisaties, ideeën, stromen, processen en sectoren, om te zorgen voor synergie en vernieuwing.

Cocreator

Verwezenlijken van havenversterkende innovaties door als partner mee te ontwikkelen, te participeren en investeren.

Waarde creatie

Uit het samenspel tussen de drie kernen, de zes clusters en de drie rollen ontstaat kwaliteit, innovatie en waarde. Niet alleen op vertrouwde maar ook op nieuwe terreinen. Daarom is onze missie grensverleggend waarde creëren. Om dat te bereiken is samenwerking essentieel: Port of Amsterdam, Port of partnerships.

Participatief proces

Het proces van totstandkoming van de Visie 2030 ging maart 2013 van start. We hebben onze klanten en stakeholders op verschillende manieren betrokken, via interviews, ronde tafelgesprekken en werkateliers. We hebben het proces geheel ingericht op dialoog en participatie, omdat ons er veel aan gelegen was de visie in samenspraak met onze omgeving te formuleren.

Klanten en stakeholders die we in het proces hebben betrokken: klanten, (haven)bedrijfsleven regio, nautische dienstverleners, samenwerkingspartners, andere havenbedrijven, ondernemersverenigingen, netwerken (AEB, ALB, Amports, Topteam Energie, Ayop etc), bewonersverenigingen, NGO’s,  overheden (Rijk, provincie, gemeenten NZKG), overheidsinstellingen, kennisinstellingen en studenten.

Van visie naar strategie

Op basis van de visie hebben we na 2015 een korte termijn strategie geformuleerd, voor de periode 2017-2021. Hierin zijn concrete stappen gepland die de eerste contouren van de haven van 2030 zichtbaar en tastbaar maken.

Alle informatie over de Strategie 2021 is hier te vinden.