mus in het riet

Natura 2000 & Stikstof

Wil je een vergunning aanvragen in de regio Westpoort of Hoogtij, dan moet je rekening houden met de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Natura 2000-gebieden.
 
De Provincie Noord-Holland is bevoegd gezag voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord handelt de aanvragen in opdracht van de Provincie af. Op deze pagina alvast een aantal aspecten waar je rekening mee moet houden.

 

​​​​​​​Handige websites

Op de website van Provincie Noord-Holland vind je uitgebreide informatie over stikstof.

Heb je vragen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS, Natura 2000 of wil je contact met de helpdesk stikstof en Natura 2000 ga dan naar de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Wet Wet natuurbescherming - OD NHN. Voor meer algemene vragen kun je ook terecht op de site van BIJ12. Stikstof en Natura 2000 - BIJ12 Stikstof en Natura 2000 - BIJ12

Vergunningplicht en stikstofdepositie

In bepaalde gevallen heb je een vergunningplicht. Die hangt af van het effect van je project. Een project is de hele inrichting van het bedrijf, inclusief de aantrekkende werking van verkeer. Als het projecteffect bestaat uit een stikstofdepositie van meer dan 0,0049 mol per hectare per jaar in minstens één Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof, is in de meeste gevallen een vergunning verplicht.

Specifieke aspecten rondom stikstof in de haven

 1. Stikstofbank

Er komt een Stikstofbank. Deze is speciaal ingesteld voor projecten uit de energietransitie, circulaire economie en verduurzaming industrie. Als er een Wnb-vergunning nodig is voor projecten met stikstofeffecten bij bedrijven met deze activiteiten, dan is het onder voorwaarden mogelijk om stikstofdepositie uit de Stikstofbank aan te vragen.

In juli 2021 is deze ingesteld, maar deze is nog niet in gebruik. Zodra deze in gebruik is, zullen de voorwaarden gelden uit het instellingsbesluit. Document NoordHolland - Instellingsbesluit doelbank ECeVI.docx - iBabs RIS (bestuurlijke informatie.nl)

Verder kunnen bedrijven mogelijk putten uit de Microdepositiebank (eventueel na intern of extern salderen) als er een depositie is van minder dan 0,05 mol/ha/jr. Hierin zit nog geen stikstofruimte die relevant kan zijn voor activiteiten in Noord-Holland.

Doel4

 2. Referentiejaar is meestal 2004

Heeft jouw bedrijf geen Wnb-vergunning, maar was er een geldig toestemmingsbesluit in het kader van de milieuwetgeving in 2004? Dan kan het zijn dat er geen vergunning nodig is. . Het bedrijf met de activiteiten moet dan gerealiseerd en vergund zijn op het moment dat de Natura 2000-gebieden waarop jouw bedrijf effect heeft, aangewezen werden. Rondom de haven zijn de meeste Natura 2000 gebieden in 2004 aangewezen. Onderzoek daarom welke toestemming er op de datum van het aanwijzingsbesluit gold, of andere zaken die wijzen op de bedrijfsactiviteiten uit die tijd. Let op: is er na de referentiedatum een vergunning afgegeven voor minder stikstofdepositie? Dan is dat de referentiesituatie.

Op de website van BIJ12 vind je een overzichtelijk stappenplan om de referentiesituatie vast te stellen. De data van de aanwijzingen van Natura 2000-gebieden vind je in de tabel hieronder (Overzichtslijst referentiedata Natura 2000-gebieden PNH).

doel 5

3. Zeevaart is reeds vergund

Heb je een bedrijf dat schepen laadt of lost aan de kade? In Westpoort en Hoogtij is sprake van een uitzonderlijke situatie. In Westpoort en Hoogtij is de stiksfofdepositie van scheepvaartverkeer dat de Sluis van IJmuiden passeert al meegenomen in de vergunning bij de vaststelling van het plan Zeetoegang IJmond. De minister van Economische Zaken heeft deze vergunning op 9 december 2015 verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het bevoegd gezag beoordeelt of er voor de binnenvaart ook een aangetoonde relatie is met de Sluis.

Dat betekent dat je geen vergunning hoeft aan te vragen voor de effecten als gevolg van scheepvaart behorende bij een inrichting die een relatie met de sluis hebben.

Intern en extern salderen

 Port of Amsterdam wil actief bedrijven helpen bij het direct extern salderen (met of zonder tussenkomst van een stikstofbank) tussen bedrijven. Hiervoor willen we in kaart brengen welke bedrijven stikstofruimte nodig hebben en welke bedrijven over hebben, nu of in de toekomst. Hoe meer bedrijven zich aanmelden hoe beter we kunnen matchen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld stikstofruimte overhouden wanneer het bedrijfsproces wordt aangepast, een bedrijf een bepaalde activiteit beëindigt of wanneer er BBT+ maatregelen worden genomen. Ruimte die vrijkomt door alleen BBT maatregelen kan niet worden ingezet voor extern salderen. Bekijk de regels op de website van Bij12 die gelden in Noord-Holland voor het intern en extern salderen. Wil je innovaties doorvoeren waardoor stikstofruimte wordt bespaard, bekijk dan ook eens de subsidieregelingen van de provincie Noord-Holland die zijn ingesteld voor zeehavens en industrie. Hieronder de links naar deze regelingen: Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020, subsidie - Provincie Noord-Holland Gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland, subsidie - Provincie Noord-Holland.

Wil je meer weten? Neem contact op met onze expert.

Marit Hooijboer

Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu

Disclaimer

Port of Amsterdam is geen bevoegd gezag; er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande tekst. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is vergunningverlener, in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het beleid en de wet- en regelgeving kan mogelijk sneller veranderen dan de tekst op deze website.