mus in het riet

Natura 2000 & Stikstof

Wil je een vergunning aanvragen in de regio Westpoort of Hoogtij, dan moet je rekening houden met de Wet Natuurbescherming (Wnb) en de Natura 2000-gebieden. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt voor dit gebied.

 

Nieuwsberichten

Vergunningplicht en stikstofdepositie

 

In bepaalde gevallen heb je een vergunningplicht. Die hangt af van het effect van het project. Een project is de hele inrichting van het bedrijf, inclusief de aantrekkende werking op verkeer. Als het effect bestaat uit een stikstofdepositie van meer dan 0,0049 mol per hectare per jaar in minstens één Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof, is een vergunning verplicht.
In Westpoort en HoogTij is scheepvaart al vergund. Informatie hierover staat onder het kopje ‘scheepvaart is reeds vergund’.

Het effect van jouw project hangt er ook van af of er al een Wnb-vergunning aanwezig is of dat er al een referentiesituatie is. Dit betekent dat jouw bedrijf of in sommige gevallen de voorganger, er al was toen de Natura 2000 gebied waarop het effect heeft, werden aangewezen. Zie meer informatie onder het kopje ‘referentiejaar is meestal 2004’. Er zijn meer specifieke aspecten die gelden als je activiteiten ontwikkelt in Westpoort of HoogTij. Hieronder staan al deze aspecten opgesomd:

Specifieke aspecten rondom stikstof in de haven

 

1. Er is een doelenbank energietransitie, circulaire economie of verduurzaming industrie

Als er een Wnb-vergunning nodig is voor stikstof, dan is het mogelijk om stikstofdepositie uit de stikstofbank te gebruiken. Veel bedrijven kunnen putten uit de microdepositiebank (eventueel na intern of extern salderen) als er een depositie is van minder dan 0,05 mol/ha/jr. Deze bank is op 6 juli 2021 ingesteld en zal begin 2022 gebruikt kunnen worden. Als er meer depositie nodig is, dan kunnen bedrijven in Westpoort en HoogTij gebruik maken van de doelenbank ECeVi. Zie ook het nieuwsbericht.

 

2. Referentiejaar is meestal 2004

Heeft jouw bedrijf geen Wnb-vergunning, maar bestond het bedrijf al wel in 2004 of eerder? Dan zijn er bestaande stikstofdepositierechten opgebouwd. De voorwaarde voor bestaande rechten is dat het bedrijf er was en vergund was op het moment dat de Natura 2000-gebieden waarop jouw bedrijf effect heeft, aangewezen werden. Onderzoek daarom welke toestemming er op de datum van het aanwijzingsbesluit gold, of andere aanwijzingen die wijzen op de bedrijfsactiviteiten uit die tijd. Het gaat om de bedrijfsactiviteiten die op dat moment daadwerkelijk plaatsvonden, of gerealiseerd waren, niet om welke vergund waren. Dit geeft aan of er bestaande rechten zijn, waarmee je intern of extern mag salderen.

Maar let op: is er na de referentiedatum een vergunning afgegeven voor minder stikstofdepositie? Dan is dat de referentiesituatie. Ten opzichte van die situatie ga je uit van de depositie. Op de website van BIJ12 vind je een overzichtelijk stappenplan om dereferentiesituatie vast te stellen. De data van de aanwijzingen van Natura 2000-gebieden vind je in de tabel hieronder.

Overzichtslijst referentiedata Natura 2000-gebieden PNH

In de tabel hierboven staat per Natura 2000 gebied wanneer het is aangewezen. In sommige gevallen staan in de tabel twee data bij één gebied. De oudste datum geldt steeds als referentiedatum. De Natura 2000 gebieden die alleen voor de Habitatrichtlijn zijn aangewezen, zijn in of na 2004 aangewezen. De Natura 2000 gebieden die voor de Vogelrichtlijn zijn aangewezen in of na 1994. Deze richtlijnen hebben verschillende doelen.

 

3. Scheepvaart is reeds vergund

Heb je een bedrijf dat schepen laadt of lost aan de kade? In Westpoort en Hoogtij is sprake van een uitzonderlijke situatie.

In Westpoort en Hoogtij is al een vergunning afgegeven voor stikstofdepositie ten gevolge van het scheepvaartverkeer. Dat is gebeurd bij de uitbreiding van de Zeetoegang IJmond. De minister van Economische Zaken heeft deze vergunning op 9 december 2015 verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De vergunning geldt voor:

  • Het scheepvaartverkeer van dat moment
  • De toekomstige groei van de zee- en binnenvaart
  • Het hele Noordzeekanaalgebied en alle havenbekkens
  • Het aanmeren, stilliggen, wegvaren en manoeuvreren van schepen

Ook stikstofdepositie is hierin meegenomen. Voor de effecten van scheepvaartverkeer in dit gebied is dus al een vergunning.

Dat betekent dat je geen vergunning hoeft aan te vragen voor de effecten als gevolg van scheepvaart behorende bij een inrichting.
Je kunt bij de aanvraag daarom verwijzen naar de Nbw-vergunning voor de verbreding van de Zeetoegang IJmond. Daarin staat een verwijzing naar een passende beoordeling. Het gaat dan om de passende beoordeling die ook is gebruikt bij de PIP MER Zeetoegang IJmond. De gebruikte emissies voor stikstofdepositie zijn dezelfde als die in het onderzoek naar luchtkwaliteit.

 

4. Ecologische toets is reeds gedaan

Als er in de bouwfase net iets meer dan 0,0049 mol/ha/jaar aan depositie plaatsvindt, dan kan je gebruik maken van een ecologische toets. Als er uit deze toets komt, dat er geen significante effecten te verwachten zijn, kan het project alsnog doorgang vinden. In opdracht van Port of Amsterdam heeft Arcadis een basisdocument gemaakt. Daar staan alle natuurwaarden in de nabije omgeving in. Dit kan je als basis gebruiken voor een passende beoordeling van het bedrijf. Alle informatie is te vinden in het ecologisch rapport.

 

Intern en extern salderen

 

Port of Amsterdam wil actief bedrijven helpen bij het direct extern salderen (met of zonder tussenkomst van een stikstofbank) tussen bedrijven. Hiervoor willen we in kaart brengen welke bedrijven stikstofruimte nodig hebben en welke bedrijven over hebben, nu of in de toekomst. Hoe meer bedrijven zich aanmelden hoe beter we kunnen matchen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld stikstofruimte overhouden wanneer het bedrijfsproces wordt aangepast, een bedrijf een bepaalde activiteit beëindigt of wanneer er BBT+ maatregelen worden genomen. BBT maatregelen kunnen niet worden ingezet voor extern salderen. Bekijk de regels op de website van Bij12 die gelden in Noord-Holland voor het intern en extern salderen. Wil je innovaties doorvoeren waardoor stikstofruimte wordt bespaard, bekijk dan ook eens deze subsidieregelingen van de provincie Noord-Holland die zijn ingesteld voor zeehavens en industrie. Hieronder de links naar deze regelingen:
Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020, subsidie - Provincie Noord-Holland
Gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland, subsidie - Provincie Noord-Holland

Wil je meer weten? Neem contact op met onze expert.

Marit Hooijboer
Marit Hooijboer

Projectleider Ruimte en Milieu

+31 6 512 33 230
marit.hooijboer@portofamsterdam.com