Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2020

Period: 
dinsdag, 11 februari, 2020 - 10:28 tot maandag, 17 augustus, 2020 - 09:00
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB),

maakt het volgende bekend:

De Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied heeft het volgende verkeersbesluit genomen:

Gelet op:
Artikelen 3, 5 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet;
Artikel 13 Besluit administratieve bepalingen scheepvaart;
Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement;
Mandaatbesluit DG RWS/Min I&M d.d. 19/3/2013, Stbl. 11 april 2013, nr.9184;
Mandaatbesluit College B&W Amsterdam 3/12/2019 Gemeenteblad 2020, 7080
 

Overwegingen:
Vanaf woensdag 12 augustus 2020 07.00 uur tot en met zondag 16 augustus 2020 20.00 uur vindt het evenement Sail 2020 plaats. Een dergelijk groot evenement maakt het noodzakelijk om ter bevordering van het vlotte en veilige verloop van het scheepvaartverkeer voor de duur van het evenement een aantal verkeersmaatregelen te nemen. Onder meer zullen tijdelijk stremmingen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn. Deze stremmingen zullen tot het minimum worden beperkt. Voorafgaand en volgend op deze periode vinden er werkzaamheden plaats die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer.

 

Artikel I

Verkeersmaatregelen

1.1 Alle in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen gelden van woensdag 12 augustus 2020, 07.00 uur tot en met zondag 16 augustus 2020, 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

1.2 Vanaf 12 augustus 2020 19:00 tot 16 augustus 12:00 mag de beroepsvaart komende van- of op weg   naar één van de zijkanalen of havenbekkens van het afgesloten IJ of het Noordzeekanaal, buiten de in artikel II genoemde stremmingen, het afgesloten IJ uitsluitend passeren na afstemming met de verkeersdienst van het betreffende blokgebied. Bij grote drukte op het Afgesloten IJ zal dit uitsluitend onder begeleiding van overheidsvaartuigen plaats vinden. Bijzondere transporten en duwbakcombinaties met meer dan 1 bak kunnen uitsluitend tussen 01:00 en 09:00 passeren.

1.3 Gedurende het evenement Sail 2020 zijn de volgende ligplaatsen en havenbekkens in het havenwater van Amsterdam niet toegankelijk voor de reguliere scheepvaart.

1.4 Op woensdag 12 augustus 2020 van 09.00 uur tot 17.00 uur geldt op het Afgesloten IJ en het Noordzeekanaal een maximale vaarsnelheid van 12 km per uur. Ter plaatse van de Sail- In parade als onderdeel van het evenement Sail  geldt een maximale  vaarsnelheid van 6 kilometer per uur.

1.5 Van woensdag 12 augustus 2020, 17.00 uur tot en met zondag 16 augustus 2020, 17.00 uur geldt op het Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ, tussen de inkassing Coentunnel en het Stenen Hoofd een maximale vaarsnelheid van 12 kilometer per uur. Op het Afgesloten IJ, vanaf het Stenen Hoofd tot de invaart Amsterdam- Rijnkanaal inclusief de IJ-haven geldt dan een maximale vaarsnelheid van 6 kilometer per uur.

1.6  Op zondag 16 augustus 2020 van 14.00 uur tot 19.00 uur geldt op het Noordzeekanaal een maximale vaarsnelheid van 12 km per uur.

1.7  In het gebied en in de periode genoemd in artikel 1.4 van dit besluit is het verboden om een schip door middel van zeilen voort te bewegen.

1.8 In de gebieden en in de periode genoemd in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van dit besluit is het verboden om met een schip onder de verkeerde wal te varen.

1.9 In de gebieden en in de periode genoemd in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van dit besluit is het verboden om te varen met schepen die door spierkracht worden  voortbewogen, zoals waterfietsen, roeiboten, kano’s, en surf- en supplanken, met uitzondering wanneer dit valt onder de evenementenvergunning van Sail.

1.10  In de gebieden en in de periode genoemd in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van dit besluit is het verboden om te varen met jetski’s, waterscooters et cetera, met uitzondering van gebruik door betrokken overheidsdiensten.

1.11 In de gebieden en in de periode genoemd in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van dit besluit is het verboden om te varen met  vaartuigen die, gelet op onder andere vrijboord en stabiliteit, volgens het oordeel van de bevoegde autoriteit niet geschikt zijn voor deze wateren.

1.12 In de gebieden en in de periode genoemd in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 van dit besluit is het verboden te ankeren of moedwillig stil te liggen, behoudens met toestemming van de directeur CNB (zie artikel 3.3.) . Dit geld niet voor schepen die wachten om aan te sluiten in de parade en dit vanuit veiligheidsoogpunt  noodzakelijk achten en buiten de vaarweg doen.

1.13 Evenementengebied
De IJhaven, het water ten noorden van de Surinamekade  tot aan de hoofdbetonning vaargeul en het water ten zuiden van het NDSM  is aangewezen als evenementengebied. ( zie bijlage 1 ). Het gebied is tijdens de op de bijlage genoemde periode niet of slechts onder voorwaarden voor het scheepvaartverkeer toegankelijk. Voor verdere informatie zie de website van Sail 2020.

1.14 In de IJ-haven is de scheepvaart verplicht de vaarrichting te volgen die door de daarvoor bestemde tekens als bedoeld in artikel 6.12 BPR zijn aangegeven.

1.15 Bij de tijdelijk verwijderde Jan Schaeferbrug in de IJ-haven is men verplicht de doorvaartopeningen te gebruiken die zijn voorzien van de verkeerstekens die in artikel II van dit besluit zijn genoemd.

1.16 In het oostelijk havengebied in Amsterdam is vanaf 12 augustus 2020 14:00 een keerpunt gelegen op de Franse boei ter hoogte van het Azartplein. Schepen die in oostelijke richting varen en niet door varen richting het Amsterdam- Rijnkanaal dienen na het ronden van dit keerpunt de vaarweg over te steken om vervolgens west te gaan varen.

1.17 Van 12 augustus 2020 14:00 tot 16 augustus 16:00 is het niet toegestaan om in de periode tussen 10:00 en 23:00 tussen het Centraal station en het keerpunt ter hoogte van de Sumatrakade te keren of de vaarweg over te steken. Schepen die in oostelijke richting varen en schepen die uit de IJhaven komen dienen stuurboord wal te houden en bij het keerpunt de vaarweg over te steken om vervolgens west te gaan varen. Schepen die in westelijke richting varen en die willen oversteken kunnen dit ter hoogte van het Centraal Station doen (zie kaart bijlage 3)


Artikel II
Stremmingen op het Afgesloten IJ en het Noordzeekanaal

Afweging
Ter bevordering van de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart worden de volgende stremmingen ingesteld gedurende de daarbij vermelde periodes.
De stremmingsperioden kunnen, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, voor een langere of kortere duur worden vastgesteld.

2.1 Woensdag 12 augustus 2020 van 07:00 uur tot 14.00 uur: stremming van het Sluizencomplex te IJmuiden voor alle schepen die niet deel uitmaken van de Sail-In parade als onderdeel van het evenement Sail.

2.2 Woensdag 12 augustus 2020 van 08:00 uur tot 18.00 uur: stremming van het Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ.

2.3 Een uitzondering op 2.2  geldt voor beroepsvaart komende van- of op weg naar één van de zijkanalen of havenbekkens van het afgesloten IJ of het Noordzeekanaal. Deze beroepsvaart kan na afstemming met de verkeersdienst van Havenbedrijf Amsterdam toestemming krijgen voor vaarbewegingen die uitsluitend en volledig oost van de kop van de parade of die uitsluitend en volledig west van de staart van de parade plaats vinden. Verkeersaanwijzingen van de verkeersdienst dienen strikt opgevolgd te worden.

2.4  Een uitzondering op 2.2 geldt voor schepen met een maximale lengte van 85 meter over alles die meevaren met de Sail-In parade als onderdeel van het evenement Sail, mits zij zich aan de volgende (vaar)regels houden:

  • Tijdens de in 2.2 genoemde stremming is tussen 10:00 en 14:00 een verplichte vaarrichting van kracht van west naar  oost. In het oostelijk havengebied in Amsterdam is na 14:00 een keerpunt gelegen op de Franse boei ter hoogte van het Azartplein.  Schepen die in oostelijke richting varen en niet doorvaren richting het Amsterdam-Rijnkanaal dienen na het ronden van dit keerpunt de vaarweg over te steken om vervolgens in westelijke richting te gaan varen en stuurboord wal te houden om op deze wijze langs de parade te varen. Het is niet toegestaan om van deze vaarrichting af te wijken.
  • Schepen dienen zich aan de snelheidslimiet te houden van 6 km/uur.
    Het kan zijn dat de parade iets sneller of langzamer vaart. Schepen dienen zich aan de gemeenschappelijke snelheid te houden en andere schepen niet op te lopen of voorbij te varen.

2.5 Van woensdag 12 augustus 2020 tot en met zaterdag 15 augustus 2020 is er in verband met een dagsluiting geen  doorvaart op het Afgesloten IJ  tussen  21.00 uur en  00:00 uur. Voor beroepsvaart komende van- of op weg naar één van de zijkanalen of havenbekkens van het afgesloten IJ of het Noordzeekanaal geldt er gedurende deze periode een stremming tussen de monding van het  Amsterdam- Rijnkanaal en de oostkop van de monding van de Mercuriushaven.

2.6 Zondag 16 augustus 2020 van 12:00 uur tot 19.00 uur: stremming van het Afgesloten IJ en het Noordzeekanaal.

2.7 Een uitzondering op 2.6 geld voor beroepsvaart komende van- of op weg naar één van de zijkanalen of havenbekkens van het afgesloten IJ of het Noordzeekanaal. Deze beroepsvaart kan na expliciete afstemming met de verkeersdienst van haven Amsterdam toestemming krijgen voor vaarbewegingen die uitsluitend en volledig west van de kop van de parade of die uitsluitend en volledig oost van de staart van de parade plaats vinden. Verkeersaanwijzingen van de verkeersdienst dienen strikt opgevolgd te worden

2.8 Uitzondering voor schepen met een maximale lengte van 85 meter over alles die meevaren met de Sail-Out parade als onderdeel van het evenement Sail, mits zij zich aan de volgende (vaar)regels houden:

  • Schepen dienen zich aan de snelheidslimiet te houden van 12 km/uur.
    Het kan zijn dat de parade iets sneller of langzamer vaart. U dient zich aan de gemeenschappelijke snelheid te houden en andere schepen niet op te lopen of voorbij te varen.
  • Schepen die willen keren dienen dit te doen op een wijze die geen hinder aan de parade of het overige scheepvaart verkeer oplevert en dienen uitsluitend onder stuurboord wal richting oost te gaan varen

2.9 Zondag 16 augustus 2020 van 14:00 uur tot 20.00 uur: stremming van het Sluizencomplex te IJmuiden voor alle schepen die niet deel uitmaken van de Sail-Out parade als onderdeel van het evenement Sail.


Artikel III

Aanvullende maatregelen

3.1 Indien dit vanwege (plaatselijke) omstandigheden door de directeur CNB noodzakelijk wordt geacht, kunnen onmiddellijke stremmingen, aanpassingen van stremmingen of algemeen geldende verkeersmaatregelen worden afgekondigd.

3.2 Aanwijzingen hiertoe, gegeven door of vanwege de directeur CNB, dienen terstond te worden opgevolgd.

3.3 Van de geboden en verboden in dit besluit kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van of vanwege de directeur CNB ontheffing worden verleend.


Voor nadere informatie over de toegankelijkheid van de IJ-haven en de overige evenementen gebieden wordt verwezen naar de website van Sail 2020


Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, tevens
(Rijks-)havenmeester, namens de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,

 

J.H.M. Mateyo

 

Toelichting

Bijlage   1) kaart evenementengebieden
              2) kaart vaarrichting

Bijlage 1:

Bijlage 2:

Announcement number: 
2020/07