Maximum Snelheid Noordzeekanaal en toeleidingskanalen naar de sluizen

Period: 
dinsdag, 6 oktober, 1992 - 10:45
Area: 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied

Basijn Nr. 12 / 1992

De directeur in de regio IJmond van het Directoraat‑Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, tevens Rijkshavenmeester,

Overwegende:

‑     dat ter instandhouding en het waarborgen van de bruikbaarheid van het Noordzeekanaal, alsmede de  toeleidingskanalen naar de sluizen te IJmuiden en het Noorder‑ en Zuiderbuitenkanaal,de snelheid van schepen.aan een maximum dient te zijn gebonden;

‑     dat het plaatsen van verkeerstekens in dit geval niet doelmatig is;

‑     dat met de bij dit besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen overleg is gevoerd;

Gelet op artikel 5.08 van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

artikel 1

De maximum snelheid voor schepen op het Noordzeekanaal met inbegrip van de toeleidingskanalen naar de sluizen te IJmuiden en het Noorder‑ en Zuiderbuitenkanaal, bedraagt:

a. bij een diepgang van minder dan 4.00 m : 18 km/u;

b. bij een diepgang van 4.00 m tot 8.00 m : 14 km/u;

c. bij een diepgang van 8.00 m of meer : 12 km/u.

artikel 2

Het in artikel 1 bepaalde is niet van toepassing voor schepen die stilliggend minder dan 2 m3 water verplaatsen.

artikel 3

Met in werking‑treding van deze bekendmaking komt Basijn nr, 10/92 van 9 september 1992 te vervallen.

artikel 4

Deze bekendmaking treedt in werking op 1 oktober 1992.

Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

 

ir. P. Kieft

Regio‑Directeur DGSM ad interim

IJmuiden, 6 oktober 1992

Announcement number: 
1992/12