Werkzaamheden en maatregelen als gevolg van de bouw Nieuwe zeesluis IJmuiden

2016/31
From 26 Aug 2016
Area - Sluizen

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

Gelet op:

  • Artikelen 2, 6 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet;
  • Artikelen 1.01 lid 1 en bijlage 11 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR);
  • Het Loodsplichtbesluit 1995 artikel 2, lid 2;
  • Het besluit van 11 april 2013 (Stcrt 9184) van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en de Minister van Infrastructuur en Milieu houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van nautische rijkstaken in het Noordzeekanaalgebied aan de directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied).

Overwegingen
De invoering van basijn 21a/2016 en de hierna opgedane ervaringen, geven aanleiding om de onderstaande maatregelen in het Middenbinnentoeleidingskanaal aan te passen. Voor de volledigheid zijn hieronder alle maatregelen weergegeven, nl:

Tijdens de realisatie van de Nieuwe zeesluis in het Noordzeesluizencomplex te IJmuiden worden in het Middenbinnentoeleidingskanaal vanaf 6 juli 2016 tot nader order de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Bouw van het westelijk- en oostelijk sluishoofd met deurkassen van de Nieuwe zeesluis;
  • Aanbrengen van een tussendam tussen het oostelijk sluishoofd van de Middensluis en het westelijk sluishoofd van de Nieuwe zeesluis.
Zeesluis

Besluit
In verband met de realisatie van de Nieuwe zeesluis, gelden vanaf 6 juli 2016 tot nader order in het Middenbinnentoeleidingskanaal de volgende maatregelen:

1. Schepen met de volgende maximale scheepsafmetingen worden in de Middensluis toegelaten, nl:

Tabel

2. Uit simulatieonderzoek is gebleken dat de manoeuvres van de onder 1. genoemde scheepstypen door het Middenbinnentoeleidingskanaal veilig kunnen plaatsvinden, mits dit gebeurt in de groene sectoren van onderstaande windroos. Voor het bepalen van de windkracht en de groene sectoren is de windmeting op het bedieningsgebouw Middensluis leidend. Deze windrestrictie is niet van toepassing op havensleepboten.

Tabel

3. De vaarsnelheid ter plaatse bedraagt maximaal 4 knopen (7½ km/uur).

4. (vervallen)

5. Er wordt loodsplicht opgelegd aan schepen die van de loodsplicht zijn vrijgesteld, zoals Verklaring houders, Ontheffing houders en schepen uit het Register Kleine Zeeschepen wanneer deze door de Middensluis geschut worden. Deze loodsplicht heeft tot doel een aanvaring met aannemersmateriaal te minimaliseren en dus ongelukken te voorkomen.

Deze loodsplicht geldt voor een, van de loodsplicht vrijgesteld schip op één inkomende en één uitgaande reis door de Middensluis, van pieren tot ligplaats v.v.

Het CNB registreert deze ad-hoc loodsplicht in het Verkeer begeleidende informatie systeem.

6. De directeur van het Centraal Nautisch Beheer als bevoegde autoriteit, kan met betrekking tot de veiligheid tijdens deze werkzaamheden aanvullende maatregelen instellen.

Bij inwerkingtreding van deze basijn wordt basijn 21a/2016 ingetrokken.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,
tevens Rijkshavenmeester,

M.F. van de Kerkhof.

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit verkeersbesluit kan door een belanghebbende, op grond van artikel 6 van de Scheepvaartverkeerswet en op grond van de Algemene wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na bekendmaking, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Het beroep moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • de gronden van beroep.

Het beroep kan gericht worden aan:

Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Toelichting
De realisatie- en exploitatiefase van de Nieuwe zeesluis heeft effect op de scheepvaart welke door de Middensluis te IJmuiden geschut wordt, omdat de sluishoofden en deurkassen van de Nieuwe zeesluis gedeeltelijk in het Middenbinnentoeleidingskanaal worden gebouwd. Hierdoor is de in- en uitvaart van de Middensluis een wezenlijk andere manoeuvre dan voorheen. Om de veiligheid van het aannemerspersoneel in o.a. diepe bouwputten tijdens de realisatie van sluishoofden en tussendam te borgen en op korte afstand scheepvaart naar de Middensluis v.v. te laten passeren, is het noodzakelijk maatregelen te nemen om aanvaringen tussen de scheepvaart en bouwwerkzaamheden te voorkomen.