Overzicht actuele berichten aan de scheepvaart (Basijns)

2022/01
From 01 Jan 2022
Area Regio - ANZKG

Hieronder volgt een overzicht van de tot 1 januari 2022 uitgegeven Basijn berichten die als nog actueel kunnen worden beschouwd:

 • 06/1998 Twee geulgebonden schepen op één tij
 • 04/2000 Loodsbestelling op look-see basis
 • 08/2006 Beloodsing van schepen met een diepgang tot en met 14.1m
 • 11/2009 Restanten voormalige Velserspoorbrug
 • 24/2011 Minimum besteltijd voor loodsen op afstand voor binnenbuitenschepen
 • 04/2016 Aanwijzing passage van de Noordersluis
 • 13/2017 Ligplaatsgebruik in de Amsterdamse haven
 • 22/2017 Toelatingsbeleid IJ-geul en Diep Water ligplaatsen
 • 32/2017 Sleepbootgebruik sluizencomplex IJmuiden
 • 21/2019 Richtlijnen bijzonder transport
 • 26/2019 Beleidsregels oplopen bovenmaatse schepen door zeevaart Noordzeekanaalgebied tussen de Velserpont en de monding Afrikahaven
 • 51/2019 Vernieuwde lichterlocatie IJ-palen te IJmuiden
 • 02/2020 Bekendmaking besluiten in verband met het van kracht zijn van de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
 • 03/2020 Bekendmaking besluit aanwijzing tijdelijk oliehavengebied
 • 09/2020 Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied
 • 21/2020 Bekendmaking besluit passeerafstanden tot een LNG-bunkerschip bezig met een LNG-bunkering
 • 31/2020 Aanwijzingsbesluit wachtplaats schepen TITAN
 • 32/2020 Bekendmaking besluit tarieven Havenafvalplan
 • 33/2020 Werkzaamheden op het afgesloten IJ ter hoogte van Centraal Station
 • 35/2020 Vaststelling maximum vaarsnelheid Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ tot aan het Stenen Hoofd in Amsterdam
 • 41/2020 Zuiderbinnen toeleidingskanaal IJmuiden, aanleg autoafzet steiger
 • 44/2020 Aanwijzing locatie ontgassen
 • 52/2020 Werkzaamheden op het Afgesloten IJ ter hoogte van de De Ruijterkade oost
 • 56/2020 Zeeschepen met lading die in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is
 • 60/2020 Intrekking procedure Noordzeezuigers in verband met loodsplicht
 • 62/2020 Bekendmaking besluit bunkervergunning, de-bunkerverbod en vergunningseisen voor brandstoffen en energiebronnen
 • 02/2021 Aanwijzing pontsteiger in de Oude Houthaven
 • 03/2021 Bediening mistlicht kop Vissershaven
 • 05/2021 Vaststelling controlelijst voor het bunkeren en voor het aan boord brengen van hulpstoffen
 • 07/2021 Scheepsafmetingen door de Middensluis IJmuiden
 • 11/2021 Wijziging betonning Buitenhaven IJmuiden
 • 14/2021 Update werkzaamheden op het afgesloten IJ ter hoogte van Centraal Station
 • 15/2021 Vaststellingsbesluit aanwijzing gebied voor het gebruik van spudpalen door binnenschepen
 • 18/2021 Basic Safety Trainingen van het NOVA College in het water bij het Zuiderbinnentoeleidingskanaal
 • 19/2021 Werkzaamheden in de Aziëhaven
 • 20/2021 Uitbreiding langshaven CCN ter hoogte van kmp 12 aan zuidzijde van het Noordzeekanaal
 • 28/2021 Introductie feedback formulier bunkeren conventionele brandstoffen
 • 30/2021 Waarschuwing voor mogelijk dwarsverzet bij invaren westzijde Midden- en Noordersluis
 • 40/2021 Bekendmaking besluit aanwijzing kade Passagiers Terminal Amsterdam voor het bunkeren van Liquefied Natural Gas (LNG) met een LNG-bunkerschip
 • 45/2021 Besluit verboden schepen in havenbekkens
 • 46/2021 Protocol scheepvaart inzake coronavirus
 • 48/2021 Aanwijzingsbesluit oliehavengebied
 • 49/2021 Instelling van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Houthaven te Amsterdam
 • 50/2021 Baggerwerkzaamheden Noorderkanaal ter hoogte van de Averijhaven
 • 52/2021 Instelling van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Verlengde Australiëhaven te Amsterdam
 • 53/2021 Vaststellingsbesluit eerste verordening tot wijziging van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
 • 55/2021 Besluit aanwijzing ligplaatsen voor het bunkeren door een bunkerschip van een schip
 • 64/2021 Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal, oost- en westgaand
 • 65/2021 Vaststellingsbesluit samenschutregeling voor Zeesluis IJmuiden
 • 70/2021 Stremming gehele sluiscomplex IJmuiden, tijdens de openingshandeling van Zeesluis IJmuiden
 • 71/2021 Vaststellingsbesluit plan van aanpak voor de gemeente Velsen voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is.
 • 72/2021 Opheffen afmeerverbod wachtplaatsen tankers ADM Haven
 • 74/2021 Tijdelijk buiten werking stellen van pagina met details per ligplaats op de website
 • 75/2021 Middenbuitentoeleidingskanaal
 • 76/2021 Bekendmaking besluit aanwijzing personen bevoegd tot het geven van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v. werkzaamheden Ruijterkade
 • 77/2021 Update basijn 33/2020 werkzaamheden op het Afgesloten IJ ter hoogte van het Centraal Station

 

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,

Tevens Rijkshavenmeester,

J.H.M. Mateyo